Uchwałą Nr 73/2023 z dnia 30 listopada 2023 r. Zarząd Powiatu Górowskiego ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert.

Realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Górowskiego w 2024 roku” powierza się następującej organizacji pozarządowej:

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” ul. S. Batorego 8, 56-200 Góra

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi: 68.245,32 (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych trzydzieści dwa grosze).

Uchwała nr 73/2023

Zgodnie z Uchwałą Nr 66/2023 z dnia 15 listopada 2023 r. Zarząd Powiatu Górowskiego w skład komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Górowskiego
w 2024 roku”, powołuje następujące osoby:

Andrzej Rogala - przewodniczący

Wiesław Pospiech - wiceprzewodniczący

Piotr Wołowicz - członek

Uchwała Nr 66/2023 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 15.11.2023 r.

Zgodnie z Uchwałą Nr 63/2023 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 27 października 2023 r. w skład komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Górowskiego w 2024 roku”, nie powołuje się przedstawiciela organizacji pozarządowej.

Do udziału w pracach komisji konkursowej nie został zgłoszony żaden kandydat.

Protokół

Zarząd Powiatu Górowskiego ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone w trybie otwartego konkursu ofert.
Termin zgłaszania kandydatur: do dnia 10.11.2023 r.

Uchwała nr 63/2023

Ogłoszenie o naborze

Formularz zgłoszeniowy

Zarząd Powiatu Górowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Górowskiego w 2024 roku”.

Na realizację zadania publicznego w ramach ww. konkursu Zarząd Powiatu Górowskiego przeznacza środki finansowe w formie dotacji w wysokości 68.245,32 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych trzydzieści dwa grosze).

Termin składania ofert do dnia 17.11.2023 r.

Uchwała nr 62/2023

Ogłoszenie konkursu

Wzór oferty

Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iodo@amt24.biz