Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
AKTUALNOŚCI - POWIAT STRONA GŁÓWNA COFNIJ WYSZUKAJ KONTAKT

  • PUP Góra zaprasza
  • Rajd oraz Piknik dla upamiętnienia 100-lecia odzyskania Niepodległości
  • Bardzo dobre wyniki gimnazjalistów
  • Noc Bibliotek 2018 w Górze
  • „Dolnośląskie inteligentny rozwój”
Aktualności - powiat

Aktualności - oświata

Aktualności - kultura

Aktualności - sportNabór uczestników do projektu PCPR

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Górze informuje o możliwości uczestnictwa w projekcie „Człowiek jest zawsze najważniejszy”. Jest to projekt na rzecz integracji społeczno-zawodowej z elementami usług specjalistycznego poradnictwa prawnego, rodzinnego i psychologicznego w celu poprawy sytuacji społeczno-zawodowej

Zdjęcie: Nabór uczestników do projektu PCPR


Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Górze informuje o możliwości uczestnictwa w projekcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.1.1 Aktywna Integracja Poddziałanie 9.1.1 Aktywna Integracja – konkursy horyzontalne, Pierwszy typ operacji 9.1A, Konkurs nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-008/15,Tytuł projektu: „Człowiek jest zawsze najważniejszy”. Projekt na rzecz integracji społeczno-zawodowej z elementami usług specjalistycznego poradnictwa prawnego, rodzinnego i psychologicznego w celu poprawy sytuacji społeczno-zawodowej.
Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się osoby z niepełnosprawnością (osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych j.t. Dz. U. 2011 r. Nr 127, poz. 721), kobiety i mężczyźni, zamieszkujący na terenie powiatu górowskiego, nieaktywni zawodowo korzystający ze świadczeń/usług Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie finansowanych na podstawie przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (programy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych). Może to być korzystanie trwałe z tych usług, jak również korzystanie na okoliczność udziału w projekcie. Dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność jest posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Projekt realizowany jest z myślą o mieszkańcach Powiatu Górowskiego, którzy z powodu niepełnosprawności wymagają wsparcia przy zastosowaniu instrumentów aktywnej integracji. Celem projektu jest niwelowanie skutków niepełnosprawności, integracja społeczna osób niepełnosprawnych, podniesienie kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych uczestników projektu, w pełni wypełnianie ról społecznych oraz zmiana świadomości w postrzeganiu osób niepełnosprawnych.

W projekcie zastosowane będą formy wsparcia z zakresu aktywizacji społecznej edukacyjnej i zdrowotnej:
1) poradnictwo specjalistyczne w zakresie ulg i uprawnień osób niepełnosprawnych 2 bloki tematyczne o różnej tematyce dostosowane do potrzeb uczestników (z poradnictwa oprócz uczestników będą mogły skorzystać osoby z otocznia: członkowie rodzin uczestników).
2) zajęcia warsztatowe (trening kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych, asertywność),
3) usługi integracyjne obejmujące edukację społeczną i obywatelską,
4) kursy – przewidziano kurs komputerowy dla wszystkich uczestników, florystyczny dla Pań, pielęgnacji ogrodu dla Panów oraz kursy dobrane na podstawie indywidualnej diagnozy i potrzeb uczestników.
5) zajęcia rehabilitacyjne w specjalistycznym ośrodku rehabilitacyjnym. Stanowić będą uzupełnienie aktywizacji społecznej i edukacyjnej.

Program wsparcia wynika z zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie realizacji projektu na lata 2016-2018. Działania projektowe są zgodne z dokumentem „Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnością oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020”.

Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały następujące grupy docelowe:
a) Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia (z powodu choroby i niepełnosprawności),
b) Osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz z niepełnosprawnością sprzężoną (więcej niż jeden symbol na orzeczeniu np. 05-R/10-N lub inne) z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Uczestnik projektu ma możliwość skorzystania z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zależności od indywidualnych potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności. Liczba uczestników jest ograniczona do 36 osób. W procesie rekrutacji zachowana będzie zasada równości szans i równego dostępu kobiet i mężczyzn. Projekt realizowany będzie od dnia 01.07.2017 r. do 30.05.2018 r.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie spełniające powyższe kryteria mogą zgłaszać swoją gotowość do udziału w projekcie w terminie do dnia 15 lipca 2017 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Górze, ul. Armii Polskiej 8, 56-200 Góra.

Zgłoszenia przyjmowane są przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Górze: (pokój nr 11 Iwona Stankiewicz, pokój nr 5 Sylwia Biernacka i pokój nr 7 Agata Kubicka) tel. 65 543 28 96, ul. Armii Polskiej 8.

Kierownik PCPR
Bożen Merta


MAPA STRONY NEWSLETTER NAPISZ DO STAROSTWA KANAŁ RSS LOGOWANIE
Starostwo Powiatowe w Górze, 56-200 Góra, ul. Mickiewicza 1, Tel. 65/544 39 00, faks 65/543 35 11, e-mail:sekretariat@powiatgora.pl Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.