Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.
AKTUALNOŚCI - POWIAT STRONA GŁÓWNA COFNIJ WYSZUKAJ KONTAKT

  • XII sesja Rady Gminy Niechlów
  • Profilaktyka mammograficzna – informacja NFZ
  • Wybrano Prezesa KZN w Górze
  • Na kłopoty w biznesie układ z ZUS
Aktualności - powiat

Aktualności - oświata

Aktualności - kultura

Aktualności - sportWYDANIE ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO DROGI POWIATOWEJ W CELU UMIESZCZENIA URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NIEZWIĄZANYCH Z POTRZEBAMI RUCHU DROGOWEGO

KARTA INFORMACYJNA (KM-44)


I. Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267).
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260).
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz.1282 z późn. zm.).
4. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.).
5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).
6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz.1481).
7. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.430).
8. Uchwała Nr XII/68/04 Rady Powiatu w Górze z dnia 4 marca 2004 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego (Dz. Urzędowy Woj. Dolnośląskiego o Nr 61, poz. 1181 z 2-04-2004 r).

II. Wykaz wymaganych dokumentów

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego w granicach pasa drogowego drogi powiatowej.
2. Załączniki:
a. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów rzutu poziomego urządzenia umieszczanego w pasie drogowym.
b. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu – jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych.
c. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego / Ewidencji Działalności Gospodarczej – jeżeli wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą.
d. Pełnomocnictwo z oryginałem dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty skarbowej – jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika.
e. Opinia Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Sieci Uzbrojenia Terenu, jeżeli jest wymagana przepisami szczególnymi - na żądanie zarządcy drogi.

III. Opłaty

Opłata roczna za lokalizację urządzenia – ustalana jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzenia i stawki opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego określonej uchwałą Nr XII/68/04 Rady Powiatu w Górze z dnia 4 marca 2004 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego (Dz. Urzędowy Woj. Dolnośląskiego o Nr 61, poz. 1181 z 2-04-2004 r). pobieranej za każdy rok umieszczenia urządzenia w pasie drogowym, przy czym za umieszczenie urządzenia przez okres krótszy niż rok opłata obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim. Opłaty dokonuje się na konto Starostwa Powiatowego w Górze. Opłatę roczną za pierwszy rok umieszczenia urządzenia w pasie drogowym uiszcza się w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca jej wysokość stała się ostateczna, a za lata następne w terminie do dnia 15 stycznia każdego roku, z góry za dany rok

IV. Termin załatwienia sprawy

1. Do 1 miesiąca.
2. Do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

V. Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Komunikacji i Dróg w Górze, ul. Armii Polskiej 15, tel. 65 544 45 27
Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek 8.15 – 14.30, wtorek - piątek 7.15 - 14.00

VI. Informacja o trybie odwoławczym

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

VII. Dodatkowe informacje

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej należy złożyć z wyprzedzeniem umożliwiającym rozpatrzenie wniosku i wydanie zezwolenia przed terminem rozpoczęcia inwestycji.
2. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej wydaje się na czas określony.
3. Ze względu na potrzeby związane z zarządzaniem drogami, wymogi wynikające z warunków technicznych dróg publicznych albo bezpieczeństwa ruchu drogowego, może nastąpić odmowa wydania zezwolenia.
4. W zezwoleniu określa się m.in. cel i okres zajęcia pasa drogowego, powierzchnię zajmowanego pasa drogowego oraz wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego, w tym także sposób jej uiszczenia.
5. Przed faktycznym umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym należy wystąpić o wydanie odrębnego zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi w celu prowadzenia robót.

MAPA STRONY NEWSLETTER NAPISZ DO STAROSTWA KANAŁ RSS LOGOWANIE
Serwis internetowy prowadzi: Starostwo Powiatowe w Górze, 56-200 Góra, ul. Mickiewicza 1, Tel. 65/544 39 00, faks 65/543 35 11, e-mail:sekretariat@powiatgora.pl Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.