Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.
AKTUALNOŚCI - POWIAT STRONA GŁÓWNA COFNIJ WYSZUKAJ KONTAKT

  • Ostrzeżenie!
  • Miejsce na podium
  • Medale Mistrzostw Europy dla UKS Mażoretki Artis Góra
  • Elektroniczny system płatności
  • Zwiedzanie miasta i zajęcia w szkole
Aktualności - powiat

Aktualności - oświata

Aktualności - kultura

Aktualności - sportOgłoszenie Starosty Górowskiego

Starosta Górowski ogłasza rokowania po drugim przetargu ustnym nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa

Zdjęcie: Ogłoszenie Starosty Górowskiego


Starosta Górowski

ogłasza rokowania po drugim przetargu ustnym nieograniczonym
zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż prawa
własności niżej wymienionej zabudowanej nieruchomości
z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa
 
Nr działki  
Pow. działki   Nr księgi wieczystej Cena wywoławcza  Wysokość     zaliczki    
931 0.2162 ha LE1G/00075638/8 400.000,00 zł
20.000,00zł 
 
 

Lokalizacja i opis nieruchomości:
Nieruchomość stanowi byłą siedzibę Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Górze. Zabudowana budynkiem dwubryłowym w kształcie litery L.
W budynku znajdują się pomieszczenia socjalne, sanitariaty, pomieszczenia gospodarcze , garaże o łącznej pow. użytkowej 1529 m2 .
Powierzchnia i kształt działki korzystny – prostokąt, pozwalający na wykorzystanie nieruchomości zgodnie z funkcją wyznaczoną w planie miejscowym.
Dojazd do nieruchomości – dobry - droga o nawierzchni asfaltowej.
Infrastrukturę techniczną tworzą sieci: telefoniczna , wodociągowa, energetyczna, gazowa.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
Uchwała NR L/426/18 Rady Miejskiej Góry z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Góra (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 3 sierpnia 2018 r. poz. 3888)

AA10MWn/U – z ustalonym przeznaczeniem:
1) podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna o niskiej intensywności,
b ) usługi nieuciążliwe z zakresu handlu, gastronomii, obsługi ludności lub przedsiębiorstw, kultury, turystyki, jeżeli zapisy ust. 2 nie stanowią inaczej;
2) uzupełniające:
a) urządzenia komunikacyjne, dojazdy,
b) sieci infrastruktury technicznej dystrybucyjnej oraz związane z nimi urządzenia.
 
Obciążenia nieruchomości i zobowiązania:
Nieruchomość jest obciążona 4 umowami najmu zawartymi do dnia 31.12.2018 r.

Terminy przeprowadzonych przetargów:
Pierwszy przetarg przeprowadzono w dniu 23 marca 2018 roku, drugi przetarg przeprowadzono w dniu 22 czerwca 2018 roku.

Możliwość, termin i miejsce składania pisemnych zgłoszeń udziału w rokowaniach:
Osoby zainteresowane udziałem w rokowaniach składają pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach w zamkniętych kopertach w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Górze przy ul. Mickiewicza 1, w terminie do dnia 21 września 2018 r. do godz. 1400. Na kopercie winien być umieszczony napis „ Zgłoszenie udziału w rokowaniach na nabycie działki nr 931 położonej w Górze – nie otwierać”

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać:
- imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli składającym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz aktualny wypis z właściwego rejestru,
- datę sporządzenia zgłoszenia,
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń oraz, że stan faktyczny i prawny nieruchomości jest mu znany,
- oferowaną cenę (nie niższą od ceny wywoławczej) i sposób jej zapłaty,
- do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki w pieniądzu lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku,
- informację o numerze rachunku bankowego, na który należy zwrócić zaliczkę, w przypadku gdy zgłaszający się nie wygra rokowań lub w przypadku odwołania, unieważnienia, zakończenia rokowań ze skutkiem negatywnym,
- w przypadku składania pisemnego zgłoszenia przez zgłaszającego pozostającego w związku małżeńskim:
a) oświadczenie o obowiązującym ustroju majątkowym małżeńskim,
b) oświadczenie określające majątek (wspólny, osobisty) do którego ma nastąpić nabycie nieruchomości.
W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości do majątku wspólnego warunkiem dopuszczenia do udziału w rokowaniach będzie uczestnictwo obojga małżonków rokowaniach lub przedłożenie zgody małżonka na dokonanie czynności prawnych związanych z udziałem w rokowaniach, wyrażonej w formie pisemnej. Jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku odrębnego, warunkiem dopuszczenia do rokowań będzie przedłożenie wypisu aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małżeńską, albo odpis orzeczenia sądowego ustanawiającego rozdzielność majątkową lub pisemne oświadczenie obojga małżonków o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego jednego z nich, z podpisami poświadczonymi notarialnie.

Przedstawiciele osób prawnych, spółek cywilnych, jednostek organizacyjnych, przedkładają odpowiedni dokument, upoważniający je do składania oświadczeń w imieniu tych osób (wspólników).

Termin i miejsce przeprowadzenia rokowań:
Rokowania (część jawna) zostaną przeprowadzone w dniu 27 września 2018 roku o godz. 1000, miejsce: sala nr 33 (II piętro budynku Starostwa Powiatowego w Górze, przy ul. Mickiewicza 1)
Część jawna rokowań odbywa się w obecności uczestników rokowań; jeżeli uczestnik rokowań jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału notarialnego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie rokowań.

Bezpośrednio po części jawnej rokowań Komisja, osobno z każdym z uczestników zakwalifikowanych do udziału w części ustnej (niejawnej) rokowań, przeprowadzi negocjacje w zakresie wszystkich warunków koniecznych do zawarcia umowy oraz dodatkowych propozycji uczestników rokowań.

Termin i sposób wpłaty zaliczki pobieranej tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy:
Zaliczkę w wysokości 20.000,00 zł należy wpłacić na rachunek Starostwa Powiatowego w Górze: Nr 14 2190 0002 3000 0048 3203 0103 w DNB Bank Polska S.A., najpóźniej do dnia 21 września 2018 r. Za datę wpływu zaliczki przyjmuję się datę uznania rachunku bankowego. Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika, który został ustalony jako nabywca nieruchomości, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży:
W przypadku uchylenia się oferenta, który wygrał rokowania od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

Informację dodatkowe:
Koszty sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego, opłaty sądowe oraz ewentualne inne daniny publiczno - prawne ponosi nabywca.
Starosta Górowski zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

STAROSTA GÓROWSKI

Piotr Wołowicz

MAPA STRONY NEWSLETTER NAPISZ DO STAROSTWA KANAŁ RSS LOGOWANIE
Serwis internetowy prowadzi: Starostwo Powiatowe w Górze, 56-200 Góra, ul. Mickiewicza 1, Tel. 65/544 39 00, faks 65/543 35 11, e-mail:sekretariat@powiatgora.pl Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.