Gminy
Góra, Wąsosz, Niechlów, Jemielno
Mieszkańcy
35 473 osób
Powierzchnia
738,1 km kwadratowych

*********************************************************************************************

Nieodpłatna pomoc prawna w 2021 roku

Informujemy, że w 2021 roku na terenie Powiatu Górowskiego nadal funkcjonują dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

Punkt 1 - prowadzony przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój”

poniedziałek: 7.00-9.30, 18.00-20.00

wtorek, środa: 7.00-9.00, 18.00-20.00

czwartek: 14.00–18.00 (Wąsosz, ul. Zacisze 10D)

piątek: 7.00-9.30, 15.00-17.00

Punkt 2 – prowadzony przez radców prawnych i adwokatów

poniedziałek - piątek: 11.00-15.00

W związku z sytuacją epidemiczną porady w dalszym ciągu udzielane są zdalnie (telefon, e-mail, itp.).

Umówienie porady możliwe jest przez stronę internetową https://np.ms.gov.pl/

W dostępnym harmonogramie wybierają Państwo datę i godzinę porady. Następnie podają swoje inicjały, zapoznają się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych oraz podają swój numer telefonu. Osoby udzielające porad na odległość zadzwonią do Państwa we wskazanym przez Państwa terminie.

Osoby, które nie mają możliwości rejestracji zdalnej, mogą się umówić na poradę telefonicznie pod numerem 65 544 39 00.

Po uzyskaniu porady anonimową opinię można przekazać:

– pocztą na adres: Starostwo Powiatowe, Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych, ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra

– e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

*********************************************************************************************

Od dnia 1 października 2020 r. dodatkowa możliwość umawiania porad prawnych

Więcej informacji - TUTAJ

*********************************************************************************************

Od dnia 16 maja 2020 roku poszerzono zakres świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

Nowelizacja przepisów o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej poszerza zakres świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej. Od 16 maja 2020 r. obejmuje ona też sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które w ciągu ostatniego roku nie zatrudniały innych osób.

Ponadto przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy beneficjent nie jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej,
a osoba fizyczna-przedsiębiorca nie musi składać oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Obecnie, potrzebę uzyskania porady prawnej, wystarczy zgłosić telefonicznie w Starostwie Powiatowym pod nr tel. 65 544 39 00, 65 544 39 05.

Stacjonarna działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa prawnego w dalszym ciągu jest zawieszona.

*********************************************************************************************

Nieodpłatna pomoc prawna w 2020 roku

Od 1 stycznia 2020 r. na terenie Powiatu Górowskiego w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzona będzie również nieodpłatna mediacja.

Na terenie powiatu górowskiego funkcjonują 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Obydwa punkty mieszczą się w budynku położonym w Górze przy ul. Armii Polskiej 8 (dawna przychodnia) na II piętrze, pok. 316.

GÓRA
Adres pocztowy:
56-200 Góra, ul. Armii Polskiej 8 (dawna przychodnia), II piętro, pok.316
telefon: 65/544 39 93
Pomoc prawna udzielana przez radcę prawnego i adwokata
poniedziałek - piątek: 11:00 -15:00
Pomoc prawna prowadzona przez organizację pozarządową,
udzielana przez radcę prawnego i adwokata

poniedziałek - środa:    7:00 -  9:30, 18:00 - 20:00
piątek: 7:00 - 9:30, 15:00 - 17:00

WĄSOSZ
Adres pocztowy:
56-210 Wąsosz, ul. Zacisze 10D (Zespół Placówek Kultury) parter, pok.5
telefon: 65/543 79 36
Pomoc prawna prowadzona przez organizację pozarządową,
udzielana przez radcę prawnego i adwokata

czwartek: 14:00 - 18:00

Komu przysługuje nieodpłatna pomoc prawna?

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”:
1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r., poz. 163 ze zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia, lub
2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub
3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014r., poz. 1206 oraz z 2015r., poz. 693), lub
4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego , o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub
5) która nie ukończyła 26 lat, lub
6) która ukończyła 65 lat, lub
7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub
8) kobiecie, która jest w ciąży (co wykazuje przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę). 

Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, lub
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu, lub
3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie z kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym,
5) udzielenie pomocy prawnej poza kolejnością kobiecie w ciąży, w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,
3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Więcej informacji na temat nieodpłatnej pomocy prawnej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iodo@amt24.biz