Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.
AKTUALNOŚCI - POWIAT STRONA GŁÓWNA COFNIJ WYSZUKAJ KONTAKT

  • Informacja prasowa ZUS
  • Bezpieczny i aktywny senior
  • Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
  • Wyjazd na basen do Wrocławia
  • Zmiany godzin pracy w PCDNiPP-P w Górze
Aktualności - powiat

Aktualności - oświata

Aktualności - kultura

Aktualności - sportWydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Do zadań Wydziału należy:


I. w zakresie gospodarki nieruchomościami:
a) Skarbu Państwa:
1. Prowadzenie spraw z zakresu ewidencji i sprawozdawczości.
2. Przygotowywanie dokumentacji w celu obrotu i gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym dla dokonania darowizn, sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste lub trwały zarząd, dzierżawę, użytkowanie i użyczenie.
3. Tworzenie zasobu nieruchomości Skarbu Państwa.
4. Aktualizowanie opłat i należności z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, dzierżawy, użytkowania i użyczenia nieruchomości.
5. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności.
6. Reprezentowanie Skarbu Państwa za upoważnieniem Starosty Górowskiego w sprawach ustalenia granic, rozgraniczenia i podziału nieruchomości, a także w sprawach związanych za gospodarowaniem i utrzymaniem nieruchomości.
7. Prowadzenie postępowań wywłaszczeniowych i uwłaszczeniowych dotyczących nieruchomości Skarbu Państwa, w tym dotyczących komunalizacji nieruchomości.
8. Udzielanie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomościach ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów, energii elektrycznej, urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji oraz innych podziemnych, naziemnych i nadziemnych obiektów i urządzeń, a także zezwoleń na poszukiwanie, rozpoznawanie kopalin, – jeżeli właściciel lub wieczysty użytkownik nie wyraził zgody.
9. Realizacja przepisów ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227 ze zm.).
10. Uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy.
11. Uzgadnianie roszczeń reprywatyzacyjnych.
12. Uzgodnienie otrzymanego ekwiwalentu za mienie zabużańskie.
13. Prowadzenie spraw wynikających z art. 6 ustawy z dnia 24.02.1989 r. o zmianie ustawy
o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych, członków ich rodzin oraz zmianie ustawy o podatku rolnym oraz z art. 118 ustawy z dnia 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.

b) mienia Powiatu:
1. Prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości.
2. Zagospodarowanie, utrzymanie i obrót nieruchomościami, w tym przygotowywanie dokumentacji dla celów dokonania darowizn, sprzedaży, zamiany, oddania w trwały zarząd, dzierżawę, użytkowanie i użyczenie.
3. Tworzenie zasobu powiatowego nieruchomości.
4. Aktualizacja opłat i należności z tytułu wieczystego użytkowania, trwałego zarządu, dzierżawy, użytkowania i użyczenia.
5. Reprezentowanie Powiatu Górowskiego za upoważnieniem Zarządu Powiatu w sprawach dotyczących ustalania granic, rozgraniczenia i podziałów, a także w sprawach związanych
z zagospodarowaniem i utrzymaniem nieruchomości.
6. Przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń w zakresie gospodarki mieniem Powiatu.
7. Gospodarowanie budynkami, lokalami, pomieszczeniami i mieniem ruchomym stanowiącym mienie Powiatu, a w szczególności zawieranie umów najmu, dzierżawy, użytkowania
i użyczenia.

II. w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych:
1. Określanie warunków i wyłączanie gruntów rolnych i leśnych z produkcji.
2. Nakładanie obowiązku zdjęcia próchniczej warstwy gleby oraz jej wykorzystania.
3. Możliwość nakazania właścicielowi gruntów zalesienia, zadrzewienia, zakrzewienia lub założenia na nich trwałych użytków zielonych ze względu na ochronę gleb przed erozją.
4. Nakładanie na osobę powodującą utratę lub ograniczenie wartości użytkowej gruntów obowiązku ich rekultywacji.
5. Przeprowadzanie kontroli wykonywania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych
i leśnych.
6. Nakładanie podwyższonych opłat w razie stwierdzenia wyłączenia gruntów z produkcji niezgodnie z przepisami ustawy lub bez decyzji zezwalającej na wyłączenie.

III. w zakresie geodezji, kartografii i katastru nieruchomościami:
1. Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
2. Udostępnianie danych z ewidencji gruntów i budynków.
3. Przygotowanie decyzji administracyjnych w sprawach ewidencji gruntów i budynków.
4. Zakładanie i prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład Krajowego
Systemu Informacji o Terenie.
5. Budowa infrastruktury danych przestrzennych i współpraca w tym zakresie z innymi
jednostkami i branżami.
6. Zakładanie i prowadzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT).
7. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków.
8. Prowadzenie scalania i wymiany gruntów.
9. Planowanie prac geodezyjno-kartograficznych oraz środków budżetowych niezbędnych na ich
realizację.
10.Prowadzenie spraw związanych z powszechną taksacją nieruchomości.
11.Zapewnienie przeprowadzenia okresowych weryfikacji danych ewidencyjnych z treścią
dokumentów źródłowych stanowiących podstawę wpisu do ewidencji oraz zgodności treści
mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie.
12.Zakładanie osnów szczegółowych i prowadzenie spraw dotyczących ochrony znaków
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.
13.Prowadzenie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:
-prowadzenie Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego,
-udostępnianie danych z zasobu,
-przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych,
-przygotowanie materiałów do wykonywania prac geodezyjno-kartograficznych,
-przeprowadzenie kontroli opracowań przyjmowanych do zasobu,
-wydawanie materiałów powstałych w toku realizacji prac geodezyjnych,
-prowadzenie i aktualizacja mapy zasadniczej i ewidencji gruntów i budynków,
-wykonywanie czynności związanych z koordynowaniem usytuowania projektowanych sieci,
uzbrojenia terenu.

MAPA STRONY NEWSLETTER NAPISZ DO STAROSTWA KANAŁ RSS LOGOWANIE
Serwis internetowy prowadzi: Starostwo Powiatowe w Górze, 56-200 Góra, ul. Mickiewicza 1, Tel. 65/544 39 00, faks 65/543 35 11, e-mail:sekretariat@powiatgora.pl Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.