Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.
AKTUALNOŚCI - POWIAT STRONA GŁÓWNA COFNIJ WYSZUKAJ KONTAKT

  • Kampania edukacyjna Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa
  • „Bezpieczne lato na wsi”
  • PT KRUS w Górze informuje
  • E-akta - elektronizacja akt
  • Jeśli urodziłaś się w 1953 - sprawdź czy możesz mieć wyższą emeryturę
Aktualności - powiat

Aktualności - oświata

Aktualności - kultura

Aktualności - sportOgłoszenie o udzieleniu zamówienia

Powiat Górowski informuje o udzieleniu zamówienia publicznego na zadanie pn.: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2018/2019.

Zdjęcie: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Ogłoszenie nr 500273074-N-2018 z dnia 15-11-2018 r.
Powiat Górowski: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2018/2019

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 630684-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiat Górowski, Krajowy numer identyfikacyjny 41105046800000, ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 65 544 39 00, e-mail a.samborski@powiatgora.pl, faks 65 543 35 11.
Adres strony internetowej (url): www.powiatgora.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2018/2019
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
BD.272.14.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2018/2019.” Zamówienie obejmuje: - zakup i przygotowanie mieszanki, - odśnieżanie dróg powiatowych, - zwalczanie i likwidacja śliskości zimowej (posypywanie), - jednoczesne zwalczanie i likwidacja śliskości zimowej + odśnieżanie dróg powiatowych (odśnieżanie + posypywanie), - prowadzenie dyżuru zimowego Szacowany zakres i wielkość zamówienia: 1. Roboty przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych planowane są do wykonania w okresie zimowym 2017/2018, 2. Zimowym utrzymaniem objęto 260,119 km dróg powiatowych w tym I standardem ZUD objęto 56,685km, II standard – 190,483km i III standard – 12,951km. Do zwalczania śliskości zimowej wyznaczono miejsca niebezpieczne (łuki, wzniesienia, przystanki komunikacji zbiorowej, skrzyżowania i.t.p.) o łącznej długości 68,131 km. W niesprzyjających warunkach w uzgodnieniu z zarządcą dróg ilość i zakres odcinków może ulec zmianie (lodowica, szadź).. 3. Do obowiązków firmy wyłonionej w przetargu należało będzie:  odpowiednie oznakowanie sprzętu biorącego udział w akcji;  zapewnienie łączności przewodowej i bezprzewodowej pomiędzy biorącymi udział w akcji zimowej;  utrzymanie sprzętu i transportu w ciągłej sprawności technicznej;  odśnieżanie dróg oraz zwalczanie śliskości zimowej zgodne z wymaganym standardem z-u dróg ustalonym przez Zarząd Powiatu Górowskiego,  składanie informacji o przebiegu akcji do siedziby zamawiającego,  zapewnienie mieszanki żwirowo - solnej do zwalczania śliskości drogowej o proporcjach 25% soli drogowej i 75% żwiru o frakcji 2-4mm w ilości łącznej 1000 ton. 4.Rozliczenie odbywać się będzie miesięcznie przy pomocy faktur wystawionych przez wykonawcę z 30 dniowym terminem zapłaty, 5. Wykonawca zapewni sprzęt wg zapotrzebowania Zamawiającego. Pojazdy samochodowe używane do wykonywania zimowego utrzymania dróg powinny być wyposażone w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej, zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. ustawy Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 ) odpowiadający warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 305 z późn. zm.). Natomiast części urządzeń zamontowanych na pojeździe wystające poza obrys pojazdu powinny odpowiadać warunkom określonym w § 39 w/w rozporządzenia. Nośniki pługów i rozsypywaczy kruszywa (pojazdy ciężarowe oraz ciągniki) powinny posiadać moc właściwą do sprzężonego sprzętu oraz panujących warunków pogodowych. Zapotrzebowanie na sprzęt i transport wynosi ogółem: Lp. Wyszczególnienie Ilość 1. Pługopiaskarka 3 szt. 2. Pługi samochodowe średnie 4 szt. BD.272.14.2018 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2018/2019” 3. Zestaw niskopodwoziowy do transportu sprzętu 1 szt. 4. Równiarka 1 szt. 5. Ładowarka 2 szt. Szacowany zakres i wielkość zamówienia: 1 Ładowarka odśnieżanie Max godz. 70 2 Samochód z pługiem średnim Max km. 7500 3 Samochód z pługiem i piaskarką Max km. 10000 4 Równiarka Max godz. 50 5 Odśnieżanie i usuwanie śliskości z chodników Max m2 11 000 6 Mieszanka żwirowo - solna z załadunkiem na piaskarkę Mg 1000 7.Dyżur Max godz. 1500 Rzeczywisty zakres usług uzależniony będzie od warunków pogodowych. Wykonawca zapewni we własnym zakresie miejsce do składowania zakupionej mieszanki i piasku. Wykonawca ma obowiązek: a) w przypadku wystąpienia złych warunków atmosferycznych podjąć akcję odśnieżania lub usuwania śliskości na drogach powiatowych. b) przystąpić do odśnieżania lub likwidacji śliskości zimowej maksymalnie w ciągu 90 minut od momentu każdego zgłoszenia przez Zamawiającego. Jest to termin maksymalny. Jego skrócenie będzie premiowane w ramach kryteriów oceny ofert. c) całkowitej likwidacji skutków pogorszenia warunków atmosferycznych na drogach w ciągu 8 godzin od zaprzestania opadów, Zimowe utrzymanie dróg ma na celu likwidację zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu i musi być wykonane wg standardów szczegółowo opisanych w załączniku nr 5. Utrzymanie całodobowego dyżuru zimowego. Podczas trwającego sezonu zimowego Wykonawca zapewnia dyżur całodobowy w zakresie zimowego utrzymania dróg w utworzonym przez siebie punkcie informacyjno-dyspozycyjnym. Zadaniem dyżurnego jest zbieranie informacji o aktualnym stanie dróg wszelkich występujących utrudnieniach w ruchu na tych drogach, w tym zamknięciach dróg i wprowadzonych objazdach. Dyżury pełnione będą w zależności od panujących i prognozowanych warunków atmosferycznych oraz sytuacji panującej na drogach. Ilość godzin pracy i czas rozpoczynania i zakończenia będzie zmienny, zależny od warunków pogodowych. W razie potrzeby (w przypadku występowania lub prognozowanych bardzo niekorzystnych warunków pogodowych tj. śnieżyc, gołoledzi itp.) Zamawiający może wyznaczyć dyżury całonocne lub 24 - godzinne. W tym przypadku dyżury będą trwać do odwołania ich przez Zamawiającego. BD.272.14.2018 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2018/2019” Pełnienie dyżurów zimowego utrzymania dróg obejmuje: a) bezpośrednią organizację, kierowanie i nadzorowanie pracy sprzętu przy odśnieżaniu i usuwaniu śliskości na drogach, b) udzielanie informacji o stanie i przejezdności na drogach c) prowadzenie dokumentacji sprawozdawczo-rozliczeniowej Do obowiązków dyżurnego należeć będzie: a) systematyczna kontrola warunków atmosferycznych poprzez dostępne na terenie bazy urządzenia pomiarowe, b) bezpośrednie prowadzenie i nadzorowanie usług przy utrzymaniu stanu nawierzchni dróg według standardów ustalonych w Planie Zimowego Utrzymania Dróg c) dysponowanie pojazdami i sprzętem według obowiązujących standardów zimowego utrzymania dróg, d) sporządzanie Raportów Pracy Sprzętu i dziennika dyżurów, e) wysyłanie meldunków o stanie pogody, stanie dróg i ilości oraz rodzaju pracującego sprzętu poprzez stronę internetową Zamawiającego, Termin realizacji oraz ilość roboczogodzin (godzin dyżuru) będą uzależnione od rzeczywistych potrzeb, warunków meteorologicznych i aktualnej sytuacji na drogach. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie ustalone na postawie cen jednostkowych określonych w Formularzu ofertowym oraz przepracowanej ilości godzin dyżuru (zgodnie z dziennikiem ewidencji dyżurów), uzgodnionych i zatwierdzonych przez Zamawiającego. 6. Zgodnie z dyspozycją w art. 29 ust. 3 a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia obsługa sprzętu do zimowego utrzymania dróg na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca1974r.-Kodekspracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.), Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę wyżej wymienionych osób powinno trwać nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy. 7. Wykonawca przez cały okres realizacji umowy będzie posiadał aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia na wartość nie mniejszą niżeli wysokość wynagrodzenia wskazana w § 5 ust. 1
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 90620000-9

Dodatkowe kody CPV: 90630000-2, 34143000-1, 34144440-4, 43313100-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/11/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 530765.04
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Drogowo-Melioracyjne „DROGOMEL” A. Skoczylas – K. Głuszko Spółka Jawna
Email wykonawcy: drogomel@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Wrocławska 111
Kod pocztowy: 56-200
Miejscowość: Góra
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
tak
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 637524.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 637524.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 637524.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Starosta Górowski
Piotr WołowiczPlik do pobrania: ogloszenie__o_udzieleniu_zamowienia-_zimowe_utrzymanie_drog_sezon_2018-19.pdfMAPA STRONY NEWSLETTER NAPISZ DO STAROSTWA KANAŁ RSS LOGOWANIE
Serwis internetowy prowadzi: Starostwo Powiatowe w Górze, 56-200 Góra, ul. Mickiewicza 1, Tel. 65/544 39 00, faks 65/543 35 11, e-mail:sekretariat@powiatgora.pl Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.