Dostosowanie sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na obszarze powiatu górowskiego

30 marca 2017 r. Rada Powiatu Górowskiego podjęła uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na obszarze powiatu górowskiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

 

UCHWAŁA nr XVIII/106/2017
Rady Powiatu Górowskiego
z dnia 30 marca 2017 r.


w sprawie:
dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na obszarze powiatu górowskiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.), art. 217 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60),
Rada Powiatu Górowskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych, prowadzonych przez Powiat Górowski, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.:

1. szkoły ponadgimnazjalne:
1) trzyletnie liceum ogólnokształcące o nazwie Zespół Szkół Ogólnokształcących w Górze Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Górze z siedzibą 56-200 Góra, ul. Szkolna 1,
2) trzyletnie liceum ogólnokształcące o nazwie Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Górze Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Górze z siedzibą 56-200 Góra, ul. Głowackiego 1,
3) czteroletnie technikum o nazwie Zespół Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze Technikum w Górze z siedzibą 56-200 Góra, ul. Armii Polskiej 15a,
2. szkoły specjalne:
1) trzyletnie gimnazjum, które zakończy działalność 31 sierpnia 2019 r., o nazwie Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Wąsoszu Gimnazjum Specjalne w Wąsoszu z siedzibą 56-210 Wąsosz, ul. Korczaka 6
o strukturze klas:
- rok szkolny 2017/2018 – klasy II, III,
- rok szkolny 2018/2019 – klasa III.

§ 2

Określa się plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych, prowadzonych przez Powiat Górowski, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.:

1. szkoły ponadpodstawowe:
1) trzyletnia branżowa szkoła I stopnia o nazwie Zespół Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze Branżowa Szkoła I stopnia w Górze z siedzibą 56-200 Góra, ul. Armii Polskiej 15a z klasami dotychczasowej trzyletniej zasadniczej szkoły zawodowej o strukturze klas:
- rok szkolny 2017/2018 – klasy II, III,
- rok szkolny 2018/2019 – klasa III;
2) szkoła policealna o nazwie Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Górze Szkoła Policealna dla Dorosłych w Górze z siedzibą 56-200 Góra, ul. Głowackiego 1;
2. szkoły specjalne:
1) ośmioletnia szkoła podstawowa o nazwie Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Wąsoszu Szkoła Podstawowa Specjalna w Wąsoszu z siedzibą 56-210 Wąsosz, ul. Korczaka 6;
2) trzyletnia branżowa szkoła I stopnia o nazwie Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Wąsoszu Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna w Wąsoszu z siedzibą 56-210 Wąsosz, ul. Korczaka 6 z klasami dotychczasowej trzyletniej zasadniczej szkoły zawodowej o strukturze klas:
- rok szkolny 2017/2018 – klasy II, III,
- rok szkolny 2018/2019 – klasa III;
3) trzyletnia szkoła specjalna przysposabiająca do pracy o nazwie Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Wąsoszu Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Wąsoszu z siedzibą 56-210 Wąsosz, ul. Korczaka 6.

§ 3

Realizację uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Górowskiego.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.UZASADNIENIE
do uchwały nr XVIII/106/2017 Rady Powiatu Górowskiego
z dnia 30 marca 2017 r.


       W dniu 11 stycznia 2017 r. została opublikowana ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.60) zwana dalej ustawą. Zgodnie z tą ustawą szkoły działające na podstawie ustawy o systemie oświaty przekształcają się w nowe typy szkół działających na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).
1 września 2017 r. przekształceniu z mocy ustawy podlegają:

1) sześcioletnia szkoła podstawowa na ośmioletnią szkołę podstawową (art. 117 ust. 1 ustawy);
2) zasadnicza szkoła zawodowa na branżową szkołę I stopnia (art. 162 ust. 1 ustawy);
3) szkoła specjalna przysposabiająca do pracy (art. 172 ust. 2 ustawy);
4) szkoła policealna (art. 174 ust. 2 ustawy).
W gimnazjach, z mocy ustawy 1 września 2017 r. likwiduje się klasę I, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego gimnazjum (art. 127 ust. 1 ustawy).

Trzyletnie licea ogólnokształcące i czteroletnie technika przekształcą się w nowe typy szkół – odpowiednio w czteroletnie licea ogólnokształcące i pięcioletnie technika 1 września 2019 r. (odpowiednio art. 146 ust. 1 i art. 152 ust. 1 ustawy).
      Rada Powiatu Górowskiego w dniu 10 lutego 2017 r. podjęła uchwałę nr XVII/102/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na obszarze powiatu górowskiego.
      Uchwała ta na podstawie art. 215 ustawy została w dniu 16 lutego 2017 r. pozytywnie zaopiniowana przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty (pismo WRE.540.057.2017 z dnia 16 lutego 2017 r.). W uzasadnieniu do swojej pozytywnej opinii Dolnośląski Kurator Oświaty stwierdza, że przedłożony w uchwale nr XVII/102/2017 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 10 lutego 2017 r. kształt sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych oraz sieć szkół ponadpodstawowych i specjalnych ustalone zostały z zachowaniem wymogów art. 213 ust. 2 pkt 1-3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.60), art. 39 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) oraz art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.).
Dolnośląski Kurator Oświaty wydał pozytywną opinię bez wskazania zmian, które należałoby uwzględnić w niniejszej uchwale. Opinia Dolnośląskiego Kuratora Oświaty jest wiążąca i nie służy od niej zażalenie. Na opinię służy skarga do sądu administracyjnego.
      Na podstawie art. 216 ustawy uchwała nr XVII/102/2017 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na obszarze powiatu górowskiego podlegała opiniowaniu przez związki zawodowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881).
      Zarząd Województwa Dolnośląskiego Forum Związków Zawodowych pismem ZW Forum ZZ-43A/2017 z dnia 24 lutego 2017 r. nie wniósł uwag do treści przedmiotowej uchwały.
      W imieniu Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Rady OPZZ Województwa Dolnośląskiego, zgodnie z posiadanymi upoważnieniami:
- Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wąsoszu pismem z dnia 5 marca 2017 r. zaopiniował pozytywnie ww. uchwałę (upoważnienie Rady OPZZ Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 stycznia 2017 r.);
- Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Górze pismem ZO/076-2/1/EŁ-N/17 z dnia 6 marca 2017 r. zaopiniował pozytywnie ww. uchwałę, (upoważnienie Rady OPZZ Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 stycznia 2017 r.)
      Rada Oddziału Powiatu Górowskiego Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” działająca na mocy upoważnienia Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” (pismo Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” L.dz. IV/2015 z dnia 23 stycznia 2015 r.) nie wyraziła opinii w ustawowym terminie 21 dni. Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych nieprzedstawienie opinii w wyznaczonym terminie uważa się za rezygnację z prawa jej wyrażenia.
      Ustawodawca zobowiązał Radę Powiatu po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty, o której jest mowa w art. 215 ust. 3 i 4 ustawy, do podjęcia w terminie do 31 marca 2017 r. uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. Zakres przedmiotowy tej uchwały opisany jest w art. 217 ustawy.
      Dostosowanie sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe odbywać się będzie poprzez:
1. Przekształcenie z dniem 1 września 2017 r. sześcioletniej szkoły podstawowej
w ośmioletnią szkołę podstawową:
Struktura klas w kolejnych latach szkolnych:
- rok szkolny 2017/2018 – klasy I-VII,
- rok szkolny 2018/2019 – klasy I-VIII.
Od 1 września 2018 r. funkcjonować będzie ośmioletnia szkoła podstawowa o pełnej strukturze klas I-VIII.
dotyczy: Szkoły Podstawowej Specjalnej w Wąsoszu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wąsoszu
2. Zakończenie działalności gimnazjum:
Struktura klas w kolejnych latach szkolnych:
- rok szkolny 2017/2018 – klasy II-III,
-  rok szkolny 2018/2019 – klasa III.
Zakończenie działalności szkoły z dniem 31 sierpnia 2019 r.
dotyczy: Gimnazjum Specjalnego w Wąsoszu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wąsoszu oraz wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze Gimnazjum Dwujęzycznego w Górze, które nie jest wymienione w uchwale ponieważ nie jest szkołą ponadgimnazjalną ani ponadpodstawową oraz specjalną.
3. Przekształcenie z dniem 1 września 2017 r. trzyletniej szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.
Z dniem 1 września 2017 r. trzyletnia szkoła specjalna przysposabiająca do pracy utworzona na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty staje się trzyletnią szkołą specjalną przysposabiającą do pracy, o której mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe.
dotyczy: Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Wąsoszu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wąsoszu.
4. Przekształcenie z dniem 1 września 2017 r. trzyletniej zasadniczej szkoły zawodowej
w trzyletnią szkołę branżową I stopnia.
Struktura klas dotychczasowej trzyletniej zasadniczej szkoły zawodowej w kolejnych latach szkolnych:
- rok szkolny 2017/2018 – klasy II-III,
- rok szkolny 2018/2019 – klasa III.
Struktura klas szkoły branżowej I stopnia z odrębnymi oddziałami dla absolwentów gimnazjum oraz dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej w kolejnych latach szkolnych:
- dla absolwentów gimnazjum:

- rok szkolny 2019/2020 – klasy I, II, III,
- rok szkolny 2020/2021 – klasy II, III,
- rok szkolny 2021/2022 – klasa III;
- dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej:
- rok szkolny 2019/2020 – klasa I,
- rok szkolny 2020/2021 – klasy I, II,
- rok szkolny 2021/2022 – klasy I, II, III.
dotyczy: Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Górze w Zespole Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Wąsoszu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wąsoszu.

5. Przekształcenie szkoły policealnej.
Z dniem 1 września 2017 r. szkoła policealna utworzona na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty staje się szkołą policealną, o której mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe
dotyczy: Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Górze.
      Niniejsza uchwała określa plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych oraz plan sieci szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych prowadzonych jedynie przez Powiat Górowski, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., ponieważ na obszarze powiatu górowskiego nie są prowadzone ww. publiczne szkoły przez inne organy. Plany te umożliwiają dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu górowskiego realizację odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
      Plan sieci szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Górowski uwzględnia klasy dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych.
      Niniejsza uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Plik do pobrania: uchwala_nr_xviii-106-2017.pdf

Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iodo@amt24.biz