Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.
AKTUALNOŚCI - POWIAT STRONA GŁÓWNA COFNIJ WYSZUKAJ KONTAKT

  • Powiatowy Rzecznik Konsumentów informuje
  • Informacja dla podmiotów gospodarujących odpadami
  • Opłaca się poprawić warunki pracy w firmie
  • PT KRUS w Górze informuje
  • Ferie z PCDNiPPP w Górze
Aktualności - powiat

Aktualności - oświata

Aktualności - kultura

Aktualności - sportWTÓRNIK LUB WYMIANA DOWODU REJESTRACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA (KM-16.)


I. Podstawa prawna:

1. Art. 73 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018 r., poz. 1990 z późn. zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2355 z późn. zm.),
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. z 2016 r., poz. 1088 z późn. zm.).
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2003r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 776 z późn. zm.).
5. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. z 2016 r., poz. 1377 z późn.zm.).
6. art. 3 ustawy zdnia16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.).
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz.U. z 2016 r., poz. 689 z późn. zm.),
8. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.).

II. Wykaz wymaganych dokumentów


1. wniosek
2. dowód rejestracyjny (w przypadku: braku miejsca na wpisy, zniszczenia dowodu rejestracyjnego, zmiany miejsca zamieszkania lub nazwiska właściciela pojazdu, zmiany nazwy właściciela pojazdu),
3. w przypadku utraty dowodu rejestracyjnego - oświadczenia właściciela pojazdu pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań, potwierdzające utratę dowodu rejestracyjnego,
4. tablice rejestracyjne (w przypadku zmiany miejsca zamieszkania powodującej zmianę organu rejestrującego),
zaświadczenie ze stacji kontroli pojazdów z terminem następnego badania technicznego (w przypadku gdy brak jest danych odnośnie tego terminu),
4. karta pojazdu, jeśli była wydana,
5. dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC,
6. dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej,
7. dowód tożsamości do wglądu,
8. pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela.

Uwaga!!! Jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności to wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo albo oświadczenie, iż działa za zgodą większości współwłaścicieli.

III. Opłaty


Opłaty wynoszą:

- 54,50 zł za wymianę dowodu rejestracyjnego - dotyczy przypadku gdy termin aktualnego badania technicznego znajduje się w dowodzie rejestracyjnym (w tym opłata komunikacyjna 54,00 zł. i opłata ewidencyjna 0,50 zł.),
- 73,50 zł za wymianę dowodu rejestracyjnego - dotyczy przypadku gdy termin aktualnego badania technicznego znajduje się na zaświadczeniu ze stacji kontroli pojazdów a właściciel wnosi o wydanie pozwolenia czasowego (w tym opłata komunikacyjna 72,50 zł. i opłata ewidencyjna 1,00 zł.),

w przypadku zmiany miejsca zamieszkania powodującej zmianę organu rejestrującego:
- 180,50 zł (w tym opłata komunikacyjna 178,50 zł. oraz opłata ewidencyjna 2,00 zł.) - dotyczy pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 121,50 zł (w tym opłata komunikacyjna 120,00 zł. oraz opłata ewidencyjna 1,50 zł.) - dotyczy motocykli, przyczep i naczep oraz ciągników rolniczych,
- 111.50 zł (w tym opłata komunikacyjna 110,00 zł. oraz opłata ewidencyjna 1,50 zł.) - dotyczy motorowerów;

Dowód uiszczenia opłaty należy dołączyć do wniosku.

Opłat można dokonywać w kasie Starostwa Powiatowego w Górze, ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra lub bezpośrednio przy stanowisku rejestracji pojazdów przy użyciu terminali płatniczych.

Godziny otwarcia kasy Starostwa Powiatowego w Górze:
poniedziałek 7.00 - 15.30,
wtorek – czwartek 7.00 – 14.00,
piątek 7.00 – 13.00

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17 zł (zwolnione z opłaty jest pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej). ). Opłatę należy dokonać w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Górze ul. Mickiewicza 1 lub przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy w Górze nr 82 1020 5226 0000 6102 0496 6893.

Godziny otwarcia kasy Urzędu Miasta i Gminy w Górze:
poniedziałek-środa 7.30 - 14.30,
czwartek 7.30 - 16.00,
piątek w godzinach od 7.30 - 13.00,
z 15-minutową przerwą od godz. 11.00

IV. Termin załatwienia sprawy

Po złożeniu wniosku o wydanie wtórnika lub wymianę dowodu rejestracyjnego, organ rejestrujący dokonuje rejestracji czasowej pojazdu na okres 30 dni. Termin ten może być jednorazowo przedłużony o 14 dni.
Realizacja sprawy kończy się w momencie odebrania przez wnioskodawcę w Wydziale Komunikacji i Dróg w Starostwie Powiatowym w Górze zrealizowanego przez PWPW S.A. w Warszawie zamówienia na spersonalizowany dowód rejestracyjny.

V. Miejsce załatwienia sprawy


Dla mieszkańców gminy Góra, gminy Niechlów oraz mieszkańców następujących miejscowości gminy Jemielno: Bieliszów, Borki, Chobienia, Chorągwice, Ciechanów, Cieszyny, Irządze, Jemielno, Kietlów, Luboszyce, Luboszyce Małe, Lubów, Majówka, Marcinówka, Równa, Smolne, Śleszów, Świerki, Uszczonów, Zdziesławice:

Starostwo Powiatowe w Górze
Wydział Komunikacji i Dróg, ul. Mickiewicza 1, pokój nr 20, I piętro
tel. 65 544 39 61, 65 544 39 62
e-mail: rejestracja@powiatgora.pl

Sprawę załatwiają:
- inspektor Michał Zaremba,
- podinspektor Sylwia Mikołajczyk,
- referent Katarzyna Kubiak.

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 7.00 - 15.30
wtorek – czwartek 7.00 – 14.00
piątek 7.00-13.30

Uwaga!!!

W Wydziale Komunikacji i Dróg obowiązuje system przywoławczy, do którego wydawane są bilety z automatu biletowego znajdującego się na korytarzu I piętra Starostwa Powiatowego w Górze.
Wizytę w Wydziale Komunikacji i Dróg można również zarezerwować on-line.


Dla mieszkańców gminy Wąsosz oraz mieszkańców następujących miejscowości gminy Jemielno: Czeladź Mała, Daszów, Łęczyca, Osłowice, Piotrowice Małe, Piskorze, Psary, Stanowice, Zawiszów:

Starostwo Powiatowe w Górze
Wydział Komunikacji i Dróg
Oddział Zamiejscowy w Wąsoszu
56-210 Wąsosz, Pl. Wolności 17, pokój nr 28, I piętro, budynek B
tel. 65 543 78 70

Sprawę załatwia:
- inspektor Irena Rybak.

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek 7.00 - 15.30
wtorek – czwartek 7.00 – 14.00
piątek 7.00-13.00

VI. Informacja o trybie odwoławczym


Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy, w terminie 14 dni za pośrednictwem Starosty Górowskiego.

VII. Dodatkowe Informacje

Dokumentem dopuszczającym pojazd do ruchu jest w tym momencie pozwolenie czasowe, które przed upływem wyznaczonego terminu należy wymienić w tut. urzędzie na stały dowód rejestracyjny.

Sprawdź czy dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru


MAPA STRONY NEWSLETTER NAPISZ DO STAROSTWA KANAŁ RSS LOGOWANIE
Serwis internetowy prowadzi: Starostwo Powiatowe w Górze, 56-200 Góra, ul. Mickiewicza 1, Tel. 65/544 39 00, faks 65/543 35 11, e-mail:sekretariat@powiatgora.pl Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.