Wydział Komunikacji

Do podstawowych zadań wydziału należy:

I. W zakresie ewidencji pojazdów:

 1. Prowadzenie spraw związanych z rejestracją pojazdów, wydawaniem dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, tablic rejestracyjnych i pozostałych oznaczeń oraz ich wtórników.
 2. Prowadzenie spraw związanych z czasową rejestracją pojazdów, wydawaniem oraz zwrotem pozwoleń czasowych oraz tymczasowych tablic rejestracyjnych.
 3. Wyrejestrowanie pojazdów w przypadku zniszczenia (kasacji pojazdu), kradzieży pojazdu, wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany lub zbyty za granicą.
 4. Przyjmowanie zawiadomień o nabyciu/zbyciu pojazdów.
 5. Kierowanie pojazdów na dodatkowe badania techniczne w razie uzasadnionego przypuszczenia, że pojazdy te zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego lub naruszają wymagania ochrony środowiska.
 6. Kierowanie pojazdów na dodatkowe badania techniczne z powodu zmian danych technicznych powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym.
 7. Wpisywanie w dowodzie rejestracyjnym lub pozwoleniu czasowym zastrzeżeń o szczególnych warunkach określonych przepisami prawa, od których zależy używanie pojazdów.
 8. Wydawanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych pojazdu oraz wyrażenie zgody na wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej zastępczej.
 9. Prowadzenie spraw związanych z czasowym wycofaniem pojazdów z ruchu oraz ich przywróceniem.
 10. Zwrot zatrzymanych dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych po ustaniu przyczyn uzasadniających ich zatrzymanie.
 11. Wydawanie zaświadczeń z zakresu rejestracji pojazdów.
 12. Gromadzenie danych o pojeździe w ewidencji CEPiK i bieżąca obsługa CEPiK.
 13. Współpraca z innymi jednostkami w zakresie udzielania informacji o pojazdach zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym.
 14. Sporządzanie comiesięcznych raportów dla gmin i urzędu skarbowego o zarejestrowanych pojazdach.
 15. Sporządzanie comiesięcznego sprawozdania do KPRM z pobranych opłat ewidencyjnych.
 16. Prowadzenie spraw związanych z usuwaniem pojazdów z drogi w trybie art. 130a Ustawy prawo o ruchu drogowym.
 17. Prowadzenie postępowań w sprawach o przepadek na rzecz powiatu pojazdów usuniętych z drogi w trybie art. 130a Ustawy prawo o ruchu drogowym, a nie odebranych z wyznaczonego przez Starostę parkingu strzeżonego.

 II. W zakresie ewidencji kierowców:

 1. Wydawanie krajowych uprawnień do kierowania pojazdami.
 2. Wydawanie międzynarodowych praw jazdy.
 3. Wydawanie pozwoleń do kierowania tramwajem.
 4. Wymiana praw jazdy/ wydawanie wtórników.
 5. Wydawanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK).
 6. Przygotowywanie i wysyłanie zamówień na wykonanie dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami.
 7. Przyjmowanie do ewidencji dokumentów w ramach realizowanych zamówień.
 8. Dokonywanie wpisów w ewidencji kierowców o naruszeniach potwierdzonych odpowiednimi rozstrzygnięciami.
 9. Dokonywanie wpisów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji zawodowych zgodnie z wymogami ustawy o transporcie drogowym.
 10. Zwrot zatrzymanych praw jazdy po ustaniu przyczyny ich zatrzymania.
 11. Kierowanie kierowców na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji, badania lekarskie, psychologiczne i kursy reedukacyjne.
 12. Wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy lub cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami.
 13. Ewidencja danych na potrzeby CEPiK, bieżące uzupełnianie ewidencji zgodnie z wymaganiami.
 14. Współpraca z innymi jednostkami w zakresie udzielania informacji o kierowcach zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym.
 15. Potwierdzanie danych i informacji zawartych w dokumencie prawa jazdy wydanego przez państwo niebędące członkiem Unii Europejskiej w przypadku jego wymiany.
 16. Wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym i pojazdem przewożącym wartości pieniężne.

 III. W zakresie szkolenia kandydatów na kierowców:

 1. Prowadzenie ewidencji instruktorów nauki jazdy, wydawanie uprawnień imiennych i legitymacji instruktora.
 2. Dokonywanie wpisów/skreśleń w ewidencji instruktorów.
 3. Wydawanie lub cofanie przedsiębiorcom zezwoleń na prowadzenie szkoleń osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami.
 4. Prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących Ośrodków Szkolenia Kierowców.
 5. Przeprowadzanie kontroli Ośrodków Szkolenia Kierowców.
 6. Prowadzenie ewidencji wykładowców.
 7. Opracowywanie analiz wyników szkolenia dla poszczególnych ośrodków szkolenia kierowców i instruktorów.
 8. Dokonywanie wpisów oraz aktualizacja informacji w Portalu Starosty.

IV. W zakresie przeprowadzania badań technicznych:

 1. Prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów.
 2. Wydawanie/cofanie przedsiębiorcom zezwoleń na przeprowadzanie badań technicznych pojazdów.
 3. Przeprowadzanie kontroli stacji kontroli pojazdów zakresie prawidłowości funkcjonowania.
 4. Wydawanie/cofanie imiennych uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych pojazdów.
 5. Prowadzenie ewidencji uprawnionych diagnostów.
 6. Współpraca z Transportowym Dozorem Technicznym.
 7. Wprowadzanie informacji do Portalu Starosty dotyczących diagnostów oraz Stacji Kontroli Pojazdów.

V. W zakresie krajowego transportu drogowego:

 1. Wydawanie / odmowa wydania / zmiany /cofanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i krajowego transportu drogowego rzeczy.
 2. Wydawanie i cofanie zezwoleń na przewóz regularny i regularny specjalny osób na liniach komunikacyjnych powiatowych.
 3. Wydawanie/odmowa wydania/zmiany/cofanie licencji na wykonywanie krajowego transportu w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.
 4. Wydawanie i cofanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.
 5. Wydawanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne.
 6. Wydawanie opinii na przewozy regularne i regularne specjalne na liniach wykraczających poza powiat.
 7. Wykonywanie zadań organizatora publicznego transportu drogowego w zakresie planowania rozwoju transportu, jego organizowania i zarządzania nim, opracowywanie analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób, uzgadnianie planowanego przebiegu powiatowych linii komunikacyjnych.
 8. Kontrola przewoźników w zakresie wydanych dokumentów przez Starostę.
 9. Współpraca z ministerstwem transportu w zakresie ewidencji przewoźników.
 10. Dodawanie do bazy CiDG uprawnień i ograniczeń dotyczących działalności regulowanej.
 11. Wprowadzanie i aktualizacja informacji dotyczących transportu drogowego do rejestru KREPDT.
 12. Wydawanie zgody na korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Powiat Górowski.

 

Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iod@powiatgora.pl