Wydział Komunikacji i Dróg

I. W zakresie ewidencji pojazdów:

1. Rejestracja czasowa pojazdów.

2. Rejestracja pojazdów.

3. Kierowanie pojazdów na dodatkowe badania techniczne w razie uzasadnionego przypuszczenia, że pojazdy te zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego lub naruszają wymagania ochrony środowiska.

4. Kierowanie pojazdów na dodatkowe badania techniczne z powodu zmian danych technicznych powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym.

5. Kierowanie pojazdów na wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej.

6. Gromadzenie danych o pojeździe w ewidencji CEPiK i bieżąca obsługa CEPiK.

7. Wpisywanie w dowodzie rejestracyjnym lub pozwoleniu czasowym zastrzeżeń o szczególnych warunkach określonych przepisami prawa, od których zależy używanie pojazdów.

8. Wydawanie kart pojazdów dla pojazdów sprowadzonych z zagranicy.

9. Wyrejestrowanie pojazdów w przypadku zniszczenia, kasacji pojazdu, kradzieży pojazdu, wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany lub zbyty za granicą.

10. Przyjmowanie od policji zatrzymanego prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego i pozwolenia czasowego.

11.Zwrot zatrzymanych dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych po ustaniu przyczyn uzasadniających ich zatrzymanie.

12. Przyjmowanie zgłoszeń od właścicieli pojazdów samochodowych, ciągników rolniczych, motorowerów i przyczep w ciągu 30 dni od dnia ich nabycia lub zbycia.

13. Wydawanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych pojazdu w przypadku pojazdu marki "SAM", w którym dokonano wymiany ramy, podwozia, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu.

14. Potwierdzanie danych technicznych i danych o właścicielach pojazdów które trafiły  na teren innego powiatu.

15. Przygotowanie i wysyłanie zamówień na dowody rejestracyjne i karty pojazdów wcześniej rejestrowanych.

16. Przyjmowanie do ewidencji dokumentów w ramach realizowanych zamówień.

17. Współpraca z innymi jednostkami w zakresie udzielania informacji o pojazdach zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym.

18. Wyznaczenie parkingu do przechowywania pojazdów usuniętych z drogi oraz wyznaczenie jednostki do usuwania pojazdów z drogi w przypadkach zagrażających bezpieczeństwu na drogach.

19. Czasowe wycofanie pojazdów z ruchu.

20. Wydawanie zaświadczeń z zakresu rejestracji pojazdów.

II. W zakresie ewidencji kierowców:

1. Wydawanie krajowych uprawnień do kierowania pojazdami.

2. Wydawanie międzynarodowych praw jazdy.

3. Przygotowywanie i wysyłanie zamówień na wykonanie dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami w systemie teletransmisji.

4. Ewidencja danych na potrzeby CEPiK, bieżące uzupełnianie ewidencji zgodnie z wymaganiami.

5. Kierowanie na badania lekarskie w przypadkach nasuwających zastrzeżenia, co do stanu zdrowia, w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

6. Wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy lub cofnięciu uprawnień.

7. Dokonywanie wpisów w ewidencji kierowców o naruszeniach potwierdzonych

8. Kierowanie kierowców na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji.

9. Przyjmowanie do ewidencji dokumentów w ramach realizowanych zamówień.

10. Współpraca z innymi jednostkami w zakresie udzielania informacji o kierowcach zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym.

11. Nadzorowanie kierowców w zakresie wymagań ustawy o transporcie drogowym.

12. Potwierdzanie danych i informacji zawartych w dokumencie prawa jazdy wydanego przez państwo niebędące członkiem Unii Europejskiej w przypadku jego wymiany.

13. Dokonywanie wpisów w ewidencji kierowców Profil kandydata na kierowcę.

14. Wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym i pojazdem przewożącym wartości pieniężne.

15. Kierowanie kierowców na badania lekarskie i psychologiczne w przypadku kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

16. Kierowanie kierowców na badanie psychologiczne za przekroczenie liczby 24 punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego.

III. W zakresie szkolenia kandydatów na kierowców:

1. Ewidencja rejestru instruktorów, wydawanie uprawnień imiennych i legitymacji instruktora.

2. Dokonywanie wpisów w ewidencji instruktorów, kierowanie na sprawdzenie kwalifikacji oraz kierowanie na badania lekarskie i psychologiczne.

3. Wydawanie przedsiębiorcom zezwoleń na prowadzenie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami, po spełnieniu przez nich określonych wymagań.

4. Cofanie zezwoleń w przypadkach prowadzenia szkolenia niezgodnie z przepisami.

5. Sprawowanie nadzoru nad działalnością związaną ze szkoleniem, kontrolowanie procesu szkolenia i prowadzonej dokumentacji przez ośrodki szkolenia, kontrola placów manewrowych.

6. Sprawowanie nadzoru nad instruktorami prowadzącymi szkolenie kandydatów na kierowców.

7. Ewidencja rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców.

8. Opracowywanie analiz wyników szkolenia dla poszczególnych ośrodków szkolenia kierowców i instruktorów.

9. Ewidencjonowanie kursów kandydatów na kierowców.

10. Ewidencjonowanie kursantów.

11. Wydawanie i cofanie poświadczenia potwierdzającego spełnienie dodatkowych wymagań przez przedsiębiorcę prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców.

12. Prowadzenie ewidencji wykładowców.

13. Skreślanie z ewidencji instruktorów i wykładowców.

IV. W zakresie przeprowadzania badań technicznych:

1. Wydawanie przedsiębiorcom zezwoleń na przeprowadzanie badań technicznych pojazdów,

2. Cofanie zezwoleń na przeprowadzanie badań technicznych w przypadku, gdy stacja przestała spełniać wymagania.

3. Dokonywanie kontroli dokumentacji i wyposażenia stacji na zgodność z wymaganiami.

4. Wydawanie imiennych uprawnień diagnostom.

5. Współpraca z Transportowym Dozorem Technicznym w zakresie przeprowadzania badań technicznych i prowadzenia szkolenia oraz przeprowadzania egzaminów na diagnostów.

6. Współpraca z Transportowym Dozorem Technicznym w zakresie wymogów, jakim powinny spełniać stacje kontroli pojazdów.

V. W zakresie krajowego transportu drogowego:

1. Wydawanie i cofanie licencji na przewozy drogowe osób.

2. Wydawanie i cofanie licencji na przewóz drogowy rzeczy.

3. Wydawanie i cofanie zezwoleń na przewóz regularny i regularny specjalny osób na liniach komunikacyjnych powiatowych.

4. Uzgadnianie planowanego przebiegu linii komunikacyjnych powiatowych.

5. Uzgadnianie zasad korzystania z przystanków w przewozach regularnych osób i przewozach regularnych specjalnych osób.

6. Przeprowadzanie analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób.

7. Zasięganie opinii w sprawie proponowanych zmian w zakresie udzielanych zezwoleń od organizacji konsumentów.

8. Wydawanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne.

9. Wydawanie opinii na przewozy regularne i regularne specjalne na liniach wykraczających poza powiat.

10. Kontrola przewoźników w zakresie wydanych dokumentów przez Starostę.

11. Współpraca z ministerstwem transportu w zakresie ewidencji przewoźników.

12. Współpraca z inspekcją transportu drogowego.

13. Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych.

14. Wydawanie i cofanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

15. Wydawanie i cofanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem osobowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.

16. Wydawanie i cofanie licencji krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym.

17. Wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego.

18. Wydawanie i cofanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.

VI. W zakresie zarządzania drogami powiatowymi

1. Opracowanie zadań projektów planów rozwoju sieci drogowej.

2. Opracowanie projektów planów finansowych budowy, utrzymanie i ochrony dróg oraz obiektów mostowych.

3.Pełnienie funkcji inwestora dla robót drogowych.

4. Utrzymanie nawierzchni jezdni, chodników, obiektów inżynieryjnych, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą.

5. Realizacja zadań związanych z inżynierią ruchu.

6. Przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju.

7. Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego oraz koordynacja robót prowadzonych w pasie drogowym.

8. Wydawanie zezwoleń na budowę zjazdów z dróg powiatowych.

9. Wydawanie zezwoleń na lokalizację reklam w pasie drogowym.

10. Sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad.

11. Przeprowadzenie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego.

12. Wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymani owych i zabezpieczających.

13. Przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników.

14. Przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg.

15. Wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia.

8. Dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego.

9. Utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów.

VII. W zakresie zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych:

1. Rozpatrzenie projektów organizacji ruchu oraz wniosków dotyczących zmian organizacji ruchu.

2. Opracowanie lub zlecanie opracowania projektów organizacji ruchu uwzględniających wnioski wynikające z przeprowadzonych analiz organizacji i bezpieczeństwa ruchu.

3. Zatwierdzanie organizacji ruchu na podstawie złożonych projektów.

4. Przekazywanie zatwierdzonych projektów organizacji ruchu do realizacji.

5. Przechowywanie projektów organizacji ruchu i prowadzenie ich ewidencji.

6. Opiniowanie geometrii drogi w projektach budowlanych.

7. Prowadzenie kontroli prawidłowości zastosowania i funkcjonowania znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ich zgodności z zatwierdzoną organizacją ruchu.

8. Współpraca w zakresie organizacji ruchu i jego bezpieczeństwa z innymi organami zarządzającymi ruchem, zarządami dróg i kolei, Policją oraz innymi jednostkami.

Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iodo@amt24.biz