I. Zakresu ustawy Prawo budowlane:

1. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, a w szczególności:

a) zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska.,

b) warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych we projektach budowlanych,

c) zgodności rozwiązań architektoniczno - budowlanych z przepisami techniczno -budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej

d) właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

2. Wydawanie pozwoleń na budowę i rozbiórkę obiektów budowlanych oraz innych decyzji wynikających z przepisów prawa, a w szczególności:

a) o przeniesieniu pozwolenia na budowę,

b) o zatwierdzeniu projektu zamiennego i zmianie pozwolenia na budowę.

3. Udzielanie bądź odmawianie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych.

4. Prowadzenie rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i rejestru wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę oraz przechowywanie dokumentów objętych pozwoleniem na budowę,

5. Sprawy związane z:

a) nakładaniem obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienie nadzoru autorskiego,

b) nakładaniem obowiązku geodezyjnego wyznaczania w terenie i wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w stosunku do obiektów wymagających zgłoszenia

c) rozstrzyganiem o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości oraz warunków korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomości

e) uzgadnianiem rozwiązań projektowych obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych.

6. Przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń:

a) o zamiarze budowy obiektów i wykonaniu robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę,

b) o rozbiórce obiektu budowlanego nieobjętego obowiązkiem uzyskania pozwolenia na rozbiórkę,

c) o zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

7. Rejestrowanie i wydawanie dzienników budów.

II. Z zakresu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1. Prowadzenie analiz i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego, odnoszących się do obszaru powiatu i zagadnień jego rozwoju.

2. Opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego.

3. Uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy w zakresie inwestycji celu
publicznego.

III. W zakresie inwestycji:

Przygotowywanie i prowadzenie inwestycji realizowanych przez Powiat.

IV. Wydawanie zaświadczeń:

1. O samodzielności lokali.

2. O powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych.

3. Inne zaświadczenia wynikające z zakresu działania

V. W zakresie ochrony środowiska należy:

1. Opiniowanie sporządzonego przez zarząd województwa projektu uchwały w sprawie programu ochrony powietrza;

2. Opiniowanie sporządzonego przez zarząd województwa projektu uchwały w sprawie planów działań krótkoterminowych;

3. Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;

4. Wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu;

5. Orzekanie o wygaśnięciu, cofnięciu lub ograniczeniu pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;

6. Przygotowywanie decyzji nakładających obowiązek przedkładania pomiarów, określając zakres i termin ich przedkładania, a także wymagania w zakresie formy, układu i wymaganych technik ich przedkładania w przypadku przekroczenia standardów emisyjnych;

7. Wydawanie decyzji nakładającej obowiązek prowadzenia pomiarów ;

8. Przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia i przyjmowanie zgłoszenia informacji o zmianach w instalacji;

9. Ustalanie, w drodze decyzji, wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, o ile jest to uzasadnione koniecznością ochrony środowiska;

10. Przyjmowanie wyników pomiarów wielkości emisji z instalacji;

11. Przygotowywanie decyzji zobowiązującej prowadzący instalację podmiot korzystający ze środowiska do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego w razie stwierdzenia okoliczności wskazujących na możliwość negatywnego oddziaływania instalacji na środowisko;

12. Przygotowywanie decyzji zobowiązującej do prowadzenia dodatkowych pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku wprowadzanych w związku z eksploatacją dróg;

13. Przygotowywanie decyzji zobowiązującej podmiot korzystający ze środowiska do uiszczania na rzecz budżetów właściwych gmin kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości szkód wynikłych z naruszenia stanu środowiska;

14. Przygotowywanie decyzji nakładającej obowiązek przywrócenia środowiska do stanu właściwego dla podmiotu korzystającego ze środowiska, którego działalność negatywnie oddziałuje na środowisko;

15. Występowanie do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie odpowiednich działań będących w jego kompetencji, jeżeli w wyniku kontroli stwierdzone zostanie naruszenie przepisów o ochronie środowiska;

16. Przygotowywanie decyzji, nakładających na zarządzających drogą obowiązek prowadzenia w określonym czasie pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku;

17. Wyszukiwanie i przygotowanie podlegających udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie;

18. Wydawanie pozwoleń zintegrowanych, dokonywanie zmian i analizy wydanych pozwoleń;

19. Przygotowywanie i podawanie do publicznej wiadomości informacji o wszczętych postępowaniach o wydanie pozwoleń zintegrowanych i wydanych pozwoleniach zintegrowanych;

20. Sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością Starosty;

21. Prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o środowisku i jego ochronie zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

22. Ustalanie, w drodze decyzji, wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących eksploatacji instalacji wymagającej zgłoszenia, której częścią jest źródło spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia;

23. Wydawanie zaświadczeń podmiotom prowadzącym instalacje spalania paliw stałych o nominalnej mocy cieplnej powyżej 1MW;

24. Wydawanie decyzji eksploatacyjnych dla istniejących instalacji spalania paliw o mocy powyżej 1MW, dla których wcześniej organ ochrony środowiska przyjął zgłoszenie;

25. Informowanie prowadzącego instalację o przyjęciu zgłoszenia i wydawanie z urzędu decyzji dla nowo zgłaszanych instalacji spalania paliw;

26. Przekazywanie do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami informacji na temat instalacji spalania paliw;

27. Wydawanie zaświadczeń o braku podstaw do wniesienia w zakresie przyjmowanych zgłoszeń informacji o instalacjach wytwarzających pola elektromagnetyczne;

28. Przekazywanie wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska oraz państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu informacji zawartych w zgłoszeniu dla instalacji objętych obowiązkiem zgłoszenia z uwagi na wytwarzanie pól elektromagnetycznych, dla których nie wniesiono sprzeciwu lub dla których wydano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu;

29. Udostępnianie na stronie podmiotowej urzędu informacji o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne, objętych obowiązkiem zgłoszenia.

VI. W zakresie gospodarki leśnej:

1. Przygotowywanie decyzji o wykonaniu na koszt nadleśnictw, zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, gdy wystąpią w nich organizmy szkodliwe w stopniu grożącym trwałości tych lasów;

2. Prowadzenie spraw dotyczących przyznania środków z budżetu państwa na finansowanie kosztów przebudowy lub odnowienia drzewostanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, w których wystąpiły szkody spowodowane pyłami lub gazami przemysłowymi bez możliwości ustalenia winnego, względnie szkody spowodowane klęskami żywiołowymi;

3. Przygotowywanie propozycji o przyznaniu dotacji na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów zalesienia gruntów niestanowiących własności Skarbu Państwa;

4. Składanie do wojewody wniosków o uznanie lasu za ochronny;

5. Przygotowywanie propozycji zadań gospodarczych dla właścicieli lasów nieposiadających planów urządzenia lasów;

6. Zlecanie wykonania planów urządzenia lasów należących do osób fizycznych i rozpatrywanie zastrzeżeń wnoszonych w stosunku do tych planów po ich wykonaniu, kontrolowanie wykonywania zadań określonych w planach urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, a w razie braku ich reakcji wydawanie decyzji zobowiązującej do wykonania obowiązków i zadań zgodnie z planem;

7. Przygotowywanie oceny udatności upraw;

8. Przygotowywanie decyzji administracyjnych wstrzymujących wypłatę ekwiwalentu;

9. Przygotowywanie decyzji administracyjnych na przedwczesne zręby;

10. Wydawanie zaświadczeń czy działki są działkami leśnymi i czy są objęte uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją o lasach rozdrobnionych.

VII. W zakresie łowiectwa:

1. Przygotowywanie zezwoleń, w szczególnych przypadkach, na odstępstwa od zakazu chwytania i przetrzymywania zwierzyny;

2. Przygotowywanie zezwoleń na posiadanie i hodowlę chartów rasowych lub ich mieszańców;

3. Prowadzenie spraw związanych z wydzierżawieniem polnych obwodów łowieckich na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego;

4. Przygotowywanie zezwoleń na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny w przypadkach zagrożenia prawidłowego funkcjonowania obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej;

5. Rozliczanie otrzymanego czynszu między nadleśnictwa i gminy.

VIII. W zakresie ochrony przyrody:

1. Popularyzowanie ochrony przyrody w społeczeństwie;

2. Prowadzenie rejestru hodowlanych lub przetrzymywanych gatunków roślin i zwierząt objętych ochroną na podstawie przepisów prawa międzynarodowego;

3. Przygotowanie decyzji zezwalającej lub odmawiającej zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów na gruntach będących własnością gmin.

IX. W zakresie postępowania z odpadami:

1. Przygotowywanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów o masie powyżej 1 Mg – w przypadku odpadów niebezpiecznych, o masie powyżej 5000 Mg - w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne, w związku z eksploatacją instalacji;

2. Przygotowywanie decyzji odmawiających wydania pozwoleń na wytwarzanie odpadów, zezwoleń na przetwarzanie odpadów, zbieranie odpadów podmiotom, które zamierzają postępować z odpadami w sposób powodujący zagrożenie dla zdrowia, życia ludzi, środowiska, niezgodnie z planami gospodarki odpadami, przepisami prawa miejscowego, przepisami z zakresu gospodarki odpadami;

3. Przygotowywanie decyzji zezwalających posiadaczom odpadów na prowadzenie zbierania,przetwarzania odpadów;

4. Ustanawianie zabezpieczenia roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku mogących powstawać w wyniku wykonywania działalności w pozwoleniach wydawanych w oparciu o ustawę Prawo ochrony środowiska;

5. Przygotowywanie decyzji w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania, zbierania odpadów w przypadku naruszania przepisów ustawy lub działania niezgodnego z wydanym zezwoleniem;

6. Przygotowywanie decyzji nakładającej na sprawcę wypadku obowiązków dotyczącychgospodarowania odpadami z wypadków;

7. Stwierdzanie wygaśnięcia zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

X. W zakresie gospodarki wodnej:

1. Prowadzenie spraw związanych z tworzeniem spółek wodnych, w tym zatwierdzanie ich statutów;

2. Prowadzenie nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych;

3. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach rozwiązania spółki, ustalenia zarządu

komisarycznego lub likwidacji.

XI. W  zakresie rybactwa śródlądowego:

1. Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego;

2. Przygotowywanie zezwoleń na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej nie zaliczanej do śródlądowych wód żeglownych;

3. Prowadzenie spraw związanych z powołaniem i funkcjonowaniem Społecznej Straży Rybackiej.

XII. W zakresie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych:

1. Wydawanie zezwoleń na emisję gazów cieplarnianych;

2. Zatwierdzanie planów monitorowania wielkości emisji i planów poboru próbek;

3. Dokonywanie zmian i analizy zezwoleń na emisję gazów cieplarnianych;

4. Zatwierdzanie, w drodze decyzji, planów metodyki monitorowania i istotnych zmian planów

5. Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących planowanej zmiany zatwierdzonego planu metodyki monitorowania.

Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iodo@amt24.biz