Gminy
Góra, Wąsosz, Niechlów, Jemielno

POWIERZCHNIA: 82 026,4 ha

Ostoja nad Baryczą

POWIERZCHNIA: 82 026,4 ha

Typy siedlisk
Nazwa siedliska % pokrycia
Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea 0,11
Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion 0,05
Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis 0,06
Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae) 0,09
Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) 0,08
Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium) 0,01
Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) 1,45
Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) 0,13
Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk 0,02
Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion) 1,34
Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) 0,10
Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) 2,25
Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion 2,05
Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum) 1,29
Ogólna charakterystyka obszaru
Klasy siedlisk  % pokrycia
Inne tereny (miasta, wsie, drogi, śmietniska, kopalnie, tereny przemysłowe) 1%
Lasy iglaste 26%
Lasy liściaste 9%
Lasy mieszane 12%
Siedliska leśne (ogólnie) 1%
Siedliska łąkowe i zaroślowe (ogólnie) 14%
Siedliska rolnicze (ogólnie) 28%
Wody śródlądowe (stojące i płynące) 9%
OPIS OBSZARU
Obszar obejmuje rozległe bagniste obniżenie doliny Baryczy. Jest to typowa rzeka nizinna z wieloma dopływami, fragmentami terenów zalewanych i dobrze zachowanymi starorzeczami. Dolina jest wyścielona utworami glacjalnymi, fluwioglacjalnymi i współczesnymi aluwiami rzecznym. W południowo-zachodniej części obszaru znajdują się zalesione morenowe Wzgórza Twardogórskie z najwyższym wzniesieniem - Wzgórzem Joanny (219 m n.p.m.), dominującym nad szeroką i płaską doliną Baryczy. Obszar obejmuje kompleks łąk zalewowych, stawów rybnych (z najbardziej znanymi Stawami Milickimi), pól uprawnych i rozległych terenów leśnych (z wyłączeniem miasta Milicz). O specyfice terenu decyduje bogata sieć hydrograficzna z licznymi kanałami, naturalnymi i sztucznymi ciekami wodnymi, stawami i mokradłami. Lasy tworzą dwa większe kompleksy - Lasy Milickie na zachodzie i Lasy Ostrzeszowskie na wschodzie. W pobliżu cieków wodnych zachowały się cenne fragmenty łęgów i olsów, a na wyżej położonych terenach - cenne buczyny i grądy. Uboższe siedliska porastają bory sosnowe i bory mieszane.

WARTOŚĆ PRZYRODNICZA I ZNACZENIE
Obszar ważny dla zachowania bioróżnorodności. Dobrze wykształcone i zachowane zbiorowiska leśne: największy kompleks łęgów jesionowo-olsowych w południowo-zachodniej Polsce, łęgi dębowowiązowe-jesionowe oraz starodrzewia grądowe i buczynowe. Okresowo odkrywane dno stawów stanowi bardzo cenne siedlisko dla roślinności Isoeto-Nanojuncetea wraz z zagrożonymi w Polsce gatunkami roślin. Również ważne są zbiorowiska podmokłych łąk, muraw napiaskowych, torfowisk przejściowych i nitrofilnych ziołorośli okrajkowych. Na podkreślenie zasługuje bogata ichtiofauna z kozą złotawą Sabanejewia aurata (jedno z nielicznych w Polsce stanowisk). Ponadto Dolina Baryczy jest jednym z najcenniejszych obszarów ornitologicznych w Polsce. Ostoja ptasia o randze europejskiej E54.

ZAGROŻENIA
Intensyfikacja lub zaniechanie użytkowania stawów. Deficyt wody w zlewni Baryczy spowodowany eksploatacją zasobów wodnych. Zanieczyszczenie wody. Epidemie wśród ryb hodowlanych. Zanik okresowych zalewów. Zalesianie i sukcesja roślinności na otwartych terenach (szczególnie na pastwiskach i na łąkach). Intensyfikacja rolnictwa. Zwiększenie aktualnego pozyskania drewna w starodrzewiach. Spadek liczby ostoi nietoperzy, niepokojenie nietoperzy na zimowiskach. Zanik populacji małży skójkowatych, co powoduje brak możliwości rozrodu różanki. Regulacje i renowacje cieków wodnych. Likwidacja śródpolnych zadrzewień.

STATUS OCHRONNY
Obszar w granicach Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy (87 040 ha; 1996) z rezerwatami
przyrody: Stawy Milickie (5 324,31 ha; 1973), Radziądz (6,83 ha; 1954), Olszyny Niezgodzie (74,28 ha; 1987), Wzgórze Joanny (24,23 ha; 1962), Wydmacz (45,93 ha; 1987).
Fragment obszaru należy do Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Rychtalskie (46 481,8 ha).Na terenie obszaru znajduje się Ostoja Ramsar Stawy Milickie (5324,3 ha; 1995).

STRUKTURA WŁASNOŚCI
Własność głównie Skarbu Państwa: 43 % administrowane przez Lasy Państwowe; 5,7 % ("Stawy Milickie"). Około 1 % należy do osób prywatnych lub jest dzierżawiona.

Więcej informacji
Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iodo@amt24.biz