Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.
AKTUALNOŚCI - POWIAT STRONA GŁÓWNA COFNIJ WYSZUKAJ KONTAKT

  • Pożegnaliśmy naszą koleżankę
  • XII sesja Rady Gminy Niechlów
  • Tata z dzieckiem w domu
  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna informuje
  • Święto Policji 2019
Aktualności - powiat

Aktualności - oświata

Aktualności - kultura

Aktualności - sportZaproszenie do złożenia oferty

Powiat Górowski zaprasza do złożenia oferty na zamówienie pn."Usuwanie pojazdów z drogi oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi.”

Zdjęcie: Zaproszenie do złożenia oferty


ZAMAWIAJĄCY ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYKONANIE
ZAMÓWIENIA POD NAZWĄ


„Usuwanie pojazdów z drogi oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów
usuniętych z drogi.”1. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na świadczeniu kompleksowych usług w zakresie całodobowego usuwania pojazdów z dróg z terenu Powiatu Górowskiego oraz przechowywanie ich na parkingu strzeżonym na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2200 z późn. zm.) - załącznik nr 1.

2. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 09 lipca 2021 r.

3. W/w usługa świadczona będzie całodobowo przez 7 dni w tygodniu i polegać będzie na usuwaniu i przechowywaniu pojazdów usuniętych z drogi na podstawie art. 130a ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym poprzez:
a) przyjęcie zlecenia od uprawnionego podmiotu przyjazdu pojazdu holującego,
b) dojazd do wskazanego przez upoważniona osobę wydająca dyspozycję usunięcia pojazdu miejsca przebywania pojazdu w czasie 60 min.,
c) załadunek pojazdu na zestaw holujący lub holowanie pojazdu,
d) uprzątnięcie miejsca zdarzenia,
e) dojazd z pojazdem transportowanym na parking,
f) rozładunek i przechowywanie pojazdu na parkingu,
g) przechowywanie w zabezpieczonym w zabezpieczonym pomieszczeniu wyposażenia pojazdu, części pojazdu, które zostały oddzielone od pojazdu i mogłyby ulec zniszczeniu lub zaginięciu w miejscu przechowywania pojazdów,
h) wydania pojazdu osobie upoważnionej do jego odbioru tj. osobie wskazanej w zezwoleniu na odbiór pojazdu wystawionym przez podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu po przedłożeniu przez tą osobę dowodu wpłaty należności na konto Powiatu Górowskiego.

3. Przy wyborze oferty do wykonania, zamawiający będzie kierował się kryterium:
cena – 100%

Punkty zostaną obliczone według następujących wzorów:
Opis sposobu obliczania kryterium - cena:
                                     Cena najniższej oferty
                                     podlegającej ocenie
Liczba punktów = ------------------------------------------------------- x 100
                                      cena oferty badanej

Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nieodrzucona, która uzyska największą całkowitą ilość punktów w ramach kryteriów.

4. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
a) formularz oferty - załącznik nr 1
b) zaakceptowany projekt umowy, - załącznik nr 2
c) oświadczenie - załącznik nr 3
d) wykaz sprzętu - załącznik nr 4
e) aktualny wypis z CEIDG potwierdzający wpis podmiotu gospodarczego prowadzącego działalność w zakresie holowania pojazdów,
f) kserokopia aktualnej licencji/zezwolenia na wykonywanie transportu drogowego rzeczy zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 z późn. zm.),
g) wykaz i opis posiadanego sprzętu przewidzianego do realizacji zamówienia,
h) kserokopie dowodów rejestracyjnych zgłoszonych pojazdów wraz z ważnymi badaniami technicznymi,
i) dokument potwierdzający prawo dysponowania parkingiem strzeżonym,
j) zobowiązanie oferenta do zawarcia polisy ubezpieczenia parkingu strzeżonego na którym będą przechowywane pojazdu w zakresie odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności gospodarczej i ubezpieczenie mienia przechowywanego na parkingu na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł oraz przedłożenie dokumentu potwierdzającego jej zawarcie najpóźniej na jeden dzień przed podpisaniem umowy,
k) opinię właściwego miejscowo Komendanta Powiatowego Policji w zakresie dotychczasowego przebiegu ewentualnej współpracy jednostki z Policją (wymagane w przypadku wcześniejszego świadczenia usług związanych z usuwaniem pojazdu z drogi oraz jego przechowywaniem na parkingu strzeżonym).

5. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:
Cena powinna zawierać:
a) wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia;
b) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT;
c) cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres trwania umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w tym okresie.

6. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:
1) Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania.
a) Dokumentami albo dokumentem potwierdzającym spełnienie warunku jest dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada licencję na prowadzenie krajowego transportu drogowego zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U z 2017 r. poz. 2200).
2) Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Wykonawca wykaże, że:
a) dysponuje pojazdami specjalistycznymi spełniającymi warunki dodatkowe dla pojazdu samochodowego przeznaczonego do wykonywania czynności na drodze oraz dla innego pojazdu samochodowego, na który ze względu na bezpieczeństwo ruchu należy zwracać szczególną uwagę, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r., poz. 2022), w liczbie zapewniającej możliwość sprawnego i ciągłego usunięcia, holowania każdego pojazdu, z każdego miejsca w granicach administracyjnych powiatu górowskiego
b) dysponuje parkingiem strzeżonym, ogrodzonym, oświetlonym, posiadającym nawierzchnie twardą dozorowanym przez całą dobę, zamykany w sposób uniemożliwiający wjazd i wyjazd środka transportu bez zezwolenia osoby dozorującej, którego to parametry i wyposażenie umożliwiać będą przechowywanie wszystkich sukcesywnie usuwanych pojazdów, na:
• 20 stanowisk dla usuniętych pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 ton,
• 1 stanowisko dla usuniętych pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony do 7,5 ton,
• 1 stanowisko dla usuniętych pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 ton,
• 2 stanowiskami zabezpieczającymi pojazd przed działaniem czynników atmosferycznych
3) Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
a) Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia parkingu z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na okres trwania umowy.
b) Dokumentami albo dokumentem potwierdzającym spełnienie warunku jest dokument ubezpieczenia Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 100 000,00 zł.
4) Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą oraz spełniającą wszystkie wymagane
warunki.

7. Opis sposobu przygotowania oferty:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie na adres: Starostwo Powiatowe w Górze
ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra, z dopiskiem:

Zapytanie ofertowe na „Usuwanie pojazdów z drogi oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi.”

a) cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia.
b) formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

8. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 06 lipca 2018 r. do godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego, Starostwo Powiatowe w Górze, ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie wykonawcy zwrócona bez otwierania.

9. Miejsce i termin otwarcia oferty:
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 06 lipca 2018 r. , o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego.

10. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami w sprawie przedmiotu zamówienia jest: Sylwia Bondzior – p.o. Naczelnik Wydziału Komunikacji i Dróg, tel. 655443960.

12. Pozostałe postanowienia:
1) Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
a) jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia o zamówieniu,
b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
c) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

2) W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający może poprawić w ofercie:
oczywiste omyłki pisarskie;
oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z warunkami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
12.4 Ogłoszenie o zamówieniu może być w każdym czasie zmienione. Zamawiający może
w każdym czasie unieważnić postępowanie.

13. Informacja o ochronie danych osobowych.
Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), informujemy, że w przypadku złożenia oferty dane osobowe wykonawców będą chronione:
a) Administratorem danych osobowych jest: Starosta Górowski, ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra
b) Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO): Tomasz Wadas
Tel.: 76 8358801, e-mail: iodo@nsi.net.pl
3. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
4. Podane dane nie będą przetwarzane w innych celach, niż w związku z prowadzonym zapytaniem ofertowym.
5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa.

14. Lista wymaganych dokumentów:
1) formularz ofertowy (załącznik 1),
2) zaakceptowany projekt umowy (załącznik 2),
3) aktualny wypis z CEIDG potwierdzający wpis podmiotu gospodarczego prowadzącego działalność w zakresie holowania pojazdów,
4) oświadczenie o niekaralności (załącznik 3),
5) kserokopię aktualnej licencji/zezwolenia na wykonywanie transportu drogowego rzeczy zgodnie ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2200 z późn. zm.) poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,
6) wykaz i opis posiadanych pojazdów przystosowanych do usuwania lub przemieszczania pojazdów (załącznik 4),
7) kserokopie dowodów rejestracyjnych zgłoszonych pojazdów wraz ważnymi badaniami technicznymi poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,
8) kserokopię dokumentu potwierdzającego prawo dysponowania parkingiem strzeżonym poświadczony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,
9) kserokopię polisę lub inny dokument potwierdzający , że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z usuwaniem pojazdów oraz prowadzeniem parkingu strzeżonego poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, a w przypadku braku polisy oświadczenie o zobowiązaniu się do zawarcia ubezpieczenia nie później niż w dniu podpisania umowy na usuwanie i przechowywanie pojazdów.
10) opinię właściwego miejscowo Komendanta Powiatowego Policji w zakresie dotychczasowego przebiegu ewentualnej współpracy jednostki z Policją (wymagane w przypadku wcześniejszego świadczenia usług związanych z usuwaniem pojazdu z drogi oraz jego przechowywaniem na parkingu strzeżonym).

Załączniki:

1. formularz oferty
2. zaakceptowany projekt umowy
3. oświadczenie o niekaralności
4. wykaz sprzętu
5. opis przedmiotu zamówieniaPlik do pobrania: zaproszenie_do_zlozenia_oferty.pdfMAPA STRONY NEWSLETTER NAPISZ DO STAROSTWA KANAŁ RSS LOGOWANIE
Serwis internetowy prowadzi: Starostwo Powiatowe w Górze, 56-200 Góra, ul. Mickiewicza 1, Tel. 65/544 39 00, faks 65/543 35 11, e-mail:sekretariat@powiatgora.pl Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.