Do podstawowych zadań Wydziału należy prowadzenie następujących spraw:
1. Przygotowywanie projektów uchwał w sprawach gospodarki finansowej i budżetowej powiatu.
2. Nadzorowanie prawidłowości opracowywania i zatwierdzenia planów finansowych jednostek powiatowych.
3. Weryfikacja należności budżetowych.
4. Sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu.
5. Prowadzenie rachunkowości powiatu oraz gospodarki finansowej powiatu zgodnie
z obowiązującymi przepisami i zasadami.
6. Prowadzenie sprawozdawczości i ocena realizacji wykorzystania przydzielonych środków.
7. Planowanie i realizacja wydatków osobowych Starostwa oraz prowadzenie dokumentacji płacowej.
8. Prowadzenie obsługi kasowej Starostwa.
9. Nadzór i kontrola gospodarki finansowej w powiatowych jednostkach organizacyjnych.
10. Współdziałanie z bankami i organizacjami skarbowymi.
11. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości.
12. Przygotowanie zasad prowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji.
13. Realizacja kontroli zarządczej.
14. Prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku.
15. Sprawy związane z realizacją budżetu powiatu.
16. Generowanie raportów z systemu CEPiK o braku zgłoszenia nabycia/zbycia oraz braku zgłoszenia pojazdu z zagranicy.
17. Weryfikacja raportów ze stanem faktycznym.
18. Współpraca z innymi jednostkami w zakresie udzielania informacji o pojazdach zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym.
19. Wszczynanie postępowań związanych z nakładaniem kar administracyjnych za niedopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu sprowadzonego z terytorium Unii Europejskiej lub zawiadomienia Starosty o nabyciu/zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium kraju, w terminie określonym przepisami prawa.
20. Wystawianie decyzji o nałożeniu kar administracyjnych.
21. Prowadzenie spraw związanych z odwołaniami od wystawionych decyzji do organu wyższej instancji.
22. Podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej należności pieniężnych Powiatu Górowskiego i Starostwa Powiatowego w Górze.
23. Współdziałanie z innymi organami i jednostkami organizacyjnymi.
24. Wystawianie i wysyłanie upomnień.
25. Wystawianie tytułów wykonawczych.
26. Prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych.
27. Monitorowanie przebiegu egzekucji prowadzonych przez organy egzekucyjne.
28. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Starostę.

 

Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iodo@amt24.biz