Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
AKTUALNOŚCI - POWIAT STRONA GŁÓWNA COFNIJ WYSZUKAJ KONTAKT

  • „Dolnośląskie inteligentny rozwój”
  • Kwietniowe Mistrzostwa Ośrodka w Biegach Przełajowych
  • Europejski Tydzień Szczepień '2018
  • Wsparcie dla rzemiosła
  • Giełda rolna
Aktualności - powiat

Aktualności - oświata

Aktualności - kultura

Aktualności - sportKonkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Górze

Zarząd Powiatu Górowskiego w dniu 27 kwietnia 2017 r. podjął uchwałę nr 31/2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze

Zdjęcie: Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Górze


OGŁOSZENIE KONKURSU

Zarząd Powiatu Górowskiego
56-200 Góra, ul. Mickiewicza 1

ogłasza konkurs na stanowisko
dyrektora Zespołu Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze,
56-200 Góra, ul. Armii Polskiej 15a.

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:
1) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, który posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze, w której wymagania dotyczące kwalifikacji nauczycieli są najwyższe oraz spełnia następujące wymagania:
a) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
b) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
c) uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo w przypadku nauczyciela akademickiego pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej - przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora;
d) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
e) nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379, z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
f) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
g) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
h) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U z 2013 poz. 168 z późn. zm.);
lub
2) osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
a) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
b) ukończyła studia magisterskie;
c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
d) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
e) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
f) ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
g) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
h) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
i) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U z 2013 poz. 168 z późn. zm.);
lub
3) nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych,
lub
4) nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881), spełniający wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz.U. z 2009 r. nr 184 poz. 1436 z późn. zm.), z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze;
b) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;
c) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
- stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela, albo
- stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
d) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. c;
e) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplom ukończenia studiów wyższych lub świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
f) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
g) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
h) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
i) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U z 2013 poz. 168 z późn. zm.);
j) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2016 r. poz. 1721 z późn. zm.);
k) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;
l) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
m) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379, z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
n) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
o) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
3. Sposób i termin składania ofert
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podaniem na kopercie następujących danych kandydata:
- imię i nazwisko,
- adres zwrotny,
- numer telefonu kontaktowego.
Na kopercie z ofertą powinien znajdować się dopisek:
"Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze”
Oferty należy składać w terminie do 26 maja 2017 r. do godz. 12:00, w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Górze lub za pośrednictwem poczty na adres:
Starostwo Powiatowe w Górze, ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra.
Za termin złożenia oferty uznaje się datę wpływu do urzędu.
Oferty, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Górze po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

4. Sposób powiadomienia kandydatów o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej przez przewodniczącego komisji konkursowej, powoływanej przez Zarząd Powiatu Górowskiego, na wskazany przez kandydata adres zwrotny, nie później niż na 7 dni przed terminem tego postępowania.
Starosta Górowski
/-/ Piotr Wołowicz

W załączonym poniżej pliku pdf znajduje się ww. uchwała w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora wraz treścią ogłoszenia
Plik do pobrania: uchwala_nr_31_zsz.compressed.pdfMAPA STRONY NEWSLETTER NAPISZ DO STAROSTWA KANAŁ RSS LOGOWANIE
Starostwo Powiatowe w Górze, 56-200 Góra, ul. Mickiewicza 1, Tel. 65/544 39 00, faks 65/543 35 11, e-mail:sekretariat@powiatgora.pl Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.