Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
AKTUALNOŚCI - POWIAT STRONA GŁÓWNA COFNIJ WYSZUKAJ KONTAKT

  • Spotkanie z prezesem Fundacji „Merkury”
  • XXV Europejskie Dni Dziedzictwa
  • Wsparcie dla rzemiosła
  • Stanisław Jabłoński nie żyje
  • Zintegrowani
Aktualności - powiat

Aktualności - oświata

Aktualności - kultura

Aktualności - sport

W oparciu o przekazany przez Powiat Górowski w formie darowizny Gminie Góra budynek byłego internatu Liceum Ogólnokształcącego w Górze realizowany jest projekt partnerski „Przebudowa budynku byłego internatu w m. Góra w celu udostępnienia mieszkań chronionych” oraz finalizowany jest drugi projekt „Przebudowa budynku byłego internatu w Górze w celu utworzenia dziennego pobytu osób starszych”.

Przebudowa budynku byłego internatu w m. Góra w celu udostępnienia mieszkań chronionych

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych związanych z procesem integracji społecznej, jak i również aktywizacji społeczno-zawodowej w Gminie Góra poprzez stworzenie 2 mieszkań chronionych dla łącznej liczby 12 osób. Mieszkanie chronione, zgodnie z definicją jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Mieszkanie chronione zapewni warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną. Dwa miejsca w mieszkaniu chronionym będą dedykowane osobom usamodzielnianym, opuszczającym pieczę zastępczą.
Projekt wynika z Programu Rewitalizacji dla Gminy Góra na lata 2016-2020
Projekt przyczynia się do osiągnięcia celów zapisanych w RPO WD 2014-2020 finansowanych ze środków EFS dotyczących zwiększenia zatrudnienia, włączenia społecznego i walki z ubóstwem.
Całkowity koszt projektu to 1 572 324,22 zł.
Wydatki kwalifikowane razem 1 191 065,03zł.
Jest to projekt partnerski, w którym liderem jest Gmina Góra, a partnerami Powiat Górowski i Lokalna Grupa Działania. Lider jest odpowiedzialny za całość realizacji rzeczowej i finansowej przedsięwzięcia, za osiągnięcie efektu rzeczowego oraz za trwałość Projektu, w tym pokrywanie kosztów bieżącej działalności. Partnerstwo polegać będzie na współpracy z Gminą Góra w zakresie realizacji projektu przy współudziale Partnerów polegającym na:
- wsparciu merytorycznym w tworzeniu projektu i wdrożeniu projektu,
- pomocy w usamodzielnianiu osób przebywających w mieszkaniu, readaptację i powrót do środowiska,
- wsparcie w funkcjonowaniu w życiu codziennym osobom które tego wymagają.
Gmina udostępni partnerowi Powiatowi Górowskiemu 2 miejsca w mieszkaniu chronionym dla osób opuszczających pieczę zastępczą.

Przebudowa budynku byłego internatu w Górze w celu utworzenia dziennego pobytu osób starszych

W trakcie przygotowania umowy o realizacji.

MAPA STRONY NEWSLETTER NAPISZ DO STAROSTWA KANAŁ RSS LOGOWANIE
Starostwo Powiatowe w Górze, 56-200 Góra, ul. Mickiewicza 1, Tel. 65/544 39 00, faks 65/543 35 11, e-mail:sekretariat@powiatgora.pl Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.