Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.
AKTUALNOŚCI - POWIAT STRONA GŁÓWNA COFNIJ WYSZUKAJ KONTAKT

  • Posiedzenie Rady Wierzycieli
  • Nabór wniosków KFS
  • PT KRUS w Górze informuje
  • PT KRUS w Górze informuje
  • Nowa Kadencja Powiatowej Rady
Aktualności - powiat

Aktualności - oświata

Aktualności - kultura

Aktualności - sportOgłoszenie o przetargu

Starosta Górowski ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Góra, stanowiącej własność Skarbu Państwa

Zdjęcie: Ogłoszenie o przetargu


Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 1 oraz art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z póź. zm.) § 13 § 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014, poz. 1490).

Starosta Górowski ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Góra, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer:

931 AM-25 pow. 0,2162 ha, obręb Góra, gmina Góra
księga wieczysta numer LE1G/00075638/8 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Głogowie.

Cena wywoławcza – 800.000,00 zł ( słownie: osiemset tysięcy złotych)
Wadium – 150.000,00 zł ( słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych)
Postąpienie – nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych

Przetarg odbędzie w dniu 13 października 2016 r. o godz. 11.00, II piętro w sali konferencyjnej nr 33 Starostwa Powiatowego w Górze, ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra.

Opis:
Nieruchomość stanowi byłą siedzibę Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Górze. Zabudowana budynkiem dwubryłowym w kształcie litery L.
W budynku znajdują się pomieszczenia socjalne, sanitariaty, pomieszczenia gospodarcze, garaże o łącznej pow. użytkowej 1529 m2.
Powierzchnia i kształt działki korzystny – prostokąt, pozwalający na wykorzystanie nieruchomości zgodnie z funkcją wyznaczoną w planie miejscowym.
Dojazd do nieruchomości dobry – droga o nawierzchni asfaltowej.
Infrastrukturę techniczną tworzą sieci: telefoniczna, wodociągowa, energetyczna, gazowa.

Przeznaczenie w planie:
Obwieszczenie Rady Miejskiej Góry nr 10/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Góra (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2013 r. poz. 6491).

AB 18 Up/ZP – z ustalonym przeznaczeniem:
1) podstawowe:

a) usługi publiczne z zakresu administracji, kultury, oświaty,
b) usługi w zakresie gastronomii oraz obsługi ludności i przedsiębiorstw, o których mowa w § 2 ust 2 uchwały,
c) zieleń parkowa.
2) uzupełniające:
a) zabudowa mieszkaniowa,
b) urządzenia komunikacyjne (dojazdy, parkingi, place manewrowe),
c) sieci infrastruktury technicznej i związane z nim urządzenia.

Treść § 2 pkt 2
(…) usługi z zakresu:
a) handlu detalicznego lub hurtowego – należy przez to rozumieć działalność związaną ze sprzedażą detaliczną lub hurtową towarów z wyłączeniem sprzedaży paliw do pojazdów mechanicznych;
b) gastronomii – należy przez to rozumieć działalność restauracji, barów, kawiarni, herbaciarni, pubów, winiarni, cukierni, placówek gastronomiczno-kulturalno-rekreacyjnych;
c) rzemiosła – należy przez to rozumieć działalność zakładów naprawczych lub drobnej produkcji o uciążliwości nie przekraczającej granic nieruchomości;
d) obsługi ludności lub przedsiębiorstw – należy przez to rozumieć działalność związaną z obsługą nieruchomości, wynajem i wypożyczanie, usługi projektowe lub badawcze, działalność prawniczą, notarialną, rachunkowość, działalność związaną z pośrednictwem finansowym, jak banki domy maklerskie, instytucje leasingowe, kredytowe, brokerskie, towarzystwa ubezpieczenia, fundusze emerytalno-rentowe, doradztwo, badanie rynku i opinii publicznej, pośrednictwo, działalność, w zakresie reklamy lub Informacji, drobne usługi np. fotografia, poligrafia, gabinety kosmetyczne, fryzjerstwo, pralnia, szewc, naprawa artykułów przeznaczenia osobistego i użytku domowego itp., działalność biur i agencji turystycznych, usługi przewodnickie, informacja turystyczna, działalność usługowa mająca na celu zapewnienie komfortu fizycznego, działalność ośrodków i placówek edukacyjnych, prowadzenia kursów i szkoleń, a także działalność firm pocztowych i telekomunikacyjnych;
e) kultury – należy przez to rozumieć działalność galerii i wystaw, klubów muzycznych, literackich czytelni, bibliotek, domów kultury, świetlic itp.;
f) opieki zdrowotnej – należy przez to rozumieć działalność poradni lub gabinetów lekarskich a także aptek;
g) sportu rekreacji lub wypoczynku – należy przez to rozumieć działalność obiektów lub ośrodków sportowo-rekreacyjnych, np. boisk, kortów tenisowych, hal sportowych, siłowni, ośrodków wodniackich, rekreacji i rozrywki, np. klubów bilardowych, itp.;
h) turystyki – należy przez to rozumieć działalność hoteli, moteli, domów wycieczkowych, schronisk młodzieżowych.

Zasady sprzedaży:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie podanego w niniejszym ogłoszeniu wadium, tak aby należna kwota znalazła się na koncie Starostwa Powiatowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 października 2016 r. Wpłaty należy dokonać przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Górze nr 14 2190 0002 3000 0048 3203 0103 w Banku DNB Bank Polska S.A.
Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu.
Wadium uczestnika, który wygrał przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia wynikiem negatywnym – warunkiem jest podanie konta bankowego, na które powinno być zwrócone wadium.

Wadium przepada na rzecz Starostwa Powiatowego w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu.
W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne. Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: osoby fizyczne – dokumentu stwierdzającego ich tożsamość; osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej; podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego; pełnomocnicy – pełnomocnictwo oraz dokument stwierdzający ich tożsamość. Przystępujące do przetargu osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające wspólność majątkową (ustawową lub umowną) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, za cenę wylicytowaną w przetargu.
Cudzoziemcy w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2016 r. nr 0, poz. 1061.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę ministra spraw wewnętrznych i administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana.
Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia, że się zapoznały z nieruchomością w terenie, ze stanem technicznym budynków i nie wnoszą z tytułu stanu technicznego oraz ewentualnych wad ukrytych przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń.
Przetarg jest ważny bez względu na ilość uczestników, jeżeli choć jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała.
Termin i miejsce zawarcia umowy sprzedaży (podpisanie aktu notarialnego) będą ustalone przez organizatora przetargu po zakończeniu przetargu, nie później niż do 3-ch tygodni licząc od daty przetargu.
Starosta Górowski zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu zostanie ogłoszona w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.
Niniejsze ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości dnia 11 sierpnia 2016 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Górze, na stronie internetowej urzędu www.powiatgora.pl, biuletynie informacji publicznej, wyciąg z ogłoszenia o przetargu w prasie o zasięgu ogólnokrajowym Dziennik Gazeta Prawna.
Informacji o nieruchomości udziela Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Górze tel. (65) 5443917, 5443919.

Informacje dodatkowe:
Zbycie nieruchomości odbywa się wg stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów. Starosta Górowski nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne późniejsze zmiany powierzchni czy klasyfikacji gruntów wynikłe na skutek prowadzenia prac geodezyjnych.
Sprzedaż odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego terenu, określonego w dniu sprzedaży tej nieruchomości na mapie zasadniczej prowadzonej przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Górze.
Geodezyjne okazanie granic przez uprawnionego geodetę może nastąpić na wniosek nabywcy za dodatkową opłatą.
Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy notarialnej przenoszącej własność (taksa notarialna i opłaty sądowe) obciążają nabywcę.


Z up. Starosty
Wicestarosta
Paweł Niedźwiedź


Plik do pobrania: straz_-_przetarg.pdfMAPA STRONY NEWSLETTER NAPISZ DO STAROSTWA KANAŁ RSS LOGOWANIE
Serwis internetowy prowadzi: Starostwo Powiatowe w Górze, 56-200 Góra, ul. Mickiewicza 1, Tel. 65/544 39 00, faks 65/543 35 11, e-mail:sekretariat@powiatgora.pl Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.