Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.
AKTUALNOŚCI - POWIAT STRONA GŁÓWNA COFNIJ WYSZUKAJ KONTAKT

  • Stypendyści Prezesa Rady Ministrów
  • Zabawa Andrzejkowa
  • Powiatowy Urząd Pracy informuje
  • Absolwenci liceum na „szklanym ekranie”
Aktualności - powiat

Aktualności - oświata

Aktualności - kultura

Aktualności - sportOgłoszenie o przetargu na sprzedaż mienia Powiatu Górowskiego

Starosta Górowski ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż sprzętu (pojazdów, maszyn i urządzeń) do zadań bieżącego utrzymania dróg stanowiących własność Powiatu Górowskiego

Zdjęcie: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż mienia Powiatu Górowskiego


Góra, dnia 20.10.2015 r.
Starosta Górowski ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż sprzętu (pojazdów, maszyn i urządzeń) do zadań bieżącego utrzymania dróg stanowiących własność Powiatu Górowskiego.
1. Nazwa i siedziba sprzedającego:
Starostwo Powiatowe w Górze, ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra
Numer telefonu: 65 5443900
Numer faksu: 65 5433511
Strona internetowa: www.powiatgora.pl

2. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż sprzętu (pojazdów, maszyn i urządzeń) do zadań bieżącego utrzymania dróg stanowiących własność Powiatu Górowskiego zlokalizowanych na placu w Niechlowie.
Wykaz sprzętu zawiera załącznik nr 3.
3. Ofertę należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Górze ul. Mickiewicza 1 (w punkcie informacyjnym Starostwa), w terminie do 3 listopada 2015 r do godz. 12:00 w zamkniętej kopercie z opisem „Przetarg sprzedaż sprzętu”.
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 listopada 2015 r. o godzinie 12:15 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Górze (pokój nr 33). O rozstrzygnięciu przetargu oferenci powiadomieni zostaną telefonicznie.
5. Kryterium wyboru ofert – deklarowana najwyższa cena.
6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
- złożenie pisemnej oferty kupna (na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia)
- wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w punkcie kasowym Starostwa Powiatowego w Górze (II piętro) lub na konto nr 21 1320 1999 2318 9177 2000 0005 najpóźniej w dniu przetargu do godz. 11.00.
- złożenie oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem technicznym sprzętu zał. nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
7. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się najpóźniej w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
8. Nabywcą zostaje uczestnik przetargu, który zaoferuje cenę nabycia najwyższą z biorących udział w przetargu i co najmniej równą cenie wywoławczej.
9. Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.
10. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny lub prawo zamknięcia przetargu bez wybrania jakiejkolwiek oferty.
11. W przypadku zaoferowania takiej samej ceny na dany sprzęt przez więcej niż jednego oferenta, zostanie dodatkowo przeprowadzona aukcja, o której oferenci zostaną powiadomieni.
12. Nabywca po sporządzeniu protokołu z przetargu i jego podpisaniu jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zakończenia postępowania.
13. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym niezwłocznie po podpisaniu umowy sprzedaży oraz zapłaceniu ceny nabycia.
14. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Górze lub telefonicznie.
Osoba do kontaktu: Marian Deluga tel. 65 544-39-67, kom. 782 450 452
15. Przeznaczony sprzęt do sprzedaży można oglądać w dniu 29-10-2015 r. w godzinach 12:00-14:00 na placu w Niechlowie.

Załączniki:
1. Formularz ofertowy.
2. Oświadczenie.
3. Wykaz sprzętu.


Plik do pobrania: ogloszenie.pdf
Plik do pobrania: zalacznik_nr_1.pdf
Plik do pobrania: zalacznik_nr_2.pdf
Plik do pobrania: zalacznik_nr_3.pdfMAPA STRONY NEWSLETTER NAPISZ DO STAROSTWA KANAŁ RSS LOGOWANIE
Serwis internetowy prowadzi: Starostwo Powiatowe w Górze, 56-200 Góra, ul. Mickiewicza 1, Tel. 65/544 39 00, faks 65/543 35 11, e-mail:sekretariat@powiatgora.pl Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.