Uchwałą Nr 85/2021 z dnia 29 listopada 2021 r. Zarząd Powiatu Górowskiego ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert.

Realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Górowskiego w 2022 roku” powierza się następującej organizacji pozarządowej:

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” ul. S. Batorego 8, 56-200 Góra

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 64 020,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia złotych).

Uchwała Zarządu Powiatu Górowskiego Nr 85/2021 z dnia 29 listopada 2021

Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iodo@amt24.biz