Do zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów w szczególności należy:

 


1. Zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów.
2. Wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów.
3. Prawo występowania przeciwko czynom nieuczciwej konkurencji.
4. Możliwość wszczęcia postępowania antymonopolowego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
5. Składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów.
6. Występowanie do Zarządu powiatu z wnioskami o zlecenie prowadzenia bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego działającym na obszarze powiatu organizacjom, do których zadań statutowych należy ochrona interesów konsumentów.
7. Usługi finansowe w Unii Europejskiej:
- kredyt konsumencki
- kredyt hipoteczny
- środki płatnicze, bankowość elektroniczna, usługi na odległość.
8. Umowy ubezpieczenia zawierane z konsumentami.
9. Współdziałanie z właściwymi organami i urzędami, do których zadań statutowych należy ochrona interesów konsumentów.
10. Podejmowanie innych działań zmierzających do ochrony praw konsumenta oraz kształtowania w obrocie rynkowym praw prokonsumenckich.

Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iodo@amt24.biz