Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji

I. Do zadań Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu w zakresie oświaty należy:

1. Realizowanie zadań związanych z zakładaniem i prowadzeniem publicznych szkół podstawowych specjalnych, szkół ponadpodstawowych, placówek oświatowo-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych;

2. Przygotowywanie projektu planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych;

3. Prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem przez organy powiatu nadzoru nad działalnością szkoły lub placówki w zakresie spraw organizacyjnych;

4. Przygotowanie projektów uchwał w sprawie powoływania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora szkoły lub placówki oraz udział w pracach komisji;

5. Prowadzenie spraw i przygotowanie projektów aktów prawnych związanych z powierzaniem stanowiska dyrektorowi szkoły lub placówki;

6. Przygotowywanie aktów prawnych w zakresie wydania opinii przez właściwy organ w sprawie powierzenia lub odwołania przez dyrektora szkoły ze stanowiska wicedyrektora lub osoby z innego stanowiska kierowniczego;

7. Prowadzenie spraw związanych z powołaniem i funkcjonowaniem rady oświatowej działającej przy Radzie Powiatu;

8. Przygotowywanie zezwoleń na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną;

9. Przygotowanie opinii w sprawie likwidacji szkoły lub placówki publicznej oraz przejmowanie dokumentacji likwidowanej - prowadzonej przez inną osobę prawną lub osobę fizyczną;

10. Prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych;

11. Prowadzenie spraw związanych z nadawaniem i cofaniem szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej;

12. Przygotowywanie wspólnie z Wydziałem Finansowym propozycji przydzielania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym;

13. Współdziałanie z Wydziałem Budownictwa, Architektury i Ochrony Środowiska oraz właściwymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie planowania i prowadzenia inwestycji oświatowych;

14. Przygotowywanie na potrzeby organów powiatu analiz w zakresie funkcjonowania oświatowych jednostek organizacyjnych;

15. Przygotowywanie działań organizacyjnych związanych z przekształcaniem szkół w związku z reformą oświaty;

16. Udzielanie informacji o obowiązujących przepisach prawa w zakresie oświaty i wychowania;

17. Przygotowywanie projektów aktów prawnych związanych z wykonywaniem uprawnień organu prowadzącego w zakresie regulacji czasu pracy nauczycieli oraz ich wynagrodzeń;

18. Przygotowywanie projektów wystąpień w sprawach dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych z wnioskami do dyrektora szkoły lub placówki oraz do organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

19. Opracowywanie projektów regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki;

20. Przygotowywanie projektów porozumień dotyczących zasad współdziałania w dziedzinie oświaty i wychowania ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli w zakresie nie ustalonym w ustawie o związkach zawodowych oraz załatwianie innych spraw związanych ze współpracą ze związkami zawodowymi;

21. Prowadzenie spraw związanych z kompetencjami organu prowadzącego w zakresie dokonywania oceny pracy, odznaczania oraz przydzielania nagród w stosunku do nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek oświatowych, a w odniesieniu do dyrektorów również w sprawach związanych z odpowiedzialnością dyscyplinarną i przedstawianie propozycji w tym zakresie właściwym organom powiatu;

22. Prowadzenie spraw związanych z kompetencjami organu prowadzącego w zakresie przenoszenia nauczycieli do pracy w innych szkołach;

23. Realizacja zadań związanych z realizacją projektów oświatowych współfinansowanych ze środków zewnętrznych;

24. Przygotowywanie skierowań do młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, młodzieżowych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz innych ośrodków specjalnych, o których mowa w ustawie Prawo oświatowe;

25. Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Systemu Informacji Oświatowej;

26. Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów sportowych za wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym;

27. Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów za szczególne osiągnięcia edukacyjne.

II. W zakresie kultury należy:

1) Prowadzenie spraw związanych z umieszczaniem na zabytkach nieruchomych odpowiednich znaków lub zapisów;

2) Przyjmowanie informacji od osób prowadzących roboty budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu, który posiada cechy zabytku;

3) Zawiadamianie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wykopalisku lub znalezisku archeologicznym;

4) Przygotowywanie decyzji o zabezpieczeniu dobra kultury w formie ustanowienia tymczasowego zajęcia;

5) Prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, przekształcaniem i likwidowaniem powiatowych instytucji kultury;

6) Prowadzenie spraw związanych z organizowaniem i prowadzeniem bibliotek publicznych;

7) Prowadzenie rejestru powiatowych instytucji kultury.

III. Zadania z zakresie promocji powiatu:

1. Organizowanie i prowadzenie promocji na rzecz Powiatu, a zwłaszcza opracowywanie wydawnictw i materiałów promocyjnych, przygotowywanie uczestnictwa w targach, wystawach oraz innych imprezach promocyjnych (koordynacja, pozyskiwanie kapitału i stymulowanie zainteresowania powiatu).

2. Koordynacja zadań związanych z redagowaniem serwisu internetowego Powiatu górowskiego oraz przygotowywanie tekstów i materiałów informacyjnych zamieszczanych na stronie starostwa, portalach społecznościowych oraz czasopismach lokalnych.

3. Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Górze.

IV. Zadania w zakresie sportu:

1. Organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenie odpowiednich warunków materialno-technicznych dla jej rozwoju, w tym:

a) popularyzacja walorów rekreacji ruchowej,

b) organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych.

Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iodo@amt24.biz