Gminy
Góra, Wąsosz, Niechlów, Jemielno

Celem kwalifikacji wojskowej jest wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby wojskowej osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej oraz tych, którzy zgłosili się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, a mają ukończony 18 rok życia.

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu.

Na terenie powiatu górowskiego kwalifikacja wojskowa przeprowadzona zostanie w budynku Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji ARKADIA  przy ul. Szkolnej 2A w Górze, w terminie od 15 do 24 kwietnia 2024 r. od godz.12:30.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2024 r. podlegają:

 • mężczyźni urodzeni w 2005 r. – rocznik podstawowy,
 • mężczyźni urodzeni w latach 2000–2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej – rocznik straszy,
 • osoby, które w latach 2022 i 2023:

- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;

 • kobiety urodzone w latach 1997–2005 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, które nie stawały jeszcze do kwalifikacji wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2023 r., poz. 1520);
 • osoby, które ochotniczo zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej, a mają ukończony        18 rok życia;
 • osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.

Wykaz roczników i grup osób podlegających wezwaniu w 2024 r. określa Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 roku (Dz. U. z 2023 r., poz. 2473).

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia:

 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie (zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki), posiadanie kwalifikacje zawodowe lub uprawnienia (np. prawo jazdy);
 • posiadaną dokumentację medyczną (niezbędną do określenia zdolności do służby wojskowej);
 • wojskowy dokument osobisty w przypadku jego wcześniejszego wydania.

UWAGA!

Można zwolnić z obowiązku osobistego stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej osoby:

 • w stosunku do których orzeczono całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym na podstawie Ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2023 r. poz. 208),
 • całkowicie niezdolne do pracy oraz niezdolne do samodzielnej egzystencji lub uznane za całkowicie niezdolne do pracy na podstawie Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1251),
 • zaliczone do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100),

w przypadku skutecznego doręczenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) orzeczenia albo wypisu z treści orzeczenia lub dokumentacji medycznej stwierdzającej tę niezdolność lub niepełnosprawność, na podstawie których można określić zdolność tych osób do służby wojskowej. W tym wypadku należy także poinformować szefa wojskowego centrum rekrutacji na piśmie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) o tym doręczeniu.

Wszelkich informacji udziela przedstawiciel gminy, w której osoba jest zameldowana.

Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iod@powiatgora.pl