Biuro Rzeczy Znalezionych działa w Starostwie Powiatowym w Górze przy ul. Mickiewicza 1

 

Informacja Biura Rzeczy Znalezionych dotycząca WEZWANIA DO ODBIORU RZECZY ZNALEZIONEJ

Treść informacji z dnia 30 kwietnia 2024 r. stanowi załącznik.

Treść informacji z dnia 13 stycznia 2023 r. stanowi załącznik.

Treść informacji z dnia 13 czerwca 2022 r. stanowi załącznik.


Zakres działania Biura Rzeczy Znalezionych określa Regulamin działania Biura Rzeczy Znalezionych stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 11/2016 Starosty Górowskiego z dnia 16 maja 2016r.


REGULAMIN BIURA RZECZY ZNALEZIONYCH

§1
Regulamin określa zakres i zasady funkcjonowania Biura Rzeczy Znalezionych, w szczególności procedurą przyjmowania rzeczy oraz procedurę wydawania rzeczy osobom uprawnionym.
§2
1. Biuro Rzeczy Znalezionych zwane dalej „Biurem", prowadzi Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Górze.
2. Biuro Rzeczy Znalezionych zlokalizowane jest w Górze, w budynku Starostwa Powiatowego w Górze
3. Biuro Rzeczy Znalezionych jest czynne:
poniedziałek: 8-16:00,
wtorek - piątek: 8 - 15:00.
§3
Biuro prowadzone jest wg zasad określonych w obowiązujących przepisach prawa tj.:
1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t,j. Dz. U. z 2014 r. późn. zm.)
2) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych [Dz. U. z 2015 r. poz, 397);
3) ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1619 z późn. zm.);
4) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.).
§4
Przedmiotem działalności Biura jest:
1) odbieranie zawiadomień o znalezieniu rzeczy;
2) przyjmowanie, przechowywanie oraz ewidencjonowanie rzeczy znalezionych;
3) prowadzenie magazynu rzeczy znalezionych;
4) poszukiwanie osób uprawnionych do odbioru rzeczy znalezionych;
5} udzielanie informacji o przyjętych lub poszukiwanych rzeczach znalezionych;
6) sprzedaż rzeczy znalezionych;
7) wydawanie rzeczy osobie uprawnionej do obioru rzeczy znalezionej lub znalazcy;
8) likwidacja niepodjętych rzeczy znalezionych.

§5
Biuro przyjmuje rzeczy znalezione na terenie powiatu górowskiego lub znalezione przez osoby posiadające miejsce zamieszkania na terenie powiatu górowskiego.
§6
Biuro może odmówić przyjęcia:
1) rzeczy, której szacunkowa wartość nie przekracza 100 złotych, chyba że jest to rzecz o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej;
2) rzeczy, co do których zachodzi podejrzenie, że zostały porzucone z zamiarem wyzbycia się własności;
3) rzeczy, których posiadanie wymaga pozwolenia, w szczególności broń, amunicję, materiały wybuchowe albo dowód osobisty lub paszport. Daną rzecz należy niezwłocznie oddać najbliższej jednostce organizacyjnej Policji;
4) rzeczy, należących do grupy produktów niebezpiecznych, łatwopalnych lub wybuchowych;
5) rzeczy, o właściwościach powodujących, że ich przechowywanie jest niemożliwe.
§7
Biuro nie przechowuje zwierząt, którym opiekę zapewniają schroniska.
§8
1. Rzeczy znalezione przekazane do Biura przez znalazcę przyjmowane są na podstawie sporządzonego protokołu przyjęcia zawiadomienia o znalezieniu rzeczy oraz przyjęcia lub odmowy przyjęcia rzeczy.
2. Rzeczy przekazane do Biura przez Policję lub Straż Miejską, przyjmowane są razem z dokumentem przekazania, sporządzonym przez dane jednostki lub na podstawie sporządzonego przez Biuro „protokołu przyjęcia".
3. Z czynności związanych z przyjęciem rzeczy znalezionej oraz odebraniem zawiadomienia o znalezieniu rzeczy, sporządza się protokół i poświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr l do niniejszego regulaminu.
4. W przypadku odmowy przyjęcia rzeczy przez Biuro, znalazca albo właściwy zarządca może postąpić z rzeczą według swojego uznania.
§9
Biuro prowadzi ewidencję rzeczy znalezionych, zawierającą następujące dane:
1) liczbę porządkową - numer ewidencyjny rzeczy znalezionej;
2) datę odebrania zawiadomienia o znalezieniu rzeczy i przyjęcia rzeczy na przechowanie;
3) imię, nazwisko i adres znalazcy lub nazwa i siedziba podmiotu;
4) opis rzeczy z uwzględnieniem rodzaju i ilości;
5) miejsce przechowywania rzeczy;

6) dane osoby uprawnionej do odbioru rzeczy;
7) datę wydania rzeczy osobie uprawnionej;
8) datę przejścia rzeczy na własność znalazcy;
9) datę i sposób przejścia rzeczy na własność Powiatu lub Skarbu Państwa;
10) uwagi,
§10
Rzeczy znalezione przechowuje się w magazynach Biura oraz na rachunku bankowym sum depozytowych lub oddaje się na przechowanie bankowi obsługującemu Starostwo Powiatowe w Górze do czasu:
1) odbioru przez osobą uprawnioną (właściciela) lub znalazcę;
2) sprzedaży - w sytuacjach określonych w art. 17 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych;
3) przejścia praw własności na rzecz powiatu górowskiego lub Skarbu Państwa;
4) przekazania, ze wzglądu na jej szczególne właściwości, najbliższej jednostce organizacyjnej Policji albo Żandarmerii Wojskowej;
§11
Biuro prowadzi poszukiwanie osób uprawnionych do odbioru rzeczy poprzez:
1) wywieszanie wezwań na tablicy ogłoszeń Biura Rzeczy Znalezionych znajdującej się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Górze przez okres roku od dnia znalezienia rzeczy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu;
2) zamieszczanie ogłoszeń w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Górze;
3) zamieszczanie ogłoszeń w dzienniku o zasięgu lokalnym lub ogólnopolskim w przypadku gdy szacunkowa wartość rzeczy przekracza 5000 złotych;
4) występowanie z wnioskami do organu prowadzącego właściwą ewidencję, rejestr lub zbiór danych - w celu ustalenia adresu zamieszkania albo siedziby osoby uprawnionej.
§12
1. Niezwłocznie po ustaleniu imienia, nazwiska oraz adresu zamieszkania osoby uprawnionej do odbioru rzeczy, Biuro wzywa tę osobę listem poleconym za potwierdzeniem odbioru do odbioru rzeczy.
2. Rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania - w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, staje się własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom.
3. Rzecz znaleziona będąca zabytkiem lub materiałem archiwalnym po upływie terminu do jej odebrania przez osobę uprawnioną staje się własnością Skarbu Państwa. Inne rzeczy znalezione stają się własnością powiatu górowskiego po upływie terminu do ich odbioru przez znalazcę.
§13
1. Procedura wydania rzeczy osobie uprawnionej (właściciel rzeczy):
1) Osoba, która zgłasza się do Biura Rzeczy Znalezionych w sprawie zagubienia rzeczy powinna wystąpić z oświadczeniem o zgubieniu rzeczy z uwzględnieniem daty i miejsca zgubienia rzeczy oraz jej cech charakterystycznych, ewentualne przekazania kopii dokumentów potwierdzających prawo uprawnionego do rzeczy - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu;
2) Po przedłożeniu oświadczenia sprawdzana jest tożsamość osoby uprawnionej oraz ocenia zgodność opisu rzeczy zgubionej, zawartego w złożonym oświadczeniu, z zapisami w Ewidencji rzeczy znalezionych;
3) W przypadku zgodności opisu rzeczy i po okazaniu danej rzeczy osobie uprawnionej oraz potwierdzenia, że dana rzecz jest jej własnością - Biuro wydaje rzecz; osobie uprawnionej do jej odbioru;
4) Z czynności związanych z wydaniem rzeczy znalezionej sporządza się protokół z wydania rzeczy znalezionej osobie uprawnionej do jej odbioru, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu;
5) Biuro poucza osobę uprawnioną o przysługujących znalazcy prawach dotyczących znaleźnego oraz zawiadamia znalazcę, który zażądał znaleźnego, o wydaniu rzeczy osobie uprawnionej oraz ojej adresie.
2. Procedura wydania rzeczy znalazcy:
1) Rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w terminie określonym w § 12 ust. 2, staje się własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom.
2) Biuro zawiadamia znalazcę o nieodebraniu rzeczy przez osobę uprawnioną oraz wzywa go do odbioru rzeczy w terminie, nie krótszym niż dwa tygodnie; z pouczeniem, że w przypadku nieodebrania rzeczy w tym terminie jej właścicielem stanie się powiat.
3) Biuro wydaje rzecz znalazcy po sprawdzeniu jego tożsamości oraz zgodności danych złożonych w protokole i poświadczeniu i zapisami w ewidencji rzeczy znalezionych;
4) Biuro wydaje znalazcy, który odebrał rzecz, zaświadczenie stwierdzające upływ terminów przechowania rzeczy oraz zawierające informację o wydaniu rzeczy.
5) Z czynności związanych z wydaniem rzeczy znalezionej znalazcy, sporządza się protokół i zaświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu;
§14
1. Rzeczy znalezione nieodebrane przez znalazcę stają się własnością Powiatu Górowskiego po upływie terminu do ich odbioru.
2. Rzeczy znalezione, które przeszły na własność Skarbu Państwa przekazuje się właściwemu naczelnikowi Urzędu Skarbowego.

Starosta Górowski
Piotr Wołowicz


Plik do pobrania: zarzadzenie_nr_11-2016_starosty_gorowskiego.pdf

Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iodo@amt24.biz