Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.
AKTUALNOŚCI - POWIAT STRONA GŁÓWNA COFNIJ WYSZUKAJ KONTAKT

  • Profilaktyka mammograficzna – informacja NFZ
  • Elektroniczny system płatności
  • Konferencja prasowa Starosty Górowskiego
  • Godziny otwarcia aptek na terenie Powiatu Górowskiego
  • Powiatowy Urząd Pracy w Górze zaprasza
Aktualności - powiat

Aktualności - oświata

Aktualności - kultura

Aktualności - sportPINB przypomina

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Górze przypomina wszystkim właścicielom, zarządcom i użytkownikom budynków i obiektów budowlanych o ciążących obowiązkach - wynikających z przepisów Prawa budowlanego - zapewniających właściwy stan techniczny i bezpieczeństwo użytkowanych obiektów budowlanych

Zdjęcie: PINB przypomina


      Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Górze przypomina wszystkim właścicielom, zarządcom i użytkownikom budynków i obiektów budowlanych o ciążących obowiązkach - wynikających z przepisów Prawa budowlanego - zapewniających właściwy stan techniczny i bezpieczeństwo użytkowanych obiektów budowlanych, szczególnie w okresie sezonu grzewczego, jak również o zagrożeniach w okresie zimowym wynikających z intensywnych opadów śniegu, odwilży, oblodzeń, powstawania nawisów śniegowych i lodowych w strefie krawędzi dachów i rynien ( okapów) . Do obowiązków właścicieli i zarządców należy nie tylko usuwanie nadmiaru śniegu, ale także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się obok budynków.
      Przypomina się również o konieczności prowadzenia stałego monitoringu, oznakowania – w razie konieczności wyznaczenia stref bezpieczeństwa - oraz likwidowanie powstałych zagrożeń zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niniejsze wystąpienie jest aktualne i obowiązujące, dotyczy całego okresu zimowego( grzewczego) i wzorem lat ubiegłych ma na celu zminimalizowanie negatywnego oddziaływania niekorzystnych zmian środowiskowych związanych z obiektami budowlanymi, tym samym ochronę zdrowia, życia i mienia.
      Przypomina się o zasadach bezpiecznego użytkowania instalacji i urządzeń grzewczych, które mogą ulec awarii lub uszkodzeniu, a w przypadku niewłaściwego użytkowania kominów ( przewodów kominowych dymowych, spalinowych, wentylacyjnych) mogą wystąpić zagrożenia życia i zdrowia , a także zaczadzenia - zatrucia tlenkiem węgla zwanym potocznie czadem oraz pożary sadzy w kominie.
      Dlatego też, z uwagi na sezon zimowy i nasilenie zagrożeń związanych z eksploatacją instalacji grzewczych przypomina się o sprawdzeniu stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych (art.62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy – Prawo budowlane). Zgodnie z przepisami kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzać – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych – osoby mające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. W odniesieniu do kominów przemysłowych i kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych - tylko osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Ponadto przypominam, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) właściciele i zarządcy obiektów mają obowiązek usuwania zanieczyszczeń z przewodów kominowych. Obowiązek usunięcia w czasie lub bezpośrednio po kontroli stwierdzonych uszkodzeń oraz uzupełnienia braków, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia, pożar, wybuch lub zatrucie gazem spoczywa na właścicielach, zarządcach i użytkownikach obiektów budowlanych (art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane).
      Mistrz kominiarski, zgodnie z obowiązującymi przepisami, na wezwanie-zlecenie właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego (lokalu lub lokali mieszkalnych oraz użytkowych) dokonuje sprawdzenia stanu technicznego kominów, drożności przewodów kominowych i instalacji oraz prawidłowości podłączenia urządzeń na opał stały, ciekły i gazowy.: piece, kominki , urządzenia grzewcze , gazowe itp. z protokólarnym potwierdzeniem bezpiecznego ich użytkowania.
      Przeciwdziałanie poprzez podniesienie społecznej świadomości ma na celu zniwelowanie zagrożeń i negatywnych skutków wynikających z wad i złej eksploatacji kominów lub nieprawidłowej eksploatacji urządzeń grzewczych.
      W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków właściciel, zarządca lub użytkownik budynku są zobowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej przez mistrza kominiarskiego kontroli, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności także spowodować katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem. (art.70 ust.1 ustawy – Prawo budowlane).
Regularne usuwanie zanieczyszczeń przewodów kominowych zabezpiecza przed powstaniem pożaru sadzy w kominie. Przepisy przeciwpożarowe nakazują w obiektach lub ich częściach , w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego, lub gazowego, obowiązkowe usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych w następujących terminach:
1. od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych- co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;
2. od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt. 1 – co najmniej raz na 3 miesiące;
3. od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt. 1 – co najmniej raz na 6 miesięcy;
4. z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.
       W okresie zimowym zwiększa się ryzyko wystąpienia zagrożeń i katastrof budowanych. Dotyczy to także utrzymania obiektów budowlanych, w których przebywa znaczna liczba osób (tzw. obiekty podwyższonego ryzyka), w tym również użyteczności publicznej ( hale widowiskowe, sportowe, wystawowe, targowe, handlowe, obiekty oświatowe, budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne, zadaszenia itd.) a także prowadzonych robót budowlanych mogących w okresie niskich temperatur powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, bądź ze względów technologicznych oraz wskaźników wytrzymałościowych konstrukcji w okresie budowy i użytkowania.
        Zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego to właściciele i zarządcy odpowiedzialni są za właściwy stan techniczny i bezpieczeństwo użytkowanych obiektów budowlanych z zapewnieniem drożności i stanu technicznego dróg ewakuacyjnych i przeciwpożarowych. Obiektami budowlanymi stwarzającymi potencjale zagrożenie bezpieczeństwa są również obiekty służące ochronie przeciwpowodziowej (np. wały ochronne), obiekty posadowione na terenach wrażliwych na zmiany warunków wodno-gruntowych, budynki użytkowane i nieremontowane od wielu lat, obiekty nieużytkowane a będące w złym stanie technicznym (np. przeznaczone do rozbiórki, szczególnie o konstrukcji stalowej). Zminimalizowanie niekorzystnych zmian powodowanych ekstremalnymi zjawiskami środowiskowymi wymaga bieżącego monitoringu i natychmiastowej reakcji-likwidacji powstałych zagrożeń.
      W przypadku 50-60% przekroczenia dopuszczalnego obciążenia dachów w stopniu stwarzającym bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa użytkowanych budynków-obiektów budowlanych oraz życia i zdrowia właściciele – zarządcy winni podjąć natychmiastowe decyzje związane z usunięciem zalegającego na dachach śniegu i lodu –zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i procedurami. Dopuszczalne obciążenie śniegiem z uwzględnieniem współczynnika kształtu dachu oraz obciążenie oblodzeniem – obciążenie zmienne środowiskowe i technologiczne z wyliczeniem stopnia przekroczenia dopuszczalnego obciążenia - winny być udokumentowane z uwzględnieniem obecnego stanu techniczno-użytkowego konstrukcji w dokumentacji technicznej stanowiącej integralną część budynku lub potwierdzone i zaktualizowane przez osoby posiadające stosowne uprawnienia budowlane i będące członkami izb samorządu zawodowego.
      Dachy stanowią konstrukcyjną przegrodę poziomą zamykającą budynek i podobnie jak stropy między kondygnacyjne – ich konstrukcja, nośność, zakres i sposób użytkowania - uwarunkowane są obciążeniami stałymi i zmiennymi. Istotne znaczenie ma właściwe wykonanie opierzenia i odprowadzenie wód opadowych z połaci dachowych.
       Przeprowadzenie ustawowych kontroli okresowych w wymienionym zakresie, uwzględniającym specyfikację konstrukcyjną i użytkową budynków i obiektów budowlanych, jest obowiązkiem ustawowym, który bezwzględnie należy przestrzegać.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Górze
Edward Adaszyński


MAPA STRONY NEWSLETTER NAPISZ DO STAROSTWA KANAŁ RSS LOGOWANIE
Serwis internetowy prowadzi: Starostwo Powiatowe w Górze, 56-200 Góra, ul. Mickiewicza 1, Tel. 65/544 39 00, faks 65/543 35 11, e-mail:sekretariat@powiatgora.pl Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.