Gminy
Góra, Wąsosz, Niechlów, Jemielno
Mieszkańcy
35 473 osób
Powierzchnia
738,1 km kwadratowych

Sesja odbędzie się w dniu 27 lipca 2020 r. o godz. 800 w sali narad nr 1 Starostwa Powiatowego w Górze przy ul. Mickiewicza 1.

W porządku obrad proponuję:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Powiatu Górowskiego.
  4. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Powiatu Górowskiego.
  5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Górowskiego w okresie międzysesyjnym.
  6. Interpelacje i zapytania.
  7. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2020 r.

8. Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, dodatku motywacyjnego, dodatku funkcyjnego, w tym z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy, dodatku za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Górowski.

9. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/127/2020 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie założenia Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Wąsoszu.

10. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/128/2020 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Górze.

11. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/70/2019 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Górowskiego, od dnia 1 września 2019 r.

12. Debata nad raportem o stanie Powiatu Górowskiego.

13. Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Górowskiego wotum zaufania.

 14. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Górowskiego za 2019 rok.

15. Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Górowskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Górowskiego za 2019 rok.

16. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu Górowskiego i poszczególnych Komisji Rady Powiatu Górowskiego za I półrocze 2020 r.

17. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Górowskiego za I półrocze 2020 r.

18. Ocena zasobów Pomocy Społecznej za rok 2019 dla Powiatu Górowskiego.

19. Sprawozdanie z działalności PCPR w Górze, działania Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za 2019 r. oraz wykaz potrzeb na 2020 r.

20. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Górowskiego za 2019 r.

21. Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej w Powiecie Górowskim za 2019 r.

22. Informacja Państwowego Inspektora Sanitarnego o stanie sanitarnym w powiecie za 2019 r.

23. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

24. Wolne głosy i wnioski.

25. Zakończenie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

                Ryszard Wawer

Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iodo@amt24.biz