Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji

I. Do zadań Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu w zakresie oświaty należy:

 1. Realizowanie zadań związanych z zakładaniem i prowadzeniem publicznych szkół podstawowych specjalnych, szkół ponadpodstawowych, placówek oświatowo-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych.
 2. Przygotowywanie projektu planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych.
 3. Prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem przez organy powiatu nadzoru nad działalnością szkoły lub placówki w zakresie spraw organizacyjnych.
 4. Przygotowanie projektów uchwał w sprawie powoływania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora szkoły lub placówki oraz udział w pracach komisji.
 5. Prowadzenie spraw i przygotowanie projektów aktów prawnych związanych z powierzaniem stanowiska dyrektorowi szkoły lub placówki.
 6. Przygotowywanie aktów prawnych w zakresie wydania opinii przez właściwy organ w sprawie powierzenia lub odwołania przez dyrektora szkoły ze stanowiska wicedyrektora lub osoby z innego stanowiska kierowniczego.
 7. Prowadzenie spraw związanych z powołaniem i funkcjonowaniem rady oświatowej działającej przy Radzie Powiatu.
 8. Przygotowywanie zezwoleń na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną.
 9. Przygotowanie opinii w sprawie likwidacji szkoły lub placówki publicznej oraz przejmowanie dokumentacji likwidowanej - prowadzonej przez inną osobę prawną lub osobę fizyczną.
 10. Prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych.
 11. Prowadzenie spraw związanych z nadawaniem i cofaniem szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej.
 12. Przygotowywanie wspólnie z Wydziałem Finansowym propozycji przydzielania dotacji. niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym.
 13. Współdziałanie z Wydziałem Budownictwa, Architektury i Ochrony Środowiska oraz właściwymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie planowania i koordynowania inwestycji oświatowych.
 14. Przygotowywanie na potrzeby organów powiatu analiz w zakresie funkcjonowania oświatowych jednostek organizacyjnych.
 15. Przygotowywanie działań organizacyjnych związanych z przekształcaniem szkół w związku z reformą oświaty.
 16. Udzielanie informacji o obowiązujących przepisach prawa w zakresie oświaty i wychowania.
 17. Przygotowywanie projektów aktów prawnych związanych z wykonywaniem uprawnień organu prowadzącego w zakresie regulacji czasu pracy nauczycieli oraz ich wynagrodzeń.
 18. Przygotowywanie projektów wystąpień w sprawach dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych z wnioskami do dyrektora szkoły lub placówki oraz do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
 19. Opracowywanie projektów regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki.
 20. Przygotowywanie projektów porozumień dotyczących zasad współdziałania w dziedzinie oświaty i wychowania ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli w zakresie nie ustalonym w ustawie o związkach zawodowych oraz załatwianie innych spraw związanych ze współpracą ze związkami zawodowymi.
 21. Prowadzenie spraw związanych z kompetencjami organu prowadzącego w zakresie dokonywania oceny pracy, odznaczania oraz przydzielania nagród w stosunku do nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek oświatowych, a w odniesieniu do dyrektorów również w sprawach związanych z odpowiedzialnością dyscyplinarną i przedstawianie propozycji w tym zakresie właściwym organom powiatu.
 22. Prowadzenie spraw związanych z kompetencjami organu prowadzącego w zakresie przenoszenia nauczycieli do pracy w innych szkołach.
 23. Realizacja zadań związanych z realizacją projektów oświatowych współfinansowanych ze środków zewnętrznych.
 24. Przygotowywanie skierowań do młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, młodzieżowych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz innych ośrodków specjalnych, o których mowa w ustawie Prawo oświatowe.
 25. Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Systemu Informacji Oświatowej.
 26. Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów sportowych za wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym.
 27. Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów za szczególne osiągnięcia edukacyjne.

II. Zadania z zakresie promocji powiatu:

 1. Organizowanie i prowadzenie promocji na rzecz Powiatu, a zwłaszcza opracowywanie wydawnictw i materiałów promocyjnych, przygotowywanie uczestnictwa w targach, wystawach oraz innych imprezach promocyjnych (koordynacja, pozyskiwanie kapitału i stymulowanie zainteresowania powiatu).
 2. Koordynacja zadań związanych z redagowaniem serwisu internetowego Powiatu Górowskiego oraz przygotowywanie tekstów i materiałów informacyjnych zamieszczanych na stronie starostwa, portalach społecznościowych oraz czasopismach lokalnych.
 3. Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Górze.

III. Zadania w zakresie sportu:

 1. Organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenie odpowiednich warunków materialno-technicznych dla jej rozwoju, w tym:
 • popularyzacja walorów rekreacji ruchowej,
 • współorganizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych.

 IV. Zadania w zakresie kultury:

 1. Prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, przekształcaniem i likwidowaniem powiatowych instytucji kultury
 2. Prowadzenie spraw związanych z organizowaniem i prowadzeniem bibliotek publicznych
 3. Prowadzenie rejestru powiatowych instytucji kultury.

 

Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iod@powiatgora.pl