Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych

Do podstawowych zadań Wydziału należy prowadzenie następujących spraw:

I. W zakresie organizacji i funkcjonowania Starostwa:

 1. Opracowywanie aktów prawnych Zarządu i Starosty oraz kontrola ich realizacji.
 2. Inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy Starostwa.
 3. Wdrażanie i nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt.
 4. Prowadzenie rejestru aktów prawnych Starosty.
 5. Prowadzenie rejestru upoważnień do załatwiania spraw w imieniu Starosty.
 6. Przygotowanie i prowadzenie rejestru spraw powierzonych innym jednostkom oraz zawartych porozumień.

II. W zakresie skarg i wniosków:

 1. Przyjmowanie i kontrola prawidłowego załatwiania skarg i wniosków.

III. W zakresie spraw kadrowych:

 1. Prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powoływanych przez Starostę.
 2. Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i prowadzenie stosownych rejestrów.
 3. Prowadzenie i dokumentowanie spraw dotyczących stosunku pracy.
 4. Prowadzenie spraw w zakresie praktyk zawodowych, stażów absolwenckich.
 5. Koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników Starostwa.
 6. Nadzorowanie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej przestrzegania w Starostwie tajemnicy państwowej i służbowej, przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy.
 7. Sporządzanie sprawozdań statystycznych.
 8. Przeprowadzanie naboru na wolne stanowiska urzędnicze.
 9. Nadzorowanie przestrzegania zasad ochrony bezpieczeństwa informacji w Starostwie.
 10. Prowadzenie ewidencji osób zatrudnionych w starostwie podlegających obowiązkowi służby wojskowej oraz wdrażanie postępowań reklamacyjnych wobec tych pracowników, którzy wykonują zadania z zakresu obrony cywilnej i obronności.

IV. W zakresie spraw administracyjno-gospodarczych:

 1. Administrowanie budynkiem, w którym siedzibę ma Starostwo Powiatowe w Górze, finansowanie kosztów jego utrzymania, prowadzenie inwestycji, remontów i konserwacji.
 2. Zabezpieczenie przestrzegania w Starostwie przepisów dotyczących porządku, bezpieczeństwa i higieny pracy.
 3. Gospodarowanie środkami rzeczowymi oraz zabezpieczenie mienia Starostwa.
 4. Prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo - technicznym oraz konserwacją wyposażenia Starostwa.
 5. Załatwianie całokształtu spraw związanych z pieczęciami urzędowymi, nagłówkowymi i tablicami.
 6. Gospodarowanie drukami i formularzami.
 7. Wdrażanie postępu technicznego w pracy Starostwa.
 8. Zabezpieczenie łączności telefonicznej, faxowej i alarmowej.
 9. Wykonywanie obsługi kancelaryjnej Starostwa.
 10. Prowadzenie ewidencji obwieszczeń i ogłoszeń urzędowych oraz obsługa tablic ogłoszeń w budynku Starostwa.

V. W zakresie spraw obywatelskich:

 1. Prowadzenie spraw związanych ze sprowadzaniem zwłok z zagranicy.
 2. Sprawy związane z wyrażaniem zgody na rozwiązanie przez zakład pracy stosunku pracy z inwalidą wojennym i wojskowym oraz kombatantem i inną osobą uprawnioną w okresie 4 lat przed osiągnięciem wieku uprawniającego do wcześniejszego przejścia na emeryturę oraz kierowanie do pracy inwalidów wojennych i wojskowych.
 3. Prowadzenie biura rzeczy znalezionych.
 4. Sporządzanie w obecności Starosty lub Sekretarza Powiatu testamentu.
 5. Prowadzenie spraw związanych z pomocą prawną dla mieszkańców powiatu.

VI. W zakresie ochrony zdrowia:

 1. Współpraca z Oddziałami Narodowego Funduszu Zdrowia.
 2. Współpraca w zakresie ochrony zdrowia z samorządami gminnymi, powiatowymi, samorządem wojewódzkim, administracją rządową.
 1. Promocja zdrowia:
 • prowadzenie monitoringu stanu zdrowia mieszkańców powiatu,
 • przygotowywanie procedury i nadzór nad realizacją programów zdrowotnych.
 1. Realizacja dla kombatantów i osób represjonowanych zadań w zakresie opieki zdrowotnej i usług opiekuńczych.

VII. W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:

 1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie powiatu.
 2. Doradztwo w zakresie zakładania, funkcjonowania organizacji pozarządowych.
 3. Rejestracja i ewidencja stowarzyszeń zwykłych.
 4. Rejestracja i ewidencja klubów sportowych, uczniowskich klubów sportowych.
 5. Opracowywanie i realizacja programu współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi.
 6. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Powiatu z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 7. Organizowanie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych.
 8. Nadzorowanie zadań publicznych organizowanych przez organizacje pozarządowe.
 9. Prowadzenie zakładki "organizacje pozarządowe" na stronie internetowej powiatu.

VIII. W zakresie obsługi Rady:

 1. Gromadzenie i przygotowanie materiałów niezbędnych dla pracy Rady i poszczególnych Komisji.
 2. Przygotowanie sesji Rady i posiedzeń Komisji.
 3. Opracowanie materiałów na obrady Rady i posiedzenia Komisji Rady.
 4. Sporządzanie protokołów z obrad Rady i posiedzeń Komisji Rady.
 5. Prowadzenie rejestrów: uchwał rady, wniosków i opinii komisji, interpelacji i wniosków radnych.
 6. Doręczenie w/w dokumentów organom zobowiązanym do ich realizacji oraz czuwanie nad ich terminowym załatwieniem.
 7. Współpraca z radcą prawnym w zakresie opiniowania uchwał kierowanych pod obrady Rady.

IX. Prowadzenie spraw związanych z kontaktami i współpracą powiatu z zagranicą, zwłaszcza poprzez:

 1. Inspirowanie, inicjowanie, organizowanie i koordynację współpracy z zagranicą prowadzonej przez organy powiatu i wydziały Starostwa.
 2. Organizowanie i obsługę wyjazdów zagranicznych delegacji powiatu oraz przyjazdów gości z zagranicy.
 3. Przygotowywanie dokumentów, opracowań korespondencji z partnerami zagranicznymi.
 4. Współuczestnictwo w przygotowywaniu wydarzeń o charakterze reprezentacyjnym, z udziałem przedstawicieli Powiatu.

X. W zakresie programów i pozyskiwania środków unijnych:

 1. Pozyskiwanie środków dla powiatu z funduszy: unijnych, wojewódzkich, narodowych i innych.
 2. Opracowywanie projektów wniosków o pozyskiwanie środków zewnętrznych dot. programów o charakterze powiatowym.
 3. Współpraca z krajowymi i regionalnymi ośrodkami na rzecz integracji europejskiej.
 4. Udział w regionalnych komitetach sterujących programami Unii Europejskiej.
 5. Informowanie potencjalnych beneficjentów o warunkach udziału i otrzymania dofinansowania z programów Unii Europejskiej.
 6. Koordynacja zadań z zakresu realizacji strategii rozwoju powiatu górowskiego.

XI. W celu realizacji zadań związanych z tradycyjnym obiegiem dokumentów oraz elektronicznym obiegiem dokumentów w ramach wydziału wyodrębnia się komórkę organizacyjną – „ Kancelaria ogólna” podległą bezpośrednio naczelnikowi wydziału.

Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iodo@amt24.biz