I. w zakresie gospodarki nieruchomościami:
a) Skarbu Państwa:
1. Prowadzenie spraw z zakresu ewidencji i sprawozdawczości.
2. Przygotowywanie dokumentacji w celu obrotu i gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym dla dokonania darowizn, sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste lub trwały zarząd, dzierżawę, użytkowanie i użyczenie.
3. Tworzenie zasobu nieruchomości Skarbu Państwa.
4. Administrowanie nieruchomościami, Skarbu Państwa, finansowanie kosztów ich utrzymania, prowadzenie inwestycji, remontów i konserwacji.
5. Aktualizowanie opłat i należności z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, dzierżawy, użytkowania i użyczenia nieruchomości.
6. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności.
7. Reprezentowanie Skarbu Państwa za upoważnieniem Starosty Górowskiego w sprawach ustalenia granic, rozgraniczenia i podziału nieruchomości, a także w sprawach związanych za gospodarowaniem i utrzymaniem nieruchomości.
8. Prowadzenie postępowań wywłaszczeniowych i uwłaszczeniowych dotyczących nieruchomości Skarbu Państwa, w tym dotyczących komunalizacji nieruchomości.
9. Udzielanie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomościach ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów, energii elektrycznej, urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji oraz innych podziemnych, naziemnych i nadziemnych obiektów i urządzeń, a także zezwoleń na poszukiwanie, rozpoznawanie kopalin, – jeżeli właściciel lub wieczysty użytkownik nie wyraził zgody.
10. Realizacja przepisów ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r., poz.1405 ze zm.).
11. Uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy.
12. Uzgadnianie roszczeń reprywatyzacyjnych.
13. Uzgodnienie otrzymanego ekwiwalentu za mienie zabużańskie.
14. Prowadzenie spraw wynikających z art. 6 ustawy z dnia 24.02.1989 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych, członków ich rodzin oraz zmianie ustawy o podatku rolnym oraz z art. 118 ustawy z dnia 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.
15. Regulacja stanu terenowo-prawnego nieruchomości znajdujących się w zasobie Skarbu Państwa.
16. Prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z ustaleniem odszkodowania za przejęcie nieruchomościpod drogi gminne i powiatowe z mocy prawa na własność Gminy i Powiatu.
17. Prowadzenie spraw dotyczacych utrzymania obiektów budowlanych, w tym dotyczacych między innymi okresowych kontroli, remontów, usuwania awarii.
18. Wyrażanie zgody własciciela na usunięcie drzew z terenu nieruchomości Skarbu Państwa.
19 Prowadzenie spraw oraz postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji w stosunku do mienia podmiotów nieprzerejstrowanych jak i wykreślonych z Krajowego Rejestru Sądowego.

b) mienia Powiatu:
1. Prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości.
2. Obrót nieruchomościami, w tym przygotowywanie dokumentacji dla celów dokonania darowizn, sprzedaży, zamiany, oddania w trwały zarząd, dzierżawę, użytkowanie i użyczenie.
3. Tworzenie zasobu powiatowego nieruchomości.
4. Aktualizacja opłat i należności z tytułu wieczystego użytkowania, trwałego zarządu, dzierżawy, użytkowania i użyczenia.
5. Reprezentowanie Powiatu Górowskiego za upoważnieniem Zarządu Powiatu w sprawach dotyczących ustalania granic, rozgraniczenia i podziałów, a także w sprawach związanych z zagospodarowaniem i utrzymaniem nieruchomości.
6. Przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń w zakresie gospodarki mieniem Powiatu.
7. Regulacja stanu techniczno-prawnego nieruchomości znajdujących się w zasobie Powiatu.
8. Prowadzenie spraw dotyczących utrzymania obiektów budowlanych, w tym dotyczących m. in. okresowych kontroli, remontów, usuwania awarii.
9. Wyrażanie zgody właściciela na usunięcie drzew z terenu nieruchomości.
10. Składanie deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości.

II. w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych:
1. Określanie warunków i wyłączanie gruntów rolnych i leśnych z produkcji.
2. Nakładanie obowiązku zdjęcia próchniczej warstwy gleby oraz jej wykorzystania.
3. Możliwość nakazania właścicielowi gruntów zalesienia, zadrzewienia, zakrzewienia lub założenia na nich trwałych użytków zielonych ze względu na ochronę gleb przed erozją.
4. Nakładanie na osobę powodującą utratę lub ograniczenie wartości użytkowej gruntów obowiązku ich rekultywacji.
5. Przeprowadzanie kontroli wykonywania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych
i leśnych.
6. Nakładanie podwyższonych opłat w razie stwierdzenia wyłączenia gruntów z produkcji niezgodnie z przepisami ustawy lub bez decyzji zezwalającej na wyłączenie.

III. w zakresie geodezji, kartografii i katastru nieruchomościami:
1. Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w ramach Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w tym:
a) prowadzenie dla obszaru powiatu:
- ewidencji gruntów i budynków, w tym bazy danych ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości),
- geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym bazy danych geodezyjnej ewidencji
sieci uzbrojenia terenu,
- gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
b) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych, rejestru cen i wartości nieruchomości;
szczegółowych osnów geodezyjnych oraz bazy danych obiektów topograficznych o
szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w
skalach 1:500-1 :5000,
c) tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych: mapy ewidencyjnej
w skalach: 1:500, 1 :l 000, I :2000, I :5000 oraz mapy zasadniczej w skalach: I :500, 1 :1 000,
l:2 000, l:5 000,
d) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu i przeprowadzanie narad
koordynacyjnych w tym zakresie,
e) zakładanie osnów szczegółowych,
f) przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie
map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,
g) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.
2. Zatwierdzanie projektów osnów geodezyjnych w zakresie osnów szczegółowych.
3. Przyjmowanie oraz ewidencjonowanie zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych,
4. Uzgadnianie i udostępnianie materiałów niezbędnych lub przydatnych do wykonywania prac geodezyjnych.
5. Przyjmowanie wyników prac geodezyjnych lub prac kartograficznych oraz ich weryfikacja pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii, dokonywanie wpisów do ewidencji materiałów zasobu, a także opatrzenie dokumentów przeznaczonych dla podmiotu, na rzecz którego wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych realizuje prace geodezyjne lub prace kartograficzne, odpowiednimi klauzulami urzędowymi.
6. Przyjmowanie i ewidencjonowanie dokumentów stanowiących podstawę wpisów w ewidencji gruntów i budynków.
7. Przetwarzanie materiałów w postaci nieelektronicznej przyjmowanych do zasobu do postaci dokumentów elektronicznych.
8. Udostępnianie informacji zawartych w operacie ewidencyjnym w formie: wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów tego operatu, wyrysów z mapy ewidencyjnej, kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego, plików komputerowych sformatowanych zgodnie z obowiązującym standardem wymiany danych ewidencyjnych, usług dotyczących zbiorów i usług danych przestrzennych.
9. Udostępnianie rzeczoznawcom majątkowym do wglądu zbiorów aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynków.
10. Udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz udzielania informacji o posiadanym zasobie.
11. Wydawanie licencji określającej uprawnienia podmiotu dotyczące możliwości wykorzystywania udostępnionych mu materiałów.
l2. obliczanie i pobieranie opłat za udostępnione materiały oraz za czynności związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
l3. Przekazywanie należnej części wpływów za udostępnienie materiałów centralnego oraz wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego odpowiednio Głównemu Geodecie Kraj u oraz marszałkowi województwa.
14. Wyłączanie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, które utraciły przydatność użytkową.
15. Przeprowadzanie modernizacji i weryfikacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze poszczególnych obrębów ewidencyjnych.
l6. Współpraca z Głównym Geodetą Kraju w zakresie tworzenia i utrzymywania zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach.
l7. Sporządzanie na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków gminnych i powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych tą ewidencją.
18. Gospodarowanie wpływami ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz wpływami za udostępnianie przez Starostę materiałów należących do centralnego lub wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
19. Planowanie prac geodezyjno-kartograficznych oraz środków budżetowych niezbędnych na ich realizację.
20. Zawiadamianie o dokonanych zmianach w danych ewidencji gruntów i budynków.
21. Prowadzenie spraw dotyczących scalania i wymiany gruntów w tym postępowań scaleniowych i postępowań wymiany gruntów.
22. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
23. Administrowanie Powiatowym Systemem Informacji o Terenie,
24. Przygotowywanie kopii zabezpieczających bazy danych KSiT, w celu przekazania ich do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.
25. Wydawanie zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa rolnego w trybie KPA.
26. Prowadzenie postępowań i wydawania decyzji w sprawach:
a) odmowy przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów sporządzonych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych,
b) nałożenia obowiązku jeżeli uzyskanie danych niezbędnych do aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków nie jest możliwe w inny sposób:
- opracowania dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków, w przypadku ustalenia, że stan rzeczywisty nieruchomości jest inny niż ujawniony w tej bazie danych, a różnica ta jest skutkiem robót budowlanych, o których mowa w art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2017 r. poz. 1332 ze zm.),
- udostępnienia dokumentacji budowy lub dokumentacji powykonawczej, o której mowa w art. 3 pkt 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, jeżeli jest to niezbędne do ujawnienia w bazie danych ewidencji gruntów i budynków danych dotyczących budynku lub działki, udzielenia informacji o sposobie użytkowania budynków i lokali,
c) aktualizacji oraz odmowy aktualizacji informacji zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków,
d) wyłączenia, na wniosek podmiotu władającego siecią, z geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu danych o sieciach uzbrojenia terenu, które są wykorzystywane wyłącznie przez ten podmiot i są położone na gruntach znajdujących się w wyłącznym władaniu tego podmiotu, oraz o bezpłatnym udostępnieniu temu podmiotowi danych, dotyczących tych sieci, zgromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym,
e) sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty.

Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iodo@amt24.biz