Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.
AKTUALNOŚCI - POWIAT STRONA GŁÓWNA COFNIJ WYSZUKAJ KONTAKT

  • Lekarze muszą ponownie upoważnić asystentów do wystawiania zwolnień
  • Wystawa Ku pamięci
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje
  • Spotkanie rolników z przedstawicielami KOWR
  • Dobre praktyki w pracy rolnika
Aktualności - powiat

Aktualności - oświata

Aktualności - kultura

Aktualności - sportCZASOWE WYCOFANIE POJAZDU Z RUCHU

KARTA INFORMACYJNA (KM-30.)


I. Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r., poz. 1137 ze zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2007r. Nr 186, poz.1322 ze zm.),
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2007r. Nr 137, poz. 968 ze zm.),
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu (Dz. U. z 2004 r., Nr 285, poz. 2856 ze zm.)

II. Wykaz wymaganych dokumentów

1. Wniosek,
2. Dowód rejestracyjny,
3. Tablice rejestracyjne,
4. Dowód tożsamości do wglądu,
5. Dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC,
6. Pełnomocnictwo – w przypadku działania przez przedstawiciela,
7. Dowód opłaty komunikacyjnej.

III. Opłaty

Opłata za decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu wynosi:
- 80 zł – na okres 2 miesięcy.

W przypadku wycofania pojazdu z ruchu na okres dłuższy niż 2 miesiące, opłatę powiększa się za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania pojazdu z ruchu o:
- 4 zł – od 3 miesiąca do 12 miesiąca,
- 2 zł – od 13 miesiąca do 24 miesiąca,
- 025 zł – od 25 miesiąca do 48 miesiąca.

Opłaty wnosi się w kasie Starostwa, ul. Mickiewicza 1, II piętro
Godziny otwarcia kasy: poniedziałek 8.30 – 14.30, wtorek - piątek 7.30 - 14.00

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17 zł (zwolnione z opłaty jest pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej). Opłatę należy dokonać w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Górze ul. Mickiewicza 1 lub przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy w Górze nr 82 1020 5226 0000 6102 0496 6893.

IV. Termin załatwienia sprawy

Wydanie decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu następuje niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów.

V. Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe w Górze
Wydział Komunikacji i Dróg, ul. Mickiewicza 1, pokój nr 20, I piętro
tel. 65 544 39 61, 65 544 39 62
e-mail: rejestracja@powiatgora.pl

Sprawę załatwiają:
- inspektor Irena Rybak,
- inspektor Michał Zaremba,
- podinspektor Sylwia Mikołajczyk,
- referent Katarzyna Kubiak.

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek 7.00 - 15.30
wtorek – czwartek 7.00 – 14.00
piątek 7.00-13.30

Uwaga!!!
W Wydziale Komunikacji i Dróg obowiązuje system przywoławczy, do którego wydawane są bilety z automatu biletowego znajdującego się na korytarzu I piętra Starostwa Powiatowego w Górze.
Na wizytę w Wydziale Komunikacji i Dróg można się również zapisać.


VI. Informacja o trybie odwoławczym

Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy, w terminie 14 dni za pośrednictwem Starosty Górowskiego.

VII. Dodatkowe informacje

Pojazd podlega czasowemu wycofaniu z ruchu przez organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji.

Czasowemu wycofaniu z ruchu podlegają:
1. Samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t,
2. Ciągniki samochodowe,
3. Pojazdy specjalne,
4. Autobusy.

Pojazd może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 2 do 24 miesięcy. Okres ten może być przedłużony, jednak łączny okres wycofania pojazdu z ruchu nie może przekraczać 48 miesięcy, licząc od dnia wydania decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu.

Po upływie okresu czasowego wycofania z ruchu na wniosek właściciela pojazdu oraz przedłożeniu decyzji o czasowym wycofaniu z ruchu pojazdu organ rejestrujący zwraca właścicielowi dowód rejestracyjny oraz tablice rejestracyjne.

W przypadku gdy w okresie czasowego wycofania z ruchu upłynął termin następnego badania technicznego określony w dowodzie rejestracyjnym, właściciel pojazdu zobowiązany jest przedstawić zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu.

MAPA STRONY NEWSLETTER NAPISZ DO STAROSTWA KANAŁ RSS LOGOWANIE
Serwis internetowy prowadzi: Starostwo Powiatowe w Górze, 56-200 Góra, ul. Mickiewicza 1, Tel. 65/544 39 00, faks 65/543 35 11, e-mail:sekretariat@powiatgora.pl Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.