Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
AKTUALNOŚCI - POWIAT STRONA GŁÓWNA COFNIJ WYSZUKAJ KONTAKT

  • Ważne zmiany dotyczące nocnej i świątecznej opieki medycznej
  • Film o VII Dolnośląskiej Gali Talentów
  • Profilaktyka mammograficzna – informacja NFZ
  • Górowskie obchody Święta Policji 2017
  • PUP w Górze zaprasza
Aktualności - powiat

Aktualności - oświata

Aktualności - kultura

Aktualności - sportGórowski szpital zmienił właściciela

17 grudnia 2013 r. na podstawie uchwały Rady Powiatu Górowskiego została podpisana umowa sprzedaży udziałów Powiatowego Centrum Opieki Zdrowotnej w Górze Spółka z o.o. prowadzącej górowski szpital. Nowym właścicielem zostało Polskie Centrum Zdrowia S.A. we Wrocławiu.

Zdjęcie: Górowski szpital zmienił właściciela


PCZ S.A. działa głównie na terenie Dolnego Śląska i woj. opolskiego, składa się z 10 podmiotów, które prowadzą 17 przedsiębiorstw leczniczych, w tym 4 szpitale, 3 apteki, 4 sanatoria, 6 przychodni, pogotowie ratunkowe i hurtownię medyczną. Jest jedyną polską grupą świadczącą pełen zakres usług medycznych. Od tego dnia w związku z decyzjami nowego właściciela spółka prowadząca górowski szpital funkcjonuje pod nową nazwą: Polskie Centrum Zdrowia Góra Śląska sp. z o.o.
Aby sprostać wymogom rynku usług medycznych, a tym samym móc konkurować z innymi tego typu podmiotami, górowski szpital funkcjonujący, jako Powiatowe Centrum Opieki Zdrowotnej w Górze Spółka z o.o. z siedzibą w Górze wymaga i wymagać będzie dokapitalizowania. Pieniądze są potrzebne na utrzymanie spółki, która pierwsze 3 kwartały 2013 r. zakończyła stratą ponad 700 tys. zł. oraz na inwestycje, które są niezbędne do wypełnienia standardów, które umożliwią podpisywanie kolejnych umów z NFZ. Powiat Górowski, który w momencie przekształcania górowskiego szpitala w spółkę, przejął jego zobowiązania w kwocie ponad 40 mln. zł, mający dodatkowo 10 mln zobowiązań wobec Chemeko System, pieniędzy na utrzymanie i rozwój spółki – szpitala nie posiada.
Powiat podejmował wiele różnych działań mających na celu poprawę tej trudnej sytuacji.
Od początku funkcjonowania Powiat Górowski był zmuszony do dofinansowywania działalności SP ZOZ w Górze. Mimo różnego rodzaju pomocy, przede wszystkim finansowej, ciągle rosło zadłużenie szpitala górowskiego. W okresie do 30 czerwca 2011 r. tj. do likwidacji SP ZOZ w Górze, Powiat Górowski łącznie dofinansował szpital w kwocie 10 mln złotych (bez umorzonych czynszów). W tym okresie, celem uzdrowienia sytuacji finansowej szpitala górowskiego Powiat, na podstawie Uchwały Nr VI/29/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 27.04.2007 r. poręczył w sierpniu 2007 r. kredyt zaciągnięty przez szpital w kwocie ponad 12 mln zł odpowiadającej jedynie kwocie posiadanych zobowiązań cywilnoprawnych. Do chwili likwidacji, tj. do 30.06.2011 r., z tytułu umowy poręczenia, Powiat spłacił łącznie 2,5mln złotych (spłata kapitału i odsetek). Szpital w tym okresie z własnych środków zdołał spłacić jedynie raty za IV kwartał 2009 r. (3 miesiące).
11 października 2011 r., Starosta Górowski Piotr Wołowicz, Wicestarosta Górowski Paweł Niedźwiedź oraz Skarbnik Powiatu Wiesław Pospiech podpisali w Ministerstwie Zdrowia w Warszawie umowę o udzielenie dotacji celowej w kwocie 22 728 171,83 zł dla Powiatu Górowskiego na zadania własne z zakresu polityki rozwoju nieujęte w kontraktach wojewódzkich w ramach realizacji programu wieloletniego „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”, tzw. Planu B. Kwota przyznanej dotacji przeznaczona została głównie na spłatę zobowiązań górowskiego szpitala wobec ZUS i US.
Ponadto w 2011 r., celem umożliwienia funkcjonowania powołanej spółki ze 100% udziałem Powiatu, tj. Powiatowego Centrum Opieki Zdrowotnej w Górze podniesiono kapitał spółki i dokonano wpłaty kwoty 450 tys. zł łącznie w 2011 r. Powiat z własnych środków wydatkował 1.359.200,10 zł na rzecz szpitala górowskiego.
Trwanie spółki w obecnym kształcie prędzej czy później mogłoby doprowadzić do jej upadłości i braku szpitalnej opieki lekarskiej dla mieszkańców powiatu oraz utratę wszystkich miejsc pracy w szpitalu w wyniku nie spełnienia standardów i w konsekwencji braku kontraktu z NFZ lub z przyczyn finansowych. Pokrywanie straty finansowej z majątku spółki, nie może być sposobem na jej funkcjonowanie, gdyż prowadzi w prostej konsekwencji do „przejedzenia” majątku.
Mając na względzie powyższe uwarunkowania, interes pacjentów z terenu powiatu górowskiego, a także utrzymanie miejsc pracy w szpitalu Zarząd Powiatu Górowskiego podjął działania mające doprowadzić do sprzedaży udziałów spółki.
Sprzedaż udziałów jest szansą na dalszy rozwój Spółki a także na uzyskanie środków na zaspokojenie zobowiązań Powiatu, które po zlikwidowanym SP ZOZ będą spłacane do 2038 r.
Podjęcie tak ważnej decyzji dla mieszkańców powiatu poprzedzone było uchwałami Rady Powiatu o wyrażeniu zgody na sprzedaż PCOZ Sp. z o.o.
Rada Powiatu Górowskiego wyraziła zgodę na zbycie 20.759 udziałów o wartości nominalnej po 500,00 złotych każdy. Udziały mogły być zbyte w trybie przetargu publicznego, a w przypadku bezskuteczności przetargu w trybie rokowań na podstawie publicznego zaproszenia. Obniżenie ceny zbycia udziałów poniżej wartości nominalnej wymagało odrębnej zgody Rady Powiatu Górowskiego, co Rada Powiatu potwierdziła 20 listopada 2013 r.
Podjęte uchwały upoważniły Zarząd Powiatu Górowskiego do dalszych kroków. W październiku 2012 roku Zarząd ogłosił przetarg publiczny na zbycie udziałów PCOZ w Górze. Przetarg okazał się bezskuteczny, do przetargu bowiem nikt nie przystąpił. W marcu 2013 roku zostało ogłoszone zaproszenie do rokowań w sprawie nabycia udziałów PCOZ.
W celu przeprowadzenia negocjacji Zarząd Powiatu Górowskiego powołał 4 kwietnia 2013 r. uchwałą nr 19/2013 specjalny Zespół negocjacyjny. W jego skład weszli Starosta Górowski Piotr Wołowicz jako Przewodniczący Zespołu, Wicestarosta Paweł Niedźwiedź, Członek Zarządu Powiatu Górowskiego Marek Hołtra, Skarbnik Powiatu Wiesław Pospiech, Radca Prawny Starostwa Powiatowego w Górze Renata Torz będąca jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej Powiatowego Centrum Opieki Zdrowotnej w Górze, przedstawiciel firmy konsultingowej Invest Consulting SA Poznań jako Członkowie Zespołu oraz pracownik Starostwa Powiatowego w Górze Ludwik Skoczylas jako Sekretarz Zespołu.
Na zaproszenie do rokowań zgłosiły się 4 podmioty: Grupa Nowy Szpital Spółka z o. o. Szczecin, Leszczyńskie Centrum Medyczne „Ventriculus” Leszno, Polskie Centrum Zdrowia S.A. Grupa Kapitałowa Wrocław oraz Zespół Opieki Zdrowotnej Głogów – nie został zakwalifikowany do dalszych negocjacji. Pozostały zatem trzy podmioty zainteresowane nabyciem udziałów PCOZ.
Każda z przystępujących do rokowań firm prezentowała ofertę cenową dotyczącą zakupu udziałów, a także ofertę inwestycyjną, dotyczącą przewidywanych działań związanych z utrzymaniem co najmniej dotychczasowego zakresu świadczeń medycznych wraz z podniesieniem ich standardu i dostosowaniem do kontraktowych wymogów NFZ.
Leszczyńskie Centrum Medyczne „Ventriculus” Leszno zaproponowało kwotę 2 mln złotych płatną w 5 równych ratach po 400 tys. złotych każda. Grupa Nowy Szpital Spółka z o. o. Szczecin w pierwszej ofercie zaproponowało 130-180 złotych za jeden udział więc od 2,6 mln do 3,7 mln zł. Po głębszym zapoznaniu się z sytuacją górowskiego szpitala Firma nie była zainteresowana kupnem udziałów, a oferta przez nią złożona dotyczyła tylko dzierżawy obiektów na okres minimum 30 lat. Grupa Nowy Szpital zadeklarowała dalsze rozmowy, ale tylko w kwestii dzierżawy majątku PCOZ. W związku z tym, że Uchwała Rady Powiatu nie dawała możliwości dzierżawy oferta ta nie była rozpatrywana.
W toku trwających od kwietnia br. negocjacji, najlepszą ofertę cenową i inwestycyjną przedstawiło Polskie Centrum Zdrowia S.A. Grupa Kapitałowa z Wrocławia.
Rada Powiatu Górowskiego upoważniła Zarząd Powiatu do przeprowadzenia wszelkich formalnych procedur związanych ze zbyciem 20 759 udziałów Powiatowego Centrum Opieki Zdrowotnej w Górze Spółka z o. o. z siedzibą w Górze na rzecz Polskiego Centrum Zdrowia S.A. we Wrocławiu w kwocie 241 zł za każdy udział.
Kwota, którą PCZ S.A. zaoferowało za udziały naszej Spółki tj. 5.002.919zł, jest niższa od ich wartości nominalnej. Należy jednak zdecydowanie podkreślić, iż jest to cena najwyższa spośród zaproponowanych przez oferentów cen w toku negocjacji. Ponadto trzeba dodać, że oferta inwestycyjna PCZ S.A., zapewniając zarówno rozwój usług medycznych, jak też podniesienie poziomu dotychczas świadczonych przez Spółkę usług jest najkorzystniejsza. Suma kwot za udziały wraz z planowanymi przez PCZ S.A. na najbliższe lata inwestycjami jest bardzo zbliżona do wartości nominalnej udziałów.
Medyczna działalność Polskiego Centrum Zdrowia S.A. z Wrocławia, a także negocjacyjne zapisy umowy dają podstawę do optymistycznego spojrzenia na dalsze funkcjonowanie szpitala w Górze. W umowie sprzedaży zagwarantowano, że w szpitalu nadal będą funkcjonowały wszystkie dotychczasowe oddziały a także zapewniono rozwój szpitala poprzez zarówno inwestycje jak i zakup nowego sprzętu na minimalną kwotę 5 mln zł w ciągu 4 lat.

Poniżej załączono najważniejsze fragmenty dokumentacji dotyczącej sprzedaży udziałów Powiatowego Centrum Opieki Zdrowotnej w Górze Spółka z o.o.


Plik do pobrania: 001_uchwala_nr_xv-93-12_rady_powiatu_gorowskiego_z_dnia_31_marca_2012_r.pdf
Plik do pobrania: 002_uchwala_nr_xix-123-12_rady_powiatu_gorowskiego_z_dnia_21_wrzesnia_2012_r.pdf
Plik do pobrania: 003_uchwala_nr_xxviii-180-13_rady_powiatu_gorowskiego_z_dnia_20_listopada_2013_r.pdf
Plik do pobrania: 004_memorandum_inofrmacyjne.pdf
Plik do pobrania: 005_wycena_wartosci_pcoz_w_gorze_cz.1.pdf
Plik do pobrania: 005_wycena_wartosci_pcoz_w_gorze_cz._2.pdf
Plik do pobrania: 006_uchwala_nr_19-2013_zarzadu_powiatu_gorowskiego_z_dnia_4_kwietnia_2013_r.pdf
Plik do pobrania: 007_zalacznik_nr_1_do_uchwaly_nr_19-2013_zarzadu_powiatu_gorowskiego_z_dnia_4_kwietnia_2013_r.pdf
Plik do pobrania: 008_zalacznik_nr_2_do_uchwaly_nr_19-2013_zarzadu_powiatu_gorowskiego_z_dnia_4_kwietnia_2013_r.pdf
Plik do pobrania: 009_protokol_ze_spotkania_08.04.2013.pdf
Plik do pobrania: 010_protokol_ze_spotkania_10.04.2013.pdf
Plik do pobrania: 011_protokol_ze_spotkania_22.04.2013.pdf
Plik do pobrania: 012_protokol_ze_spotkania_24.04.2013.pdf
Plik do pobrania: 013_protokol_ze_spotkania_16.09.2013.pdf
Plik do pobrania: 014_umowa_sprzedazy_udzialow.pdf
Plik do pobrania: 015_odpowiedz_wojewody_na_zaskarzenie_uchwaly_w_sprawie_zbycia_udzialow_pcoz.pdfMAPA STRONY NEWSLETTER NAPISZ DO STAROSTWA KANAŁ RSS LOGOWANIE
Starostwo Powiatowe w Górze, 56-200 Góra, ul. Mickiewicza 1, Tel. 65/544 39 00, faks 65/543 35 11, e-mail:sekretariat@powiatgora.pl Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.