Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.
AKTUALNOŚCI - POWIAT STRONA GŁÓWNA COFNIJ WYSZUKAJ KONTAKT

  • Dla kogo zasiłek pielęgnacyjny? ZUS informuje
  • Siły Zbrojne Rzeczpospolitej Polskiej
  • Strażackie działania w liczbach
  • PT KRUS w Górze informuje
Aktualności - powiat

Aktualności - oświata

Aktualności - kultura

Aktualności - sportIX sesja Rady Powiatu Górowskiego

25 czerwca 2019 r. o godz. 10.00 w sali narad nr 1 Starostwa Powiatowego w Górze przy ul. Mickiewicza 1 odbyła się IX sesja Rady Powiatu Górowskiego

Zdjęcie: IX sesja Rady Powiatu Górowskiego


W obradach IX sesji Rady Powiatu Górowskiego uczestniczyło 14 radnych, Burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu, przedstawiciele służb mundurowych, naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego w Górze, mieszkańcy powiatu oraz media.
Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady Powiatu Górowskiego Ryszard Wawer wręczył w podziękowaniu kwiaty Pani Renacie Torz, która kończy pracę jako Radca Prawny w Starostwie Powiatowym w Górze. Podziękowania złożył również Starosta Górowski Kazimierz Bogucki.
Po przyjęciu porządku obrad Starosta Górowski Kazimierz Bogucki złożył bardzo szczegółowe sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Górowskiego oraz działalności Starosty Górowskiego.

Podczas sesji radni przyjęli jednogłośnie, 14 głosami za, uchwałę w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Powiatu Górowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” za 2018 rok.
Uchwała w sprawie zasad reprezentacji Powiatu Górowskiego w Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego została przyjęta 13 głosami za przy 1 głosie wstrzymującym.
Jednogłośnie, 14 głosami za, radni przyjęli uchwałę w sprawie dostosowania nazwy Policealnej Szkoły dla Dorosłych w Górze, w której wykreślono słowa „dla Dorosłych” .

Radni nie głosowali nad uchwałą w sprawie zmiany uchwały nr V/36/2019 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie powołania doraźnej komisji statutowej, ponieważ nikt z radnych nie zgłosił żadnej kandydatury na członka komisji w miejsce radnego Andrzeja Rogali, który 9 maja 2019 r. złożył rezygnację z pracy w tej komisji.

Jednogłośnie, 14 głosami za, radni przyjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na okres do 3 lat znajdującego się w budynku przy u|. Armii Polskiej 8 w Górze, stanowiącego własność Powiatu Górowskiego z dotychczasowym najemcą Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Sp. z o. o., ul. Krótka 5 w Niechlowie.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Górowskiego na rok 2019 została przyjęta 13 głosami za przy 1 głosie wstrzymującym.
Rada Powiatu Górowskiego jednomyślnie dokonała wyboru radnej Urszuli Szmydyńskiej na Przewodniczącą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji podejmując w tej sprawie uchwałę 14 głosami za.

Radni w wyniku głosowania nie podjęli uchwały w sprawie wysokości diety Przewodniczącego Rady Powiatu, Członków Zarządu oraz Radnych. Za uchwałą głosowało 6 radnych, a 8 było przeciwnych.

Po raz pierwszy, zgodnie ze znowelizowaną ustawą o samorządzie powiatowym, na forum Rady Powiatu Górowskiego odbyła się debata nad Raportem o stanie Powiatu Górowskiego. Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, zawiera dane i informacje za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.
Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie powiatu Rada Powiatu Górowskiego przeprowadziła głosowanie nad udzieleniem Zarządowi Powiatu Górowskiego wotum zaufania. 6 radnych głosowało za jego udzieleniem, nikt nie był przeciwny, a 8 radnych wstrzymało się od głosu. Ponieważ zgodnie z prawem uchwałę o udzieleniu zarządowi powiatu wotum zaufania rada powiatu podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady powiatu tj. minimum 8 głosów za – Rada Powiatu Górowskiego nie podjęła tej uchwały. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu zarządowi powiatu wotum zaufania jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o odwołanie zarządu.

Radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Górowskiego za 2018 rok, podejmując w tej sprawie uchwałę 4 głosami za przy 10 wstrzymujących się.
Kolejnym punktem obrad była sprawa udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Górowskiego. Komisja Rewizyjna nie wystąpiła z wnioskiem do Rady Powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium zarządowi. Zdaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej nie stanowiło to jednak przeszkody do podjęcia decyzji w tej sprawie przez Radę Powiatu Górowskiego. Za udzieleniem absolutorium dla Zarządu Powiatu Górowskiego głosowało 6 radnych, nikt nie był przeciwny, a 8 radnych wstrzymało się. Ponieważ uchwałę w sprawie absolutorium rada powiatu podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady powiatu tj. minimum 8 głosów, uchwała została odrzucona, co jest równoznaczne z przyjęciem uchwały o nieudzieleniu zarządowi absolutorium. Uchwała rady powiatu w sprawie nieudzielenia zarządowi absolutorium jest równoznaczna ze złożeniem wniosku o odwołanie zarządu.
Wnioski o odwołanie Zarządu, zarówno w wyniku nieudzielenia wotum zaufania jak również nieudzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Górowskiego, mogą być rozpatrywane przez Radę Powiatu nie wcześniej niż po upływie 14 dni od podjęcia uchwały w sprawie nieudzielenia zarządowi odpowiednio wotum zaufania lub absolutorium.
Podczas IX sesji radni zapoznali się również z:
- Oceną zasobów Pomocy Społecznej za rok 2018 dla powiatu górowskiego,
- Sprawozdaniem z działalności PCPR w Górze z działania Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za 2018 r. oraz wykaz potrzeb na 2019 r. ,
- Informacją o stanie bezpieczeństwa powiatu górowskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2018 r.,
- Sprawozdaniem z działalności KPP w Górze - Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu górowskiego w 2018 r.

Więcej zdjęć w galerii.

Zapoznaj się ze szczegółową relacją z IX sesji Rady Powiatu Górowskiego


MAPA STRONY NEWSLETTER NAPISZ DO STAROSTWA KANAŁ RSS LOGOWANIE
Serwis internetowy prowadzi: Starostwo Powiatowe w Górze, 56-200 Góra, ul. Mickiewicza 1, Tel. 65/544 39 00, faks 65/543 35 11, e-mail:sekretariat@powiatgora.pl Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.