Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.
AKTUALNOŚCI - POWIAT STRONA GŁÓWNA COFNIJ WYSZUKAJ KONTAKT

  • Akcja
  • Krajowe Biuro Wyborcze zaprasza
  • Straciłeś kartę? Nie ryzykuj!
  • Kleszcze - zagrożenie dla naszego zdrowia!
  • Raport o stanie Powiatu Górowskiego za rok 2018
Aktualności - powiat

Aktualności - oświata

Aktualności - kultura

Aktualności - sportWydział Budownictwa, Architektury i Ochrony Środowiska

Do podstawowych zadań Wydziału należy:


I. w zakresie budownictwa:
1. Sprawowanie nadzoru urbanistyczno - budowlanego w zakresie zgodności zagospodarowania terenu z ustaleniami wynikającymi z miejscowych pla¬nów zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środo¬wiska.
2. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad:
a) zgodnością rozwiązań architektoniczno - budowlanych z przepisami tech¬niczno - budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasa¬dami wiedzy technicznej,
b) właściwym wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w bu¬downictwie,
c) wprowadzaniem do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych dopusz¬czonych
do obrotu i stosowania w budownictwie.
3. Sprawy związane z wydawaniem pozwoleń na budowę.
4. Prowadzenie rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i rejestru wydanych decyzji
o pozwoleniu na budowę oraz przechowywanie dokumentów objętych pozwoleniem na budowę.
5. Kontrolowanie posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, uprawnień do pełnienia tych funkcji.
6. Udzielanie bądź odmawianie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych.
7. Nakładanie obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienie nadzoru autorskiego.
8. Przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń o zamiarze budowy obiektów i wykonywaniem robót niewymagających pozwolenia na budowę.
9. Sprawy związane z:
a) uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę,
b) nakładaniem obowiązku geodezyjnego wyznaczania w terenie i wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w stosunku do obiektów wy¬magających zgłoszenia,
c) rozstrzyganiem o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości oraz warunków korzystania z tego budynku, lokalu lub nie¬ruchomości,
d) uzgadnianiem rozwiązań projektowych obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych.
10. Przekazywanie kopii decyzji, postanowień i innych dokumentów z zakresu prawa
budowlanego do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
11 .Przekazywanie kopii rejestrów, wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę do
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

II. w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego:
1. Prowadzenie analiz i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego, odnoszących się do obszaru powiatu i zagadnień jego rozwoju.
2. Opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego woje¬wództwa.
3. Uzgadnianie projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie zadań rządowych i samorządowych.

III. w zakresie zamówień publicznych:
Prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi.

IV. w zakresie inwestycji:
Przygotowywanie i prowadzenie inwestycji realizowanych przez Powiat.

V. wydawanie zaświadczeń:
- o samodzielności lokali
- o powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych
- inne zaświadczenia wynikające z zakresu działania wydziału

VI. sprawozdawczość:
-sporządzanie i przekazywanie sprawozdań do urzędu statystycznego,
-sporządzanie i przekazywanie sprawozdań do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

VII. z zakresu ustawy o odpadach:

1. współudział:
- przy projektowaniu powiatowego planu gospodarki odpadami
- w opiniowaniu projektów gminnych planów gospodarki odpadami,
1. koordynowanie realizacji planu gospodarki odpadami oraz jego aktualizacja (nie rzadziej, niż co 4 lata),
2. wydawanie lub zatwierdzanie:
- pozwoleń na wytwarzanie odpadów,
- programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi (dla prowadzących i nie prowadzących instalacji)
- zbieranie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami innymi niż niebezpieczne (dla wytwórców odpadów prowadzących instalację oraz dla wytwórców odpadów nie prowadzących instalacji),
- zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
- zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów.
3. prowadzenie rejestru posiadaczy odpadów, którzy są zwolnieni z obowiązku uzyskania pozwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
4. zezwalanie na składowanie odpadów niebezpiecznych na wydzielonych częściach innych składowisk odpadów.

VIII. z zakresu ustawy prawo ochrony środowiska:
1. udział, współpraca przy tworzeniu przez Radę Powiatu powiatowego programu ochrony środowiska.
2. udział w systemie państwowego monitoringu środowiska, zbieranie i przekazywanie danych,
3. udział, współpraca przy tworzeniu przez Radę Powiatu powiatowego programu ochrony środowiska,
4. podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących postępowań „uspołecznionych" m.in. informacji o przyjęciu wniosku, informacji o zamieszczeniu decyzji w publicznie dostępnym wykazie prowadzonym dla spraw wymagających udziału społeczeństwa,
5. opiniowanie programów ochrony powietrza, jeżeli o ich stworzeniu na terenie powiatu (strefy) zadecyduje wojewoda,
6. realizacja prowadzenia okresowych badań, jakości gleb i ziemi w ramach państwowego monitoringu ochrony środowiska,
7. udział w planowaniu działań w zakresie ochrony poziomu, jakości wód uwzględniających obszary zlewni hydrograficznych,
8. koordynowanie przygotowania map akustycznych (o ile zaistnieje taka konieczność) dla potrzeb ocen stanu akustycznego środowiska,
9. udzielanie pozwoleń na wprowadzanie energii lub substancji do środowiska tj. pozwolenia:
- zintegrowanego,
- na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
- wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
- na wytwarzanie odpadów,
- na emitowanie pól elektromagnetycznych,
10. zobowiązanie prowadzącego instalację podmiotu korzystającego ze środowiska do przedłożenia przeglądu ekologicznego, w razie stwierdzenia okoliczności wskazujących na możliwość negatywnego oddziaływania instalacji na środowisko,
11. sprawowanie i wykonywanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością organu, po upoważnieniu przez Starostę,
12. prowadzenie postępowań w ramach interwencji na podstawie skarg i wniosków mieszkańców powiatu w zakresie przypisanym w kompetencjach wydziału,

IX. z zakresu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:
1.prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje
o środowisku i jego ochronie.
2.prowadzenie elektronicznej bazy danych w zakresie należącym do starosty.

X. z zakresu ustawy prawo wodne:

1. ustanawianie stref ochrony:
- strefy bezpośredniej ujęć wody
- stref dla urządzeń pomiarowych państwowych służb hydrogeologicznych i hydrologiczno – meteorologicznych,
2. ustalanie linii brzegu oraz dokonywanie podziału kosztów ponoszonych na utrzymanie tworzących brzeg wody budowli lub murów,
3. nakazywanie:
- usunięcia drzew i krzewów z wałów przeciwpowodziowych i w pasie 3 m od stopy wału,
- przywrócenia do stanu poprzedniego wałów przeciwpowodziowych i w pasa 3 m od stopy wału, na których zrealizowano lub realizowane są roboty mogące utrudnić ochronę przed powodzią,
4. wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na:
- szczególne korzystanie z wód,
- regulacje wód oraz zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wody,
- wykonanie urządzeń wodnych,
- rolnicze wykorzystanie ścieków, w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód,
- długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej,
- piętrzenie wody podziemnej,
- gromadzenie ścieków oraz odpadów w obrębie obszarów górniczych utworzonych dla wód leczniczych,
- odwodnienie obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych,
- wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 1, oraz stwierdzanie ich: wygaśnięcia, cofnięcia, ograniczenia
5. kontrola stanu gospodarki wodnej na terenie powiatu w tym:
- wzywanie do usunięcia zaniedbań, w wyniku, których może powstać stan zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi albo zwierząt bądź środowisku,
- unieruchomienie zakładu lub jego części w przypadku nie usunięcia mimo wezwań zaniedbań,
6. wszczynanie postępowań administracyjnych w oparciu o wystąpienia Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej,
7. dokonywanie przeglądu ustaleń pozwoleń wodnoprawnych i ich realizacji min. raz na 4 lata,
8. nadzór i kontrola nad działalnością spółek wodnych w tym:
- zatwierdzanie statutu spółek wodnych
- zwracanie uwagi organom spółki wodnej zajmującej się utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na konieczność podwyższenia wysokości składki lub świadczeń niezbędnych dla prawidłowej realizacji zadań statutowych,
- stwierdzanie nieważności uchwał spółek wodnych w całości lub części,
- ustalanie obowiązków osób lub zakładów, nie będących członkami spółki wodnej,
a odnoszących korzyści z urządzeń spółki lub przyczyniają się do zanieczyszczenia wód,
- podejmowanie decyzji o likwidacji spółki wodnej,
9. ustalanie wysokości odszkodowania na żądanie poszkodowanego z tytułu wydanego pozwolenia wodnoprawnego,
10. orzekanie o przeniesieniu prawa własności urządzenia wodnego na własność właściciela wody.

XI. z zakresu ustawy o rybactwie śródlądowym:
1. rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb,
2. nadzór nad Społeczną Strażą Rybacką,
3. wydawanie kart wędkarskich do amatorskiego połowu ryb,
4. współpraca z Zarządem Okręgowym PZW we Wrocławiu w zakresie funkcjonowania
i realizacji zadań przez Społeczną Straż Rybacką.


XII. z zakresu ustawy o lasach:
1. nadzór nad gospodarką leśną, w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, w tym:
- rozstrzyganie zastrzeżeń i wniosków odnośnie uproszczonego planu urządzenia lasu,
- nakazywanie wykonania obowiązków i zadań wynikających z trwałego utrzymania lasów i zapewnienia ciągłości ich użytkowania,
- zarządzanie wykonania zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach zagrożonych, nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
- rozpatrywanie wniosków o wydanie (w przypadkach losowych) zezwolenia na pozyskanie drewna,
2. cechowanie drewna pozyskiwanego w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa
i wystawianie właścicielowi lasu dokumentu stwierdzającego legalność pozyskiwania drewna,
3. uzgodnienie przygotowywanych przez Nadleśnictwo rocznych planów zalesień terenów nie będących własnością Skarbu Państwa,
4. rozpatrywanie spraw związanych ze zmianą lasu o powierzchni do 10 ha na użytek rolny,
5. przeprowadzanie inwentaryzacji stanu lasu dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha,
6. prowadzenie spraw związanych z przyznaniem dotacji na pokrycie kosztów zalesienia
7. rozpatrywanie pozostałych spraw związanych z wykonywaniem obowiązków wynikających z ustawy o lasach,

XIII. główne zadania z zakresu ustawy o transporcie kolejowym:
Zezwalanie na usunięcie drzew lub krzewów na wniosek zarządu kolei, w razie potrzeby usunięcia drzew lub krzewów utrudniających widoczność sygnałów i pociągów lub eksploatację urządzeń kolejowych albo powodujących zaspy śnieżne oraz przyznawanie odszkodowań za ich usunięcie.

XIV. z zakresu ustawy o ochronie przyrody:
1. prowadzenie rejestrów:
- przetrzymywanych roślin i zwierząt, których przewożenie przez granicę państwa podlega ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych,
- uprawy i hodowli roślin i zwierząt, które podlegają ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych,
1. wydawanie zgody na usunięcie drzew i krzewów.
2. wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości będących własnością gminy,
3. wydawanie decyzji z naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej za:
- zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów spowodowane niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo urządzeń technicznych oraz zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności,
- usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia,
- zniszczenie spowodowane niewłaściwą pielęgnacją terenów zieleni, zadrzewień, drzew lub krzewów.

XV. z zakresu ustawy prawo łowieckie:
1. wydawanie zezwoleń na utrzymanie i hodowlę chartów rasowych
2. wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych dla kół łowieckich, naliczanie czynszów dzierżawnych dla kół łowieckich i rozdysponowywanie zebranych środków.XVI. z zakresu ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia:
1. kontrola wykonywania zalesienia, prowadzenia uprawy leśnej oraz ocena udatności upraw leśnych,
2. wstrzymanie wypłaty należnego właścicielowi zalesionego gruntu rolnego ekwiwalentu
w przypadku:
- prowadzenia uprawy leśnej niezgodnie z planem zalesienia,
- zniszczenia uprawy leśnej w wyniku celowego działania właściciela gruntu
3. podwyższanie na wniosek właściciela zalesionego gruntu, po wydaniu pierwszej pozytywnej oceny udatności uprawy, należnego ekwiwalentu o 50% w przypadku, gdy równocześnie z przeznaczeniem gruntu do zalesienia następuje likwidacja gospodarstwa rolnego, i nie jest on ponadto właścicielem gruntu rolnego lub działki siedliskowej powyżej 0, 80 ha.

XVII. z zakresu ustawy prawo geologiczne i górnicze:
1. udzielanie lub zmiana koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż na obszarze do 2 ha, przy wydobyciu kopaliny nie większym niż 20 000 m3/rok, gdy działalność będzie prowadzona bez użycia materiałów wybuchowych,
2. wyznaczanie granic obszaru i terenu górniczego dla obiektów, gdzie starosta jest organem koncesyjnym,
3. wykonywanie, jako organ pierwszej instancji w sprawach należących do właściwości, administracji geologicznej, o ile nie zostały zastrzeżone dla wojewody lub Ministra Środowiska:
- nadzoru i kontroli koncesyjnego i bezkoncesyjnego wydobycia kopaliny pospolitej,
- wstrzymanie działalności górniczej lub nakazywanie określonych czynności w celu doprowadzenia środowiska do stanu właściwego lub zgodnego z udzieloną koncesją,
- zakazywanie wykonywania przez wskazane w ustawie osoby określonych czynności,
4. przyjmowanie informacji o wielkości opłat eksploatacyjnych, jakie naliczają sobie zakłady wydobywcze,
5. naliczanie opłat:
- za bezkoncesyjne wydobywanie kopaliny pospolitej,
- za wydobywanie kopaliny z rażącym naruszeniem warunków koncesji,
- za poszukiwanie lub rozpoznawanie kopalin bez wymaganej koncesji,
6. z zakresu hydrogeologii:
- zatwierdzanie projektów prac geologicznych
- rozpatrywanie dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby wód podziemnych,
7. z zakresu geologii inżynierskiej:
- zatwierdzanie projektów prac geologiczno-inżynierskich
- rozpatrywanie dokumentacji geologiczno-inżynierskich
8. stwierdzanie wygaśnięcia koncesji lub jej cofanie w razie ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy.

XVIII. z zakresu ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska:
1. współdziałanie z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w zakresie wykonywania czynności kontrolnych, monitoringu środowiska, przekazywania wyników pomiarów, analiz
i obserwacji stanu środowiska
2. określenie, w związku z przedłożoną przez IOŚ informacją o wynikach kontroli obiektów
o podstawowym znaczeniu dla powiatu, kierunków działania Inspekcji, w celu zapewnienia należytej ochrony środowiska w powiecie.XIX. z zakresu ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich:
1. zezwalanie na dopuszczanie reproduktora do rozrodu naturalnego po zasięgnięciu opinii właściwej izby rolniczej albo właściwego związku hodowców prowadzącego księgę lub rejestr hodowlany.

XX. z zakresu ustawy o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych
i innych substancji:
- wydawanie zezwoleń na uczestnictwo w systemie handlu,
- wydawanie zezwoleń na sprzedaż uprawnień,
- wydawanie decyzji –zgody na zakup dodatkowych uprawnień do emisji z rezerwy.

XXI. inne zadania wydziału:
1. gromadzenie informacji z terenu powiatu dotyczących korzystania ze środowiska przez podmioty gospodarcze i osoby fizyczne w formie opisowej jak i graficznej (rejestry, bazy danych itp.)
2. współpraca merytoryczna w zakresie różnych dziedzin ochrony środowiska z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego, gmin powiatu górowskiego,
3. gromadzenie wszelkich informacji dotyczących stanu środowiska naturalnego na terenie powiatu i udostępnianie ich zainteresowanym,
4. prowadzenie sprawozdawczości GUS w zakresie spraw prowadzonych przez wydział.

MAPA STRONY NEWSLETTER NAPISZ DO STAROSTWA KANAŁ RSS LOGOWANIE
Serwis internetowy prowadzi: Starostwo Powiatowe w Górze, 56-200 Góra, ul. Mickiewicza 1, Tel. 65/544 39 00, faks 65/543 35 11, e-mail:sekretariat@powiatgora.pl Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.