Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.
AKTUALNOŚCI - POWIAT STRONA GŁÓWNA COFNIJ WYSZUKAJ KONTAKT

  • Zastrzeganie dokumentów tożsamości
  • Program wyrównywania różnic miedzy regionami III w 2018 r.
  • Trzeba poprawić poziom opieki zdrowotnej
  • Promocja służby wojskowej
  • Konsultacje z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
Aktualności - powiat

Aktualności - oświata

Aktualności - kultura

Aktualności - sport

W oparciu o przekazany przez Powiat Górowski w formie darowizny Gminie Góra budynek byłego internatu Liceum Ogólnokształcącego w Górze realizowany jest projekt partnerski „Przebudowa budynku byłego internatu w m. Góra w celu udostępnienia mieszkań chronionych” oraz finalizowany jest drugi projekt „Przebudowa budynku byłego internatu w Górze w celu utworzenia dziennego pobytu osób starszych”.

Przebudowa budynku byłego internatu w m. Góra w celu udostępnienia mieszkań chronionych

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych związanych z procesem integracji społecznej, jak i również aktywizacji społeczno-zawodowej w Gminie Góra poprzez stworzenie 2 mieszkań chronionych dla łącznej liczby 12 osób. Mieszkanie chronione, zgodnie z definicją jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Mieszkanie chronione zapewni warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną. Dwa miejsca w mieszkaniu chronionym będą dedykowane osobom usamodzielnianym, opuszczającym pieczę zastępczą.
Projekt wynika z Programu Rewitalizacji dla Gminy Góra na lata 2016-2020
Projekt przyczynia się do osiągnięcia celów zapisanych w RPO WD 2014-2020 finansowanych ze środków EFS dotyczących zwiększenia zatrudnienia, włączenia społecznego i walki z ubóstwem.
Całkowity koszt projektu to 1 572 324,22 zł.
Wydatki kwalifikowane razem 1 191 065,03zł.
Jest to projekt partnerski, w którym liderem jest Gmina Góra, a partnerami Powiat Górowski i Lokalna Grupa Działania. Lider jest odpowiedzialny za całość realizacji rzeczowej i finansowej przedsięwzięcia, za osiągnięcie efektu rzeczowego oraz za trwałość Projektu, w tym pokrywanie kosztów bieżącej działalności. Partnerstwo polegać będzie na współpracy z Gminą Góra w zakresie realizacji projektu przy współudziale Partnerów polegającym na:
- wsparciu merytorycznym w tworzeniu projektu i wdrożeniu projektu,
- pomocy w usamodzielnianiu osób przebywających w mieszkaniu, readaptację i powrót do środowiska,
- wsparcie w funkcjonowaniu w życiu codziennym osobom które tego wymagają.
Gmina udostępni partnerowi Powiatowi Górowskiemu 2 miejsca w mieszkaniu chronionym dla osób opuszczających pieczę zastępczą.

Przebudowa budynku byłego internatu w Górze w celu utworzenia dziennego pobytu osób starszych

Z analizy przedstawionych danych statystycznych krajowych, regionalnych i lokalnych wyraźnie wynika iż istnieje konieczność dostosowania oferty pomocy społecznej w Gminie Góra do potrzeb i oczekiwań mieszkańców, poprzez uruchomienie Domu Dziennego Pobytu dla Osób Starszych co przyczyni się do osiągania efektu synergii w zakresie działań z związanych z usługami społecznymi.
Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych związanych z procesem integracji społecznej, osób starszych w Gminie Góra poprzez uruchomienie Domu Dziennego Pobytu dla Osób Starszych dla liczby 30 osób.
Projekt przyczynia się do osiągnięcia celów zapisanych w RPO WD 2014-2020 finansowanych ze środków EFS dotyczących zwiększenia zatrudnienia, włączenia społecznego i walki z ubóstwem.
Wartość całkowita projektu wynosi: 993 324,04 zł.
Wnioskowane dofinansowanie to: 649 129,00 zł
Planowane jest osiągnięcie wskaźników:
-Liczba wspartych obiektów, w których realizowane są usługi społeczne - 1 szt.
-Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 1 szt.
-Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) - ogółem - 4,5 EPC.
Jest to projekt partnerski - Gmina Góra - Lider i Partnerzy: Powiat Górowski, Górowskie
Stowarzyszenie Klub Seniora „Pogodna Jesień”, Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy”: Gmin Góra-Niechlów-Wąsosz.


 

MAPA STRONY NEWSLETTER NAPISZ DO STAROSTWA KANAŁ RSS LOGOWANIE
Serwis internetowy prowadzi: Starostwo Powiatowe w Górze, 56-200 Góra, ul. Mickiewicza 1, Tel. 65/544 39 00, faks 65/543 35 11, e-mail:sekretariat@powiatgora.pl Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.