Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych

Do podstawowych zadań Wydziału należy prowadzenie następujących spraw:

I. W zakresie organizacji i funkcjonowania Starostwa:

 1. Opracowywanie aktów prawnych Zarządu i Starosty oraz kontrola ich realizacji.
 2. Inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy Starostwa.
 3. Wdrażanie i nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt.
 4. Prowadzenie rejestru aktów prawnych Starosty.
 5. Prowadzenie rejestru upoważnień do załatwiania spraw w imieniu Starosty.
 6. Przygotowanie i prowadzenie rejestru spraw powierzonych innym jednostkom oraz
  zawartych porozumień.

II. W zakresie skarg i wniosków:

1. Przyjmowanie i kontrola prawidłowego załatwiania skarg i wniosków.

III. W zakresie spraw kadrowych:

 1. Prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powoływanych przez Starostę.
 2. Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i prowadzenie stosownych rejestrów.
 3. Prowadzenie i dokumentowanie spraw dotyczących stosunku pracy.
 4. Prowadzenie spraw w zakresie praktyk zawodowych, stażów absolwenckich.
 5. Koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników Starostwa.
 6. Nadzorowanie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej przestrzegania w Starostwie tajemnicy państwowej i służbowej, przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy.
 7. Sporządzanie sprawozdań statystycznych.
 8. Przeprowadzanie naboru na wolne stanowiska urzędnicze.
 9. Nadzorowanie przestrzegania zasad ochrony bezpieczeństwa informacji w starostwie.
 10. Prowadzenie ewidencji osób zatrudnionych  w starostwie podlegających obowiązkowi służby wojskowej oraz wdrażanie postępowań reklamacyjnych wobec tych pracowników, którzy wykonują zadania z zakresu obrony cywilnej i obronności.

IV. W zakresie spraw administracyjno-gospodarczych:

 1. Administrowanie budynkiem, w którym siedzibę ma Starostwo Powiatowe w Górze,
  finansowanie kosztów jego utrzymania, prowadzenie inwestycji, remontów i konserwacji.
 2. Zabezpieczenie przestrzegania w Starostwie przepisów dotyczących porządku,
  bezpieczeństwa i higieny pracy.
 3. Gospodarowanie środkami rzeczowymi oraz zabezpieczenie mienia Starostwa.
 4. Prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo - technicznym oraz
  konserwacją wyposażenia Starostwa.
 5. Załatwianie całokształtu spraw związanych z pieczęciami urzędowymi, nagłówkowymi i tablicami.
 6. Gospodarowanie drukami i formularzami.
 7. Wdrażanie postępu technicznego w pracy Starostwa.
 8. Zabezpieczenie łączności telefonicznej, faxowej i alarmowej.
 9. Wykonywanie obsługi kancelaryjnej Starostwa.
 10. Prowadzenie ewidencji obwieszczeń i ogłoszeń urzędowych oraz obsługa tablicy ogłoszeń Starostwa.

V. W zakresie spraw obywatelskich:

1. Prowadzenie spraw związanych ze sprowadzaniem zwłok z zagranicy.

2.Sprawy związane z wyrażaniem zgody na rozwiązanie przez zakład pracy stosunku pracy z inwalidą wojennym i wojskowym oraz kombatantem i inną osobą uprawnioną w okresie 4 lat przed osiągnięciem wieku uprawniającego do wcześniejszego przejścia na emeryturę oraz kierowanie do pracy inwalidów wojennych i wojskowych.

3. Prowadzenie biura rzeczy znalezionych.

4. Sporządzanie w obecności Starosty lub Sekretarza Powiatu testamentu.

5. Prowadzenie spraw związanych z pomocą prawną dla mieszkańców powiatu.

VI. W zakresie ochrony zdrowia:

1. Współpraca z Oddziałami Narodowego Funduszu Zdrowia.

2. Współpraca w zakresie ochrony zdrowia z samorządami gminnymi, powiatowymi, samorządem wojewódzkim, administracją rządową.

3. Promocja zdrowia:

a) prowadzenie monitoringu stanu zdrowia mieszkańców powiatu,

b) przygotowywanie procedury i nadzór nad realizacją programów zdrowotnych.

4. Realizacja dla kombatantów i osób represjonowanych zadań w zakresie opieki zdrowotnej i usług opiekuńczych.

VII. W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:

1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie powiatu.

2. Doradztwo w zakresie zakładania, funkcjonowania organizacji pozarządowych.

3. Rejestracja i ewidencja stowarzyszeń zwykłych.

4. Rejestracja i ewidencja klubów sportowych, uczniowskich klubów sportowych.

5. Opracowywanie i realizacja programu współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi.

6. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Powiatu z zakresu współpracy z organizacjami Pozarządowymi.

7. Organizowanie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych.

8. Nadzorowanie zadań publicznych organizowanych przez organizacje pozarządowe.

9. Prowadzenie zakładki" organizacje pozarządowe" na stronie internetowej powiatu.

VIII. W zakresie obsługi Rady:

1. Gromadzenie i przygotowanie materiałów niezbędnych dla pracy Rady i poszczególnych Komisji.

2. Przygotowanie sesji Rady i posiedzeń Komisji.

3. Opracowanie materiałów na obrady Rady i posiedzenia Komisji Rady.

4. Sporządzanie protokołów z obrad Rady i posiedzeń Komisji Rady.

5. Prowadzenie rejestrów: uchwał rady, wniosków i opinii komisji, interpelacji i wniosków radnych

6. Doręczenie w/w dokumentów organom zobowiązanym do ich realizacji oraz czuwanie nad ich terminowym załatwieniem.

7. Współpraca z radcą prawnym w zakresie opiniowania uchwał kierowanych pod obrady Rady.

IX. Prowadzenie spraw związanych z kontaktami i współpracą powiatu z zagranicą, zwłaszcza poprzez:

1. Inspirowanie, inicjowanie, organizowanie i koordynację współpracy z zagranicą prowadzonej przez organy powiatu i wydziały Starostwa,

2. Organizowanie i obsługę wyjazdów zagranicznych delegacji powiatu oraz przyjazdów gości z zagranicy,

3. Przygotowywanie dokumentów, opracowań korespondencji z partnerami

zagranicznymi,

4. Współuczestnictwo w przygotowywaniu wydarzeń o charakterze reprezentacyjnym, z udziałem przedstawicieli Powiatu,

X. W zakresie kontroli zarządczej:

1. Koordynacja wyznaczania celów i zadań realizowanych przez Starostwo;

2. Wyznaczanie mierników osiągnięcia celów i zadań.

W zakresie programów i pozyskiwania środków unijnych:

XI. Pozyskiwanie środków dla powiatu z funduszy: unijnych, wojewódzkich, narodowych i innych.

2. Opracowywanie projektów wniosków o pozyskiwanie środków zewnętrznych dot. programów o charakterze powiatowym.

3. Współpraca z krajowymi i regionalnymi ośrodkami na rzecz integracji europejskiej.

4. Udział w regionalnych komitetach sterujących programami Unii Europejskiej.

5. Informowanie potencjalnych beneficjentów o warunkach udziału i otrzymania dofinansowania z programów Unii Europejskiej.

6. Koordynacja zadań z zakresu realizacji strategii rozwoju powiatu górowskiego.

Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iodo@amt24.biz