Do zadań należy:

 1. Przygotowywanie i prowadzenie postępowań zamówienia publiczne.
 2. Ustalanie i wybór trybu udzielania zamówień publicznych.
 3. Opracowywanie dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
 4. Publikacja ogłoszeń o udzielenie zamówień publicznych.
 5. Udzielanie informacji i wyjaśnień oferentom w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 6. Udział w pracach komisji przetargowych.
 7. Wykonywanie czynności i nadzór nad przebiegiem procedury odwoławczej.
 8. Przygotowywanie umów o udzielanie zamówień publicznych zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych.
 9. Opracowywanie i publikacja obowiązkowego rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych.
 10. Prowadzenie rejestru zamówień publicznych.
 11. Prowadzenie rejestru umów starostwa dotyczących dokonywanych zakupów.
 12. Organizacja i przeprowadzanie wszelkich zamówień w starostwie o wartości poniżej 30 000 euro.
 13. Opracowywanie regulaminu i bieżący nadzór nad wykonywaniem regulaminu realizacji dostaw, zlecania usług i robót budowlanych, których wartość szacunkowa netto jest niższa niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000 euro w Starostwie.
 14. Inne zadania wynikające z ustawy prawo zamówień publicznych zlecone przez Starostę.

 

Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iodo@amt24.biz