Do podstawowych zadań Wydziału należy:

 


I. z zakresu ustawy prawo budowlane:
1. Sprawowanie nadzoru i kontroli na przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, a w szczególności:
a) zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska,
b) warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych w projektach budowlanych,
c) zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej,
d) właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
2. Wydawanie pozwoleń na budowę i rozbiórkę obiektów budowlanych oraz innych decyzji wynikających z przepisów prawa, a w szczególności:
a) o przeniesieniu pozwolenia na budowę,
b) o zatwierdzeniu projektu zamiennego i zmianie pozwolenia na budowę.
3. Udzielanie bądź odmawianie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.
4. Prowadzenie rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i rejestru wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę oraz przechowywanie dokumentów objętych pozwoleniem na budowę.
5. Sprawy związane z:
a) nakładaniem obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienie nadzoru autorskiego,
b) nakładaniem obowiązku geodezyjnego wyznaczania w terenie i wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w stosunku do obiektów wymagających zgłoszenia,
c) rozstrzyganiem o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości oraz warunków korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomości,
d) uzgadnianiem rozwiązań projektowych obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych.
6. Przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń:
a) o zamiarze budowy obiektów i wykonaniu robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę,
b) o rozbiórce obiektu budowlanego nieobjętego obowiązkiem uzyskania pozwolenia na rozbiórkę,
c) o zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.
7. Rejestrowanie i wydawanie dzienników budów.

II. z zakresu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
1. Prowadzenie analiz i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego, odnoszących się do obszaru powiatu i zagadnień jego rozwoju.
2. Opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego.
3. Uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy w zakresie inwestycji celu publicznego.

III. w zakresie inwestycji:
Przygotowywanie i prowadzenie inwestycji realizowanych przez Powiat.

IV. wydawanie zaświadczeń:
1. O samodzielności lokali.
2. O powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych.
3. Inne zaświadczenia wynikające z zakresu działania wydziału.

V. Sprawozdawczość:
1. Sporządzanie i przekazywanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego.
2. Sporządzanie i przekazywanie sprawozdań do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

VI. z zakresu ustawy o odpadach:

Udzielanie zezwoleń na przetwarzanie, zbieranie odpadów.

VII. z zakresu ustawy prawo ochrony środowiska:

1. Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów.
2. Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.
3. Wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu.
4. Wydawanie i zmiana pozwoleń zintegrowanych, nadzoru nad wydanymi pozwoleniami zintegrowanymi.
5. Przyjmowanie zgłoszeń instalacji niewymagających pozwolenia, a wymagających zgłoszenia.
6. Udział i współpraca przy tworzeniu przez Radę Powiatu powiatowego programu ochrony środowiska.
7. Nadzór i kontrola nad prowadzeniem pomiarów emisji.
8. Prowadzenie postępowań dla podmiotów prowadzących instalację dotyczącą przedłożenia przeglądu ekologicznego w razie stwierdzenia okoliczności wskazujących na możliwość negatywnego oddziaływania instalacji na środowisko.
9. Identyfikowanie potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi.

VIII. z zakresu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:

1. Prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje
o środowisku i jego ochronie.
2. Prowadzenie elektronicznej bazy danych w zakresie należącym do starosty.
3. Opiniowanie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięć, dla instalacji których starosta wydaje pozwolenia zintegrowane.

IX. z zakresu ustawy prawo wodne:

1. Włączanie zakładów do spółki wodnej

2. Zwracanie uwagi organom spółki wodnej na konieczność podwyższenia wysokości składek lub innych świadczeń,

3. Ustalenie wysokości i rodzaju świadczeń na rzecz spółki wodnej dla osób, które odnoszą korzyści z urządzeń spółki wodnej lub przyczyniają się do zanieczyszczenia wody, dla której ochrony spółka została utworzona,

4. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych,

5. Stwierdzenie nieważności uchwał organów spółki wodnej w przypadku niezgodności z prawem lub statutem spółki,

6. Rozwiązanie zarządu spółki wodnej w przypadku powtarzającego się naruszenia przez zarząd prawa lub statutu,

7. Ustanowienie zarządu komisarycznego spółki wodnej,

8. Występowanie z wnioskiem o wykreślenie spółki wodnej z katastru


X. z zakresu ustawy o rybactwie śródlądowym:
1. Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb.
2. Nadzór nad Społeczną Strażą Rybacką.
3. Wydawanie kart wędkarskich do amatorskiego połowu ryb.
4. Współpraca z Zarządem Okręgowym PZW we Wrocławiu w zakresie funkcjonowania i realizacji zadań przez Społeczną Straż Rybacką.

XI. z zakresu ustawy o lasach:
1. Nadzór nad gospodarką leśną, w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, w tym:
- rozstrzyganie zastrzeżeń i wniosków odnośnie uproszczonego planu urządzenia lasu,
- nakazywanie wykonania obowiązków i zadań wynikających z trwałego utrzymania lasów i zapewnienia ciągłości ich użytkowania,
- zarządzanie wykonania zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach zagrożonych, niestanowiących własności Skarbu Państwa,
- rozpatrywanie wniosków o wydanie (w przypadkach losowych) zezwolenia na pozyskanie drewna.
2. Cechowanie drewna pozyskanego w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa i wystawianie właścicielowi lasu dokumentu stwierdzającego legalność pozyskania drewna.
3. Sporządzanie planów urządzenia lasu lub uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych.
4.sWydawanie decyzji z zakresu gospodarki leśnej na podstawie inwentaryzacji stanu lasu dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha niestanowiących własności Skarbu Państwa.
5. Rozpatrywanie spraw związanych ze zmianą lasu o powierzchni do 10 ha na użytek rolny.
6. Rozpatrywanie pozostałych spraw związanych z wykonywaniem obowiązków wynikających z ustawy o lasach.

XII. główne zadania z zakresu ustawy o transporcie kolejowym:

Zezwalanie na usunięcie drzew lub krzewów na wniosek zarządu kolei, w razie potrzeby usunięcia drzew lub krzewów utrudniających widoczność sygnałów i pociągów lub eksploatację urządzeń kolejowych albo powodujących zaspy śnieżne oraz przyznawanie odszkodowań za ich usunięcie.

XIII. z zakresu ustawy o ochronie przyrody:
1. Prowadzenie rejestrów:
- przetrzymywanych roślin i zwierząt, których przewożenie przez granicę państwa podlega ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych,
- uprawy i hodowli roślin i zwierząt, które podlegają ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych.
2. Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości będących własnością gminy.
3. Przyjmowanie informacji oraz dokumentacji fotograficznej o terminie, ilości, powierzchni, miejscu i przyczynie usunięcia drzew, krzewów, stanowiących złom lub wywrot.
4. Wydawanie decyzji z naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej za:
- zniszczenie terenów zieleni albo drzew i krzewów spowodowane niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo urządzeń technicznych oraz zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności,
- usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia,
- zniszczenie spowodowane niewłaściwą pielęgnacją terenów zieleni, zadrzewień, drzew lub krzewów.

XIV. z zakresu ustawy prawo łowieckie:
1. Wydawanie zezwoleń na utrzymanie i hodowlę chartów rasowych.
2. Wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych dla kół łowieckich, naliczanie czynszów dzierżawnych dla kół łowieckich i rozdysponowywanie zebranych środków.

XV. z zakresu ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia i ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej:
1. Kontrola wykonywania zalesienia, prowadzenia uprawy leśnej oraz ocena udatności upraw leśnych,
2. Wstrzymywanie wypłat należnego właścicielowi zalesionego gruntu rolnego ekwiwalentu
w przypadku:
- prowadzenia uprawy leśnej niezgodnie z planem zalesienia,
- zniszczenia uprawy leśnej w wyniku celowego działania właściciela gruntu.
3. Podwyższanie na wniosek właściciela zalesionego gruntu, po wydaniu pierwszej pozytywnej oceny udatności uprawy, należnego ekwiwalentu o 50% w przypadku, gdy równocześnie z przeznaczeniem gruntu do zalesienia następuje likwidacja gospodarstwa rolnego, i nie jest on ponadto właścicielem gruntu rolnego lub działki siedliskowej powyżej 0,80 ha.

XVI. z zakresu ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska:

1. Współdziałanie z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w zakresie wykonywania czynności kontrolnych, monitoringu środowiska, przekazywania wyników pomiarów, analiz i obserwacji stanu środowiska.
2. Określenie, w związku z przedłożoną przez IOŚ informacją o wynikach kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu dla powiatu, kierunków działania Inspekcji, w celu zapewnienia należytej ochrony środowiska w powiecie.

XVII. z zakresu ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich:

Zezwalanie na dopuszczanie reproduktora do rozrodu naturalnego po zasięgnięciu opinii właściwej izby rolniczej albo właściwego związku hodowców prowadzącego księgę lub rejestr hodowlany.

XVIII. z zakresu ustawy o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji:

1. Wydawanie zezwoleń na uczestnictwo w systemie handlu.
2. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż uprawnień.
3. Wydawanie decyzji – zgody na zakup dodatkowych uprawnień emisji z rezerwy.

XIX. skreślone

XX. w zakresie gospodarki nieruchomościami:
a) Skarbu Państwa:
1. Prowadzenie spraw z zakresu ewidencji i sprawozdawczości.
2. Przygotowywanie dokumentacji w celu obrotu i gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym dla dokonania darowizn, sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste lub trwały zarząd, dzierżawę, użytkowanie i użyczenie.
3. Tworzenie zasobu nieruchomości Skarbu Państwa.
4. Administrowanie nieruchomościami, Skarbu Państwa, finansowanie kosztów ich utrzymania, prowadzenie inwestycji, remontów i konserwacji.
5. Aktualizowanie opłat i należności z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, dzierżawy, użytkowania i użyczenia nieruchomości.
6. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności.
7. Reprezentowanie Skarbu Państwa za upoważnieniem Starosty Górowskiego w sprawach ustalenia granic, rozgraniczenia i podziału nieruchomości, a także w sprawach związanych za gospodarowaniem i utrzymaniem nieruchomości.
8. Prowadzenie postępowań wywłaszczeniowych i uwłaszczeniowych dotyczących nieruchomości Skarbu Państwa, w tym dotyczących komunalizacji nieruchomości.
9. Udzielanie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomościach ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów, energii elektrycznej, urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji oraz innych podziemnych, naziemnych i nadziemnych obiektów i urządzeń, a także zezwoleń na poszukiwanie, rozpoznawanie kopalin, – jeżeli właściciel lub wieczysty użytkownik nie wyraził zgody.
10. Realizacja przepisów ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r., poz.1405 ze zm.).
11. Uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy.
12. Uzgadnianie roszczeń reprywatyzacyjnych.
13. Uzgodnienie otrzymanego ekwiwalentu za mienie zabużańskie.
14. Prowadzenie spraw wynikających z art. 6 ustawy z dnia 24.02.1989 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych, członków ich rodzin oraz zmianie ustawy o podatku rolnym oraz z art. 118 ustawy z dnia 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.
15. Regulacja stanu terenowo-prawnego nieruchomości znajdujących się w zasobie Skarbu Państwa.
16. Prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z ustaleniem odszkodowania za przejęcie nieruchomościpod drogi gminne i powiatowe z mocy prawa na własność Gminy i Powiatu.
17. Prowadzenie spraw dotyczacych utrzymania obiektów budowlanych, w tym dotyczacych między innymi okresowych kontroli, remontów, usuwania awarii.
18. Wyrażanie zgody własciciela na usunięcie drzew z terenu nieruchomości Skarbu Państwa.
19 Prowadzenie spraw oraz postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji w stosunku do mienia podmiotów nieprzerejstrowanych jak i wykreślonych z Krajowego Rejestru Sądowego.

b) mienia Powiatu:
1. Prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości.
2. Obrót nieruchomościami, w tym przygotowywanie dokumentacji dla celów dokonania darowizn, sprzedaży, zamiany, oddania w trwały zarząd, dzierżawę, użytkowanie i użyczenie.
3. Tworzenie zasobu powiatowego nieruchomości.
4. Aktualizacja opłat i należności z tytułu wieczystego użytkowania, trwałego zarządu, dzierżawy, użytkowania i użyczenia.
5. Reprezentowanie Powiatu Górowskiego za upoważnieniem Zarządu Powiatu w sprawach dotyczących ustalania granic, rozgraniczenia i podziałów, a także w sprawach związanych z zagospodarowaniem i utrzymaniem nieruchomości.
6. Przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń w zakresie gospodarki mieniem Powiatu.
7. Regulacja stanu techniczno-prawnego nieruchomości znajdujących się w zasobie Powiatu.
8. Prowadzenie spraw dotyczących utrzymania obiektów budowlanych, w tym dotyczących m. in. okresowych kontroli, remontów, usuwania awarii.
9. Wyrażanie zgody właściciela na usunięcie drzew z terenu nieruchomości.
10. Składanie deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości.

XXI. w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych:
1. Określanie warunków i wyłączanie gruntów rolnych i leśnych z produkcji.
2. Nakładanie obowiązku zdjęcia próchniczej warstwy gleby oraz jej wykorzystania.
3. Możliwość nakazania właścicielowi gruntów zalesienia, zadrzewienia, zakrzewienia lub założenia na nich trwałych użytków zielonych ze względu na ochronę gleb przed erozją.
4. Nakładanie na osobę powodującą utratę lub ograniczenie wartości użytkowej gruntów obowiązku ich rekultywacji.
5. Przeprowadzanie kontroli wykonywania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych
i leśnych.
6. Nakładanie podwyższonych opłat w razie stwierdzenia wyłączenia gruntów z produkcji niezgodnie z przepisami ustawy lub bez decyzji zezwalającej na wyłączenie.

XXII. inne zadania wydziału:
1. Gromadzenie informacji z terenu powiatu dotyczących korzystania ze środowiska przez podmioty gospodarcze i osoby fizyczne w formie opisowej jak i graficznej (rejestry, bazy danych itp.).
2. Współpraca merytoryczna w zakresie różnych dziedzin ochrony środowiska z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego, gmin powiatu górowskiego.
3. Gromadzenie wszelkich informacji dotyczących stanu środowiska naturalnego na terenie powiatu i udostępnianie ich zainteresowanym.
4. Prowadzenie sprawozdawczości GUS w zakresie spraw prowadzonych przez wydział.

Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iodo@amt24.biz