Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.
AKTUALNOŚCI - POWIAT STRONA GŁÓWNA COFNIJ WYSZUKAJ KONTAKT

  • Chcesz płacić „Mały ZUS”? Musisz to zadeklarować do 8 stycznia.
  • PT KRUS w Górze informuje
  • Opłaca się poprawić warunki pracy w firmie
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje
  • PT KRUS w Górze informuje
Aktualności - powiat

Aktualności - oświata

Aktualności - kultura

Aktualności - sportWYDANIE DECYZJI NA NADANIE NUMERU NADWOZIA, PODWOZIA LUB RAMY

KARTA INFORMACYJNA (KM-29.)


I. Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r., poz. 1137 ze zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2007r. Nr 186, poz.1322 ze zm.),
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2007r. Nr 137, poz.968 ze zm.),
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 października 2011r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych (Dz. U. z 2011r., Nr 236 poz. 1401),
5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. z 2012r., poz. 996).

II. Wykaz wymaganych dokumentów

1. wniosek
2. dowód rejestracyjny,
3. zaświadczenie z badania technicznego lub opinia stacji kontroli pojazdów o możliwości nadania numeru (czyli cechy identyfikacyjnej pojazdu) oraz dowód własności na określony zespół (w sytuacjach, kiedy cecha identyfikacyjna ma być umieszczona na zespole, który podlegał wymianie w pojeździe lub cały pojazd został dopiero nabyty przez wnioskodawcę i nie jest na niego zarejestrowany),
4. dowód tożsamości do wglądu,
5. pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela,
6. dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC,
7. dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

III. Opłaty

Przy składaniu wniosku pobierana jest opłata skarbowa za wydanie decyzji w wysokości 10,00 zł, płatna w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Górze.

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17 zł (zwolnione z opłaty jest pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej). Opłatę należy dokonać w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Górze ul. Mickiewicza 1 lub przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy w Górze nr 82 1020 5226 0000 6102 0496 6893.

IV. Termin załatwienia sprawy

Wydanie decyzji następuje po przedłożeniu wymaganych dokumentów, z którą właściciel udaje się na uprawnioną stację kontroli pojazdów, w celu umieszczenia przez uprawnionego diagnostę cech identyfikacyjnych na podwoziu, nadwoziu lub ramie.

Diagnosta wystawia zaświadczenie o umieszczonych przez siebie cechach identyfikacyjnych, z którym właściciel udaje się ponownie do Wydziału Komunikacji, celem dokonania odpowiednich zmian w dowodzie rejestracyjnym i aktach pojazdu (lub w zależności od przypadku w celu rejestracji pojazdu).

V. Miejsce załatwienia sprawy


Starostwo Powiatowe w Górze
Wydział Komunikacji i Dróg, ul. Mickiewicza 1, pokój nr 20, I piętro
tel. 65 544 39 61, 65 544 39 62
e-mail: rejestracja@powiatgora.pl

Sprawę załatwiają:
- inspektor Irena Rybak,
- inspektor Michał Zaremba,
- podinspektor Sylwia Mikołajczyk,
- referent Katarzyna Kubiak.

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 7.00 - 15.30
wtorek – czwartek 7.00 – 14.00
piątek 7.00-13.30

Uwaga!!!
W Wydziale Komunikacji i Dróg obowiązuje system przywoławczy, do którego wydawane są bilety z automatu biletowego znajdującego się na korytarzu I piętra Starostwa Powiatowego w Górze.
Na wizytę w Wydziale Komunikacji i Dróg można się również zapisać.


VI. Informacja o trybie odwoławczym

Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy, w terminie 14 dni za pośrednictwem Starosty Górowskiego.

VII. Dodatkowe Informacje

Decyzja o nadaniu cech identyfikacyjnych może być wydana w przypadku pojazdu:
• zbudowanego przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub ramy konstrukcji własnej, którego markę określa się jako "SAM",
• w którym dokonano wymiany ramy lub podwozia na odpowiednio ramę lub podwozie bez numeru fabrycznego,
• odzyskanego po kradzieży, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu,
• nabytego na licytacji publicznej lub od podmiotu wykonującego orzeczenie o przepadku pojazdu na rzecz Skarbu Państwa, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu,
• w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu, a prawomocnym orzeczeniem sądu zostało ustalone prawo własności pojazdu,
• w którym cecha identyfikacyjna uległa skorodowaniu lub została zniszczona podczas wypadku drogowego albo podczas naprawy, jeżeli zostanie to potwierdzone pisemną opinią rzeczoznawcy samochodowego, która powinna wskazywać pierwotne cechy identyfikacyjne lub jednoznacznie wykluczać ingerencje w pole numerowe w celu umyślnego ich zniszczenia lub zafałszowania,
• zabytkowego, w którym cecha identyfikacyjna nie została umieszczona, jeżeli zostanie to potwierdzone pisemną opinią rzeczoznawcy samochodowego.


MAPA STRONY NEWSLETTER NAPISZ DO STAROSTWA KANAŁ RSS LOGOWANIE
Serwis internetowy prowadzi: Starostwo Powiatowe w Górze, 56-200 Góra, ul. Mickiewicza 1, Tel. 65/544 39 00, faks 65/543 35 11, e-mail:sekretariat@powiatgora.pl Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.