Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.
AKTUALNOŚCI - POWIAT STRONA GŁÓWNA COFNIJ WYSZUKAJ KONTAKT

  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje
  • Bezpieczna praca z chemicznymi środkami ochrony roślin
  • Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego informuje
  • „Posiłek w szkole i w domu”
  • Jeśli urodziłaś się w 1953 - sprawdź czy możesz mieć wyższą emeryturę
Aktualności - powiat

Aktualności - oświata

Aktualności - kultura

Aktualności - sportZaproszenie do składania ofert

Modernizacja osnowy szczegółowej wysokościowej dla powiatu górowskiego na podstawie projektu sporządzonego w roku 2015


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania określonego w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) - do niniejszego postępowania nie stosuje się procedur określonych we wspomnianej ustawie.

I. Zamawiający

Nazwa Starostwo Powiatowe w Górze
Adres ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra
Numer telefonu 65 5443900
Numer faksu 65 5433511
Strona internetowa www.powiatgora.pl
Godziny urzędowania poniedziałek 8:00 do 16:00, wtorek – piątek 7:00 do 15:00

II. Przedmiot:
Modernizacja osnowy szczegółowej wysokościowej dla powiatu górowskiego na podstawie projektu sporządzonego w roku 2015

III. Termin realizacji zamówienia :

Termin wykonywania zamówienia : 14-12-2018 r.

IV. Opis przedmiotu zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:
- Warunki techniczne (załącznik nr 1 do formularza ofertowego)

V. Ofertę należy przygotować na formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.


VI. Kryteria oceny ofert.

1. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen i nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).
2. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą wynikającą z oceny ofert przeprowadzonej
w oparciu o podane kryteria.
3. Zamawiający przy wyborze Wykonawcy posługiwał się będzie następującymi kryteriami oceny ofert:
Nazwa kryterium: Cena Waga: 100%

VII. Zawartość oferty
Oferta winna zawierać:
1) formularz ofertowy wraz z załącznikami:

(1) Warunki techniczne
(2) Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
(3) Wykaz narzędzi
(4) Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
(5) Wykaz wykonywanych usług
(6) Zaakceptowany projekt umowy

Oferta powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

Oferta winna być podpisana przez osobę właściwie umocowaną. Jeżeli umocowanie nie wynika z dokumentu rejestrowego do oferty należy załączyć właściwe pełnomocnictwo.

VIII. Miejsce oraz termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia: 24.07.2018 do godz. 10 w siedzibie zamawiającego .

IX. Dodatkowe informacje:
Osobą upoważnioną do kontaktu w zakresie przedmiotowego zamówienia jest:
Piotr Jankowski - Naczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami –
Geodeta Powiatowy
tel. 65/544 39 20
tel. kom.: 785 858 853

Załączniki:

1) Formularz ofertowy wraz załącznikami


Plik do pobrania: 01_zaproszenie.pdf
Plik do pobrania: 02._opis_projektu_tech_-_osnowa_wysokosciowa_3_kl.pdf
Plik do pobrania: 03_mapy.pdfMAPA STRONY NEWSLETTER NAPISZ DO STAROSTWA KANAŁ RSS LOGOWANIE
Serwis internetowy prowadzi: Starostwo Powiatowe w Górze, 56-200 Góra, ul. Mickiewicza 1, Tel. 65/544 39 00, faks 65/543 35 11, e-mail:sekretariat@powiatgora.pl Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.