Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.
AKTUALNOŚCI - POWIAT STRONA GŁÓWNA COFNIJ WYSZUKAJ KONTAKT

  • Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2020 roku
  • Spotkanie z grupą rekonstrukcyjną Festung Breslau
  • Prawie 15 tys. dodatków 500+ na Dolnym Śląsku
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje
Aktualności - powiat

Aktualności - oświata

Aktualności - kultura

Aktualności - sportX sesja Rady Powiatu Górowskiego

28 sierpnia 2019 r. o godz. 12.00 w sali narad nr 1 Starostwa Powiatowego w Górze przy ul. Mickiewicza 1 odbyła się X sesja Rady Powiatu Górowskiego

Zdjęcie: X sesja Rady Powiatu Górowskiego


      Po otwarciu sesji 15 radnych zajęło się porządkiem obrad. Starosta Górowski Kazimierz Bogucki zgłosił wniosek o wprowadzenie na sesję projektów uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zorganizowanego przez Powiat Górowski oraz w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/133/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. Zgłosił jednocześnie wniosek o zmianę nazwy uchwały dotyczącej określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 r.
Radni na wniosek radnej Marioli Szurynowskiej wykreślili 8 głosami za, przy 7 przeciwnych punkt dotyczący przyjęcia uchwały w sprawie określenia linii komunikacyjnych użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Powiat Górowski, tym samym został odrzucony wniosek Starosty Górowskiego dotyczący zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zorganizowanego przez Powiat Górowski.
Radni jednogłośnie przyjęli wniosek Starosty dotyczący uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków oraz wniosek o zmianę nazwy uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 r.
Całość porządku obrad została przyjęta 8 głosami za, przy 6 przeciwnych i 1 wstrzymującym się.
      Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Powiatu Górowskiego zostało odłożone do następnej sesji ze względu na konieczność sprawdzenia na wniosek radnego Mirosława Żłobińskiego wątpliwości co do jego zapisów. W tej sprawie 13 radnych głosowało za, przy 2 głosach wstrzymujących się.
      W punkcie dotyczącym sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu Górowskiego w okresie międzysesyjnym, Starosta Górowski Kazimierz Bogucki uzupełnił przekazane radnym sprawozdanie w formie pisemnej o informację o swoich działaniach w okresie międzysesyjnym.
Na wniosek radnej Urszuli Szmydyńskiej Starosta Górowski odczytał obszerne sprawozdanie z 5 posiedzeń Zarządu Powiatu Górowskiego.
Dyskusja w ramach tego punktu zajęła radnym większą część sesji. Dyskutowano na temat zakupu busa w Wąsoszu, sytuacji kadrowej w POSiR dotyczącej obsady stanowiska dyrektora, samodzielnego stanowiska ds. zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Górze, programu naprawczego, stanu zadłużenia powiatu, dotacji dla OSP Wronów, stanu technicznego mostu w Ryczeniu, przekazywania dróg wojewódzkich powiatom, wniosków powiatu do Funduszu Dróg Samorządowych oraz obwodnicy Góry.
      W dyskusji nad drogami radny Grzegorz Aleksander Trojanek przypomniał o swoim wniosku aby problematyką dróg zająć się szczegółowo na posiedzeniu komisji Geodezji, Ochrony Środowiska, Drogownictwa i Spraw Publicznych.
Starosta poprosił o zabranie głosu w sprawie wniosków powiatu do Funduszu Dróg Samorządowych oraz obwodnicy Góry obecnego na sesji Zastępcę Dyrektora Wydziału Infrastruktury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu dr Jarosława Barańczaka, któremu towarzyszyła Aneta Klimczak Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa w Wydziale Infrastruktury.
Do dyskusji włączyła się, przybyła w tym punkcie na sesję Burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz. Swoje wystąpienie poświęciła głównie ponownej odmowie Wojewody Dolnośląskiego na realizację inwestycji drogowej dotyczącej budowy obwodnicy Góry. Dyrektor Jarosław Barańczak argumentował od strony prawnej i merytorycznej swoją decyzję, którą wydał w imieniu Wojewody Dolnośląskiego (szczegóły w relacji z X sesji Rady Powiatu Górowskiego).
     W punkcie dotyczącym interpelacji i zapytań radny Grzegorz Aleksander Trojanek prosił o informację dotyczącą podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli, czy są na ten cel środki, w jakiej wysokości i kiedy zostaną wdrożone. Pytał również o nabór do Zespołu Szkół w Górze i Liceum Ogólnokształcącego w Górze, czy w jego konsekwencji jest zapewnione zatrudnienie dla wszystkich dotychczas pracujących nauczycieli lub czy są braki kadrowe. Radny pytał również o przeznaczenie środków z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” oraz o zapewnienie opieki zdrowotnej dla uczniów szkół powiatowych.
Radna Urszula Szmydyńska złożyła zapytanie do Starosty Górowskiego na jakim etapie są działania mające na celu utworzenie całodobowego ambulatorium i pracowni RTG w Górze.
Radna odwołała się również do listu otwartego Starosty Górowskiego. Wystąpienie radnej wywołało dyskusje polemiczną pomiędzy Starostą Górowskim Kazimierzem Boguckim a Burmistrz Góry Ireną Krzyszkiewicz (szczegóły w relacji z X sesji Rady Powiatu Górowskiego).
Po wyczerpaniu tego punktu Przewodniczący Rady Powiatu Górowskiego Ryszard Wawer ogłosił długo oczekiwaną przerwę.
      Po przerwie radni przystąpili w 13 osobowym składzie do podejmowania uchwał. Przyjęto jednogłośnie następujące uchwały:
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2019-2038,
- w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2019 rok,
- w sprawie zmiany uchwały nr V/41/2019 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 r.,
- w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Górowskiego, od dnia 1 września 2019 roku.
- w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli określonych w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela,
- w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/133/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
Po emocjonalnej dyskusji nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zamontowania tablicy pamiątkowej, poświęconej Augustowi Herbstowi Pełnomocnikowi Rządu na Powiat Góra Śląska i pierwszemu Staroście Górowskiemu, w której udział wzięli m.in. historyk regionalista Kamil Kutny oraz sołtys Jastrzębia Krzysztof Witko, radni na wniosek radnego Jana Czerwińskiego podjęli 10 głosami za przy 3 przeciwnych decyzję o wykreśleniu tego punktu z porządku obrad.
      W kolejnym punkcie radni zapoznali się ze sprawozdaniami kierowników nadzoru wodnego z działań podejmowanych na terenie Powiatu Górowskiego za 2018 rok. Radny Mirosław Żłobiński zgłosił wniosek aby w sprawozdaniach zawarte były w przyszłości informacje jakimi wodami dany nadzór się zajmuje.
      W punkcie wolne głosy i wnioski radny Mirosław Żłobiński, w kontekście uchwały nr 93/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 17 lipca 2019 r., w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Powiatu Górowskiego nr IX/66/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie nieudzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Górowskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Górowskiego za 2018 r., zadał pytanie Przewodniczącemu Rady jaka jest obecna sytuacja Rady Powiatu i czy podejmowane przez nią uchwały są prawomocne. Zdaniem Adwokat Magdaleny Kruszewskiej, prowadzącej obsługę prawną powiatu, uchwała Kolegium RIO nie wpływa na funkcjonowanie Rady. W jej opinii powstał problem nie wrażony wprost w przepisach i na następne posiedzenie Rady Powiatu zostanie przygotowane jej stanowisko w tej sprawie oraz zasugerowała również wystąpienie do nadzoru prawnego Wojewody.
Starosta Kazimierz Bogucki zwrócił uwagę, że rozmawia się tylko na temat nie udzielenia absolutorium a zapomniano o braku wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Górowskiego, co jest jednoznaczne z wnioskiem o odwołanie Zarządu Powiatu Górowskiego.
      Starosta nawiązał również do wykreślonej z porządku obrad sprawy związanej z uruchomieniem 2 linii autobusowych relacji Jemielno – Osłowice – Wąsosz oraz relacji Piotrowice Małe – Lubiel – Wąsosz co wywołało kolejną dyskusję (szczegóły w relacji z X sesji Rady Powiatu Górowskiego).
Do pracy w komisji statutowej Przewodniczący Klubu Niezależnych Mirosław Żłobiński zgłosił radnego Marcina Jóźwiaka.
      Na zakończenie sesji p.o. dyrektora POSiR Dariusz Wołowicz zaproponował aby kolejne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Rady Powiatu Górowskiego odbyło się w tej jednostce, co pozwoli radnym na zapoznanie się ze stanem zastanym, z tym co zrobiono do tej pory oraz z planami na przyszłość. Zaprosił również wszystkich radnych na koncert piosenek Anny German w wykonaniu Katarzyny Zawady, który odbędzie się 7 września o godz. 19.00 w Hali Arkadia Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Górze.

Więcej zdjęć w galerii
Zapoznaj się ze szczegółową relacją z X sesji Rady Powiatu Górowskiego

MAPA STRONY NEWSLETTER NAPISZ DO STAROSTWA KANAŁ RSS LOGOWANIE
Serwis internetowy prowadzi: Starostwo Powiatowe w Górze, 56-200 Góra, ul. Mickiewicza 1, Tel. 65/544 39 00, faks 65/543 35 11, e-mail:sekretariat@powiatgora.pl Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.