Pozytywna opinia Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

Uchwała nr XVII/102/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na obszarze powiatu górowskiego została pozytywnie zaopiniowana przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

Podjęta przez Radę Powiatu Górowskiego w dniu 10 lutego 2017 r. uchwała nr XVII/102/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych
i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na obszarze powiatu górowskiego na podstawie art. 215 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.60) została w dniu 16 lutego 2017 r. pozytywnie zaopiniowana przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. Opinia kuratora oświaty zawiera w szczególności ocenę zgodności z prawem rozwiązań zaproponowanych w tej uchwale oraz ocenę zapewnienia przez powiat górowski możliwości realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przez dzieci i młodzież zamieszkałe na terenie powiatu.
W uzasadnieniu do swojej pozytywnej opinii Dolnośląski Kurator Oświaty stwierdza, że przedłożony w uchwale nr XVII/102/2017 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 10 lutego 2017 r. kształt sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych oraz sieć szkół ponadpodstawowych i specjalnych ustalone zostały z zachowaniem wymogów art. 213 ust. 2 pkt 1-3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.60), art. 39 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) oraz art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.). Opinia kuratora oświaty jest wiążąca i nie służy od niej zażalenie. Na opinię służy skarga do sądu administracyjnego.
Dolnośląski Kurator Oświaty wydał pozytywną opinię bez wskazania zmian, które należałoby uwzględnić w uchwale w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na obszarze powiatu górowskiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.,
Rada Powiatu Górowskiego powinna podjąć powyższą uchwałę, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe w terminie do dnia 31 marca 2017 r.


Plik do pobrania: opinia_dolnoslaskiego_kuratora_oswiaty.pdf

Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iodo@amt24.biz