Kierowanie pełnoletnich uczniów do kształcenia specjalnego – wnioski o skierowanie do kształcenia specjalnego


Starosta Górowski dla pełnoletniego ucznia zamieszkałego na terenie powiatu górowskiego, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, na jego wniosek, zapewnia mu odpowiednią formę kształcenia, uwzględniając rodzaj niepełnosprawności.

W szkole podstawowej kształcenie specjalne może być prowadzone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 20. rok życia.

W szkole ponadpodstawowej kształcenie specjalne może być prowadzone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 24. rok życia.

W celu skierowania do kształcenia specjalnego pełnoletni uczeń powinien wypełnić odpowiedni wniosek znajdujący się w zamieszczonych na dole strony plikach doc.

Wniosek OK-7a:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Wąsoszu (SOSW w Wąsoszu)
Szkoła Podstawowa Specjalna w Wąsoszu, SOSW w Wąsoszu
Gimnazjum Specjalne w Wąsoszu, SOSW w Wąsoszu
Szkoła Branżowa I stopnia Specjalna w Wąsoszu, SOSW w Wąsoszu
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Wąsoszu, SOSW w Wąsoszu

Wniosek OK-7b.:
Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Górze, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Górze
Gimnazjum Dwujęzyczne w Górze, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Górze
Technikum w Górze, Zespół Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze
Branżowa Szkoła I stopnia w Górze, Zespół Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze

Jeżeli Powiat Górowski, jako właściwy ze względu na miejsce zamieszkania pełnoletniego ucznia nie prowadzi szkoły specjalnej lub ośrodka, odpowiednich ze względu na rodzaj niepełnosprawności, Starosta Górowski kieruje pełnoletniego ucznia do najbliższego powiatu prowadzącego taką szkołę lub ośrodek, który dysponuje wolnymi miejscami. Starosta najbliższego powiatu prowadzącego taką szkołę lub ośrodek, który dysponuje wolnymi miejscami, nie może odmówić przyjęcia pełnoletniego ucznia do szkoły lub ośrodka.

Starosta Górowski nie kieruje dzieci do kształcenia specjalnego w szkole podstawowej, ogólnodostępnej lub integracyjnej - odpowiednią formę kształcenia, na wniosek pełnoletniego ucznia, zapewnia jednostka samorządu terytorialnego (najczęściej gmina) właściwa ze względu na miejsce zamieszkania pełnoletniego ucznia, do której zadań własnych należy prowadzenie szkoły podstawowej.

Przepisy o ochronie danych osobowych nakładają obowiązek informacyjny, który stanowi, iż każdy administrator danych osobowych, który zbiera dane osobowe jest zobligowany do podania osobie, której dane dotyczą szeregu informacji wskazanych w przepisach. Poniższa klauzula informacyjna OK7. dotyczy realizowanej ochrony danych osobowych podczas kierowania pełnoletnich uczniów do kształcenia specjalnego, proszę o zapoznanie się z jej treścią:

Klauzula informacyjna OK-7.
Kierowanie pełnoletnich uczniów do kształcenia specjalnego

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016), zwanego dalej RODO informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dziecka jest Starostwo Powiatowe w Górze reprezentowane przez Starostę Górowskiego, z siedzibą w: 56-200 Góra ul. Adama Mickiewicza 1, NIP: 693-18-38-688, Regon: 411 116 871, tel. 65/544 39 00, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Górze jest Tomasz Wadas.
W sprawach związanych z danymi osobowymi można się kontaktować się z Inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Górze pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu skierowania Pani/Pana do kształcenia specjalnego.

4. Pani/Pana dane osobowe, z wyłączeniem danych udostępnianych dobrowolnie, będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), art. 127 ust. 13 i 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1578) a także art. 6 ust. 1 lit. a (RODO) (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów) w zakresie danych osobowych udostępnianych dobrowolnie (numer telefonu).

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

1) podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
2) podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

6. Pani/Pana dane osobowe, z wyłączeniem danych osobowych udostępnianych dobrowolnie, będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych tj. 5 lat.

Dane podawane dobrowolnie będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania lub do wycofania przez Panią/Pana wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

7.1. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo:

1) żądać od administratora:
a) dostępu do swoich danych osobowych oraz danych osobowych dziecka,
b) ich sprostowania,
c) ograniczenia przetwarzania;
2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7.2. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych podawanych dobrowolnie (numer telefonu) przysługuje Pani/Panu prawo:
1) żądać od administratora:
a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) ich sprostowania,
c) usunięcia,
d) ograniczenia przetwarzania;
2) do przenoszenia swoich danych osobowych;
3) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
4) do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych z tym, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.


8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, z wyłączeniem danych udostępnianych dobrowolnie, jest wymogiem ustawowym.
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości skierowania Pani/Pana do kształcenia specjalnego.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych - numer telefonu - jest dobrowolne.
Konsekwencją niepodania tych danych osobowych będzie utrudnienie w komunikowaniu się z Panią/Panem.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.


Plik do pobrania: ok-7a_wniosek_o_skierowanie_do_sosw._1.doc
Plik do pobrania: ok-7b_wniosek_o_skierowanie_do_szkoly_ogolnodostepnej_prowadzonej_przez_powiat_gorowski.2.doc

Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iodo@amt24.biz