Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.
AKTUALNOŚCI - POWIAT STRONA GŁÓWNA COFNIJ WYSZUKAJ KONTAKT

  • Godziny otwarcia aptek na terenie Powiatu Górowskiego
  • Komunikacyjne statystyki
  • Podpisanie umowy na modernizację dróg powiatowych
  • Wyjazd na basen do Wrocławia
  • Program wyrównywania różnic miedzy regionami III w 2018 r.
Aktualności - powiat

Aktualności - oświata

Aktualności - kultura

Aktualności - sportWYDANIE ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO DROGI POWIATOWEJ W CELU UMIESZCZENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB URZĄDZENIA NIEZWIĄZANEGO Z POTRZEBAMI RUCHU DROGOWEGO

KARTA INFORMACYJNA (KM-42)


I. Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267).
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260).
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz.1282 z późn. zm.).
4. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.).
5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).
6. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz.430).

II. Wykaz wymaganych dokumentów

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
2. Załączniki:
a) Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów rzutu poziomego obiektu budowlanego lub urządzenia, umieszczanego w pasie drogowym oraz naniesionymi granicami działek.
b) Opinia Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Sieci Uzbrojenia Terenu, jeżeli jest wymagana przepisami szczególnymi - na żądanie zarządcy drogi.
c) Decyzja o warunkach zabudowy, decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli jest wymagana przepisami szczególnymi – na żądanie zarządcy drogi.
d) Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego / Ewidencji Działalności Gospodarczej – jeżeli wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą.
e) Pełnomocnictwo z oryginałem dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty skarbowej – jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika.
f) Inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi – na żądanie zarządcy drogi.

III. Opłaty

Brak opłat

IV. Termin załatwienia sprawy

1. Do 1 miesiąca.
2. Do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

V. Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Komunikacji i Dróg w Górze, ul. Armii Polskiej 15, tel. 65 544 45 27
Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek 8.15 – 14.30, wtorek - piątek 7.15 - 14.00

VI. Informacja o trybie odwoławczym


Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

VII. Dodatkowe informacje


1. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego należy złożyć z wyprzedzeniem umożliwiającym rozpatrzenie wniosku i wydanie zezwolenia przed terminem rozpoczęcia inwestycji.
2. Ze względu na potrzeby związane z zarządzaniem drogami, wymogi wynikające z warunków technicznych dróg publicznych albo bezpieczeństwa ruchu drogowego, może nastąpić odmowa wydania zezwolenia.
3. W zezwoleniu określa się m.in. rodzaj inwestycji, sposób, miejsce i warunki jej umieszczenia w pasie drogowym.
4. Przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor jest zobowiązany do:
a. uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych;
b. uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego obiektu lub urządzenia;
c. uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia.

MAPA STRONY NEWSLETTER NAPISZ DO STAROSTWA KANAŁ RSS LOGOWANIE
Serwis internetowy prowadzi: Starostwo Powiatowe w Górze, 56-200 Góra, ul. Mickiewicza 1, Tel. 65/544 39 00, faks 65/543 35 11, e-mail:sekretariat@powiatgora.pl Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.