Gminy
Góra, Wąsosz, Niechlów, Jemielno
Mieszkańcy
35 473 osób
Powierzchnia
738,1 km kwadratowych

INFORMACJA

dla posiadaczy jednostek pływających

Wydział Budownictwa, Architektury, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Górze informuje, że od dnia 1 sierpnia 2020 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące obowiązku rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości od 7,5 m do 24 m lub mocy silnika przekraczającej 15 kW, tj. ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 roku o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. 2018 r. poz. 1137).

Organami rejestrującymi będą: starostowie powiatów, prezydenci miast na prawach powiatów, Polski Związek Żeglarski oraz Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego.

Przepisy ustawy stosuje się do następujących jednostek pływających o długości do 24 m:

1.statków morskich przeznaczonych lub używanych do uprawiania sportu lub rekreacji:

  1. a) jachtów rekreacyjnych,
  2. b) jachtów komercyjnych;
  3. statków żeglugi śródlądowej przeznaczonych lub używanych do uprawiania sportu lub rekreacji lub połowu ryb:

 

  1. a) jachtów rekreacyjnych,
  2. b) jachtów komercyjnych,
  3. c) jednostek pływających używanych do połowu ryb.

Przepisów ustawy nie stosuje się do następujących jednostek pływających:

1) statków zarejestrowanych w polskim rejestrze okrętowym, o którym mowa w art. 23 § 1 ustawy z dnia 18 września 2001 r. – Kodeks morski (Dz. U. z 2016 r. poz. 66 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1137);

2) statków przeznaczonych lub używanych do przewozu więcej niż 12 pasażerów (statków pasażerskich);

3) statków używanych do wykonywania rybołówstwa komercyjnego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 514 i 650);

4) statków o napędzie mechanicznym albo statków bez napędu mechanicznego przeznaczonych do przewozu osób lub rzeczy na wodach śródlądowych z jednego brzegu drogi wodnej na drugi brzeg (promów);

5) statków o napędzie mechanicznym albo statków bez napędu mechanicznego przeznaczonych do przewozu na wodach śródlądowych nie więcej niż 12 pasażerów z jednego brzegu drogi wodnej na drugi brzeg (łodzi przewozowych).

 Zgodnie z art. 3 ust. 2 Obowiązkowi rejestracji natomiast nie podlegają):

1) jednostki pływające przeznaczona wyłącznie do regat i zawodów sportowych, posiadająca klasę regatową i ważny certyfikat wydany przez polski związek sportowy albo podmiot właściwy dla państwa bandery jachtu oraz regatowa łódź wiosłowa;

2) jednostki pływające napędzane wyłącznie siłą ludzkich mięśni;

3) deska surfingowa, deska z żaglem lub inna podobna jednostka pływająca.

Do rejestru będzie służył system teleinformatyczny dostępny na platformie internetowej Reja24.pl . Rejestracji będzie można dokonać osobiście w dowolnym Starostwie lub na platformie internetowej z użyciem podpisu elektronicznego.

Czas wydania dowodu rejestracyjnego wynosi 30 dni.

Opłata za rejestrację wynosi 80 zł.

Właściciel jednostki pływającej o długości powyżej 7,5 m do 24 m lub mocy silnika przekraczającej 15 kW, która zgodnie z dotychczasowymi przepisami nie podlegała obowiązkowi rejestracji, ma obowiązek ją zarejestrować w terminie do dnia 1 stycznia 2022 r.

Dotychczasowa rejestracja w w/w organach jednostek pływających służących do amatorskiego połowu ryb jest aktualna do:

- 1 sierpnia 2021 r. - dla jednostek zarejestrowanych do  dnia 1 stycznia 2000 r.,

- 1 lutego   2022 r. - dla jednostek zarejestrowanych do dnia 1 stycznia 2006 r. (włącznie),

- 1 lutego   2023 r. - dla jednostek zarejestrowanych po dniu 1 stycznia 2006 r.

Przed upływem w/w terminów należy dokonać rejestracji, za którą będzie pobrana opłata w wysokości 60 zł.

Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 2168) w części dotyczącej rejestracji łodzi i pontonów z tym dniem traci moc.

UWAGA!!!

Jednostka pływająca o długości do 24 m, która nie podlega obowiązkowi rejestracji, może być zarejestrowana na wniosek właściciela (art. 3 ust. 3).

Podstawę rejestracji jednostki pływającej określają przepisy z art. 6.

Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iodo@amt24.biz