Podstawowe zadania należące do właściwości Powiatowego Rzecznika Konsumentów to:

 1. Zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów.
 2. Wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz występowanie za ich zgodą do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumenta.
 3. Prawo występowania przeciwko czynom nieuczciwej konkurencji.
 4. Możliwość żądania wszczęcia postępowania antymonopolowego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 5. Składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów.
 6. Występowanie do Zarządu Powiatu z wnioskami o zlecenie prowadzenia bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego działającym na obszarze powiatu organizacjom, do których zadań statutowych należy ochrona interesów konsumenta.
 7. Usługi finansowe w Unii Europejskiej:
 • kredyt konsumencki
 • kredyt hipoteczny
 • środki płatnicze, bankowość elektroniczna, usługi na odległość
 1. Umowy ubezpieczenia zawierane z konsumentami.
 2. Współdziałanie z właściwymi organami i urzędami, do których zadań statutowych należy ochrona interesów konsumentów.
 3. Podejmowanie innych działań zmierzających do ochrony praw konsumenta oraz kształtowania w obrocie rynkowym postaw prokonsumenckich.

 

Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iodo@amt24.biz