Pomoc zdrowotna dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Górowski, pełniących funkcję dyrektora szkoły lub placówki – wniosek o przyznanie zasiłku + oświadczenie o dochodach


W celu przyznania dyrektorowi szkoły  lub placówki zasiłku pieniężnego w ramach środków przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, na podstawie uchwały nr XXIX/132/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 kwietnia 2009 należy złożyć:
1) Wniosek o przyznanie zasiłku pieniężnego w ramach środków przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
2) Oświadczenie o dochodach
(powyższe dokumenty znajdują się w poniżej zamieszczonych plikach doc.

Przepisy o ochronie danych osobowych nakładają obowiązek informacyjny, który stanowi, iż każdy administrator danych osobowych, który zbiera dane osobowe jest zobligowany do podania osobie, której dane dotyczą szeregu informacji wskazanych w przepisach. Poniższa klauzula informacyjna OK_8. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Górowski, pełniących funkcję dyrektora szkoły lub placówki , proszę o zapoznanie się z jej treścią:Klauzula informacyjna OK-8.
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Górowski, pełniących funkcję dyrektora szkoły lub placówki


Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016), zwanego dalej RODO informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Górze reprezentowane przez Starostę Górowskiego, z siedzibą w: 56-200 Góra ul. Adama Mickiewicza 1, NIP: 693-18-38-688, Regon: 411 116 871, tel. 65/544 39 00, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Górze jest Tomasz Wadas.
W sprawach związanych z danymi osobowymi można się kontaktować się z Inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Górze pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przyznania lub odmowy przyznania przez Starostę Górowskiego Pani/Panu jako dyrektorowi szkoły lub placówki zasiłku pieniężnego w ramach środków przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), art. 9 ust. 2 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą), art. 72 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967) oraz uchwały Nr XXIX/132/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
1) podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
2) podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo:
1) żądać od administratora:
a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) ich sprostowania,
c) ograniczenia przetwarzania;
2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przyznania Pani/Panu jako dyrektorowi szkoły lub placówki zasiłku pieniężnego w ramach środków przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.Plik do pobrania: zalacznik_nr_1-_wniosek.doc
Plik do pobrania: zalacznik_nr_2_-_oswiadczenie.doc

Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iodo@amt24.biz