Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.
AKTUALNOŚCI - POWIAT STRONA GŁÓWNA COFNIJ WYSZUKAJ KONTAKT

  • Posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Dolnośląskiego
  • Strażackie działania w liczbach
  • Spotkanie na szczycie
  • Będzie bus dla SOSW
  • Promocja służby wojskowej
Aktualności - powiat

Aktualności - oświata

Aktualności - kultura

Aktualności - sportWYDANIE ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO DROGI POWIATOWEJ W CELU UMIESZCZENIA REKLAMY

KARTA INFORMACYJNA (KM-43)


I. Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267).
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260).
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz.1282 z późn. zm.).
4. Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz.1568).
5. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.).
6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).
7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. Nr 140, poz.1481).
8. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz.430).
9. Uchwała Nr XII/68/04 Rady Powiatu w Górze z dnia 4 marca 2004 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego (Dz. Urzędowy Woj. Dolnośląskiego o Nr 61, poz. 1181 z 2-04-2004 r).

II. Wykaz wymaganych dokumentów

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy.
2. Załączniki:
a. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem lokalizacji reklamy oraz podaniem jej wymiarów.
b. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu – jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych.
c. Projekt reklamy zawierający jej wizualizację, wymiary, opis materiałów konstrukcyjnych, ich kolorystykę oraz sposób montażu reklamy (w tym jej fundamentowania).
d. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego / Ewidencji Działalności Gospodarczej – jeżeli wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą.
e. Pełnomocnictwo z oryginałem dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty skarbowej – jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika.
f. Opinia Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Sieci Uzbrojenia Terenu, jeżeli jest wymagana przepisami szczególnymi - na żądanie zarządcy drogi.- na żądanie zarządcy drogi.

III. Opłaty


Opłata roczna za lokalizację reklamy – ustalonej jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni reklamy, stawki opłaty za zajęcie 1 m² pasa drogowego określonej uchwałą Nr XII/68/04 Rady Powiatu w Górze z dnia 4 marca 2004 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego (Dz. Urzędowy Woj. Dolnośląskiego o Nr 61, poz. 1181 z 2-04-2004 r). pobieranej za każdy rok umieszczenia reklamy w pasie drogowym, przy czym za umieszczenie reklamy przez okres krótszy niż rok opłata obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia reklamy w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim. Opłaty dokonuje się na konto Starostwa Powiatowego w Górze. Opłatę roczną za pierwszy rok umieszczenia reklamy w pasie drogowym uiszcza się w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca jej wysokość stała się ostateczna, a za lata następne w terminie do dnia 15 stycznia każdego roku, z góry za dany rok

IV. Termin załatwienia sprawy

1. Do 1 miesiąca.
2. Do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

V. Miejsce załatwienia sprawy


Wydział Komunikacji i Dróg w Górze, ul. Armii Polskiej 15, tel. 65 544 45 27
Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek 8.15 – 14.30, wtorek - piątek 7.15 - 14.00

VI. Informacja o trybie odwoławczym

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

VII. Dodatkowe informacje

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi w celu umieszczenia reklamy należy złożyć z wyprzedzeniem umożliwiającym rozpatrzenie wniosku i wydanie zezwolenia przed terminem rozpoczęcia inwestycji.
2. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi w celu umieszczenia reklamy wydaje się na czas określony.
3. Ze względu na potrzeby związane z zarządzaniem drogami, wymogi wynikające z warunków technicznych dróg publicznych albo bezpieczeństwa ruchu rogowego, może nastąpić odmowa wydania zezwolenia.
4. W zezwoleniu określa się m.in. cel i okres zajęcia pasa drogowego, powierzchnię reklamy oraz wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego, w tym także sposób jej uiszczenia.
5. Przed faktycznym umieszczeniem reklamy w pasie drogowym należy wystąpić o wydanie odrębnego zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót.
6. Reklama umieszczana na zabytku wpisanym do rejestru zabytków wymaga również odrębnego pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków.

MAPA STRONY NEWSLETTER NAPISZ DO STAROSTWA KANAŁ RSS LOGOWANIE
Serwis internetowy prowadzi: Starostwo Powiatowe w Górze, 56-200 Góra, ul. Mickiewicza 1, Tel. 65/544 39 00, faks 65/543 35 11, e-mail:sekretariat@powiatgora.pl Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.