Projekt dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na obszarze powiatu górowskiego

10 lutego 2017 r. Rada Powiatu Górowskiego podjęła uchwałę nr XVII/102/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na obszarze powiatu górowskiego.

 

UCHWAŁA nr XVII/102/2017
Rady Powiatu Górowskiego
z dnia 10 lutego 2017 r.


w sprawie:
projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na obszarze powiatu górowskiego.


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.), art. 213 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, 2 i 5 oraz art. 214 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające - Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r., poz. 60), Rada Powiatu Górowskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych, prowadzonych przez Powiat Górowski, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.:

1. szkoły ponadgimnazjalne:
1) trzyletnie liceum ogólnokształcące o nazwie Zespół Szkół Ogólnokształcących w Górze Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Górze z siedzibą 56-200 Góra, ul. Szkolna 1,
2) trzyletnie liceum ogólnokształcące o nazwie Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Górze Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Górze z siedzibą 56-200 Góra, ul. Głowackiego 1,
3) czteroletnie technikum o nazwie Zespół Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze Technikum w Górze z siedzibą 56-200 Góra, ul. Armii Polskiej 15a,
2. szkoły specjalne:
1) trzyletnie gimnazjum, które zakończy działalność 31 sierpnia 2019 r., o nazwie Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Wąsoszu Gimnazjum Specjalne w Wąsoszu z siedzibą 56-210 Wąsosz, ul. Korczaka 6 o strukturze klas:
- rok szkolny 2017/2018 – klasy II, III,
- rok szkolny 2018/2019 – klasa III.

§ 2

Określa się plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych, prowadzonych przez Powiat Górowski, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.:

1. szkoły ponadpodstawowe:
1) trzyletnia branżowa szkoła I stopnia o nazwie Zespół Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze Branżowa Szkoła I stopnia w Górze z siedzibą 56-200 Góra, ul. Armii Polskiej 15a z klasami dotychczasowej trzyletniej zasadniczej szkoły zawodowej o strukturze klas:
- rok szkolny 2017/2018 – klasy II, III,
- rok szkolny 2018/2019 – klasa III;
2) szkoła policealna o nazwie Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Górze Szkoła Policealna dla Dorosłych w Górze z siedzibą 56-200 Góra,
ul. Głowackiego 1;
2. szkoły specjalne:
1) ośmioletnia szkoła podstawowa o nazwie Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Wąsoszu Szkoła Podstawowa Specjalna w Wąsoszu z siedzibą 56-210 Wąsosz, ul. Korczaka 6;
2) trzyletnia branżowa szkoła I stopnia o nazwie Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Wąsoszu Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna w Wąsoszu z siedzibą 56-210 Wąsosz, ul. Korczaka 6 z klasami dotychczasowej trzyletniej zasadniczej szkoły zawodowej o strukturze klas:
- rok szkolny 2017/2018 – klasy II, III,
- rok szkolny 2018/2019 – klasa III;
3) trzyletnia szkoła specjalna przysposabiająca do pracy o nazwie Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Wąsoszu Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Wąsoszu z siedzibą 56-210 Wąsosz, ul. Korczaka 6.
§ 3

Ustala się projekt planu publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Górowski od 1 września 2019 r.:

1. szkoły ponadpodstawowe:
1) czteroletnie liceum ogólnokształcące o nazwie Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Górze z siedzibą 56-200 Góra, ul. Szkolna 1, z klasami dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego o strukturze klas:
- rok szkolny 2019/2020 – klasy I, II, III,
- rok szkolny 2020/2021 – klasy II, III,
- rok szkolny 2021/2022 klasa III;
2) czteroletnie liceum ogólnokształcące o nazwie Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Górze Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Górze z siedzibą 56-200 Góra, ul. Głowackiego 1 z klasami dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego o strukturze klas:
- rok szkolny 2019/2020 – klasy I, II, III,
- rok szkolny 2020/2021 – klasy II, III,
- rok szkolny 2021/2022 – klasa III;
3) pięcioletnie technikum o nazwie Zespół Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze Technikum w Górze z siedzibą 56-200 Góra, ul. Armii Polskiej 15a z klasami dotychczasowego czteroletniego technikum o strukturze klas:
- rok szkolny 2019/2020 – klasy I, II, III, IV,
- rok szkolny 2020/2021 – klasy II, III, IV,
- rok szkolny 2021/2022 – klasa III, IV,
- rok szkolny 2022/2023 – klasa IV;
4) trzyletnia branżowa szkoła I stopnia o nazwie Zespół Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze Branżowa Szkoła I stopnia w Górze z siedzibą 56-200 Góra, ul. Armii Polskiej 15a z odrębnymi oddziałami dla absolwentów gimnazjum oraz dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej o strukturze klas:
a) dla absolwentów gimnazjum:
- rok szkolny 2019/2020 – klasy I, II, III,
- rok szkolny 2020/2021 – klasy II, III,
- rok szkolny 2021/2022 – klasa III;
b) dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej:
- rok szkolny 2019/2020 – klasa I,
- rok szkolny 2020/2021 – klasy I, II,
- rok szkolny 2021/2022 – klasy I, II, III;
5) szkoła policealna o nazwie Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Górze Szkoła Policealna dla Dorosłych w Górze z siedzibą 56-200 Góra, ul. Głowackiego 1;
2. szkoły specjalne:
1) ośmioletnia szkoła podstawowa o nazwie Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Wąsoszu Szkoła Podstawowa Specjalna w Wąsoszu z siedzibą 56-210 Wąsosz, ul. Korczaka 6;
2) trzyletnia branżowa szkoła I stopnia o nazwie Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Wąsoszu Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna w Wąsoszu z siedzibą 56-210 Wąsosz, ul. Korczaka 6 z odrębnymi oddziałami dla absolwentów gimnazjum oraz dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej o strukturze klas:
a) dla absolwentów gimnazjum:
- rok szkolny 2019/2020 – klasy I, II, III,
- rok szkolny 2020/2021 – klasy II, III,
- rok szkolny 2021/2022 – klasa III;
b) dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej:
- rok szkolny 2019/2020 – klasa I,
- rok szkolny 2020/2021 – klasy I, II,
- rok szkolny 2021/2022 – klasy I, II, III;
3) trzyletnia szkoła specjalna przysposabiająca do pracy o nazwie Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Wąsoszu Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Wąsoszu z siedzibą 56-210 Wąsosz, ul. Korczaka 6.

§ 4

Realizację uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Górowskiego.


§ 5

Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Górze oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Górze.


§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE
do uchwały nr XVII/102/2017 Rady Powiatu Górowskiego
z dnia 10 lutego 2017 r.


W dniu 11 stycznia 2017 r. została opublikowana ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.60) zwana dalej ustawą. Zgodnie z tą ustawą szkoły działające na podstawie ustawy o systemie oświaty przekształcają się w nowe typy szkół działających na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).
1 września 2017 r. przekształceniu z mocy ustawy podlegają:
1) sześcioletnia szkoła podstawowa na ośmioletnią szkołę podstawową (art. 117 ust. 1 ustawy);
2) zasadnicza szkoła zawodowa na branżową szkołę I stopnia (art. 162 ust. 1 ustawy);
3) szkoła specjalna przysposabiająca do pracy (art. 172 ust. 2 ustawy);
4) szkoła policealna (art. 174 ust. 2 ustawy).
W gimnazjach, z mocy ustawy 1 września 2017 r. likwiduje się klasę I, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego gimnazjum (art. 127 ust. 1 ustawy).
Trzyletnie licea ogólnokształcące i czteroletnie technika przekształcą się w nowe typy szkół – odpowiednio w czteroletnie licea ogólnokształcące i pięcioletnie technika 1 września 2019 r. (odpowiednio art. 146 ust. 1 i art. 152 ust. 1 ustawy).
Ustawodawca zobowiązał Radę Powiatu do podjęcia uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych. Zakres przedmiotowy tej uchwały opisany jest w art. 213 ustawy.
Uchwała określa plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych oraz plan sieci szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych prowadzonych jedynie przez Powiat Górowski, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., ponieważ na obszarze powiatu górowskiego nie są prowadzone ww. publiczne szkoły przez inne organy. Plany te umożliwiają dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu górowskiego realizację odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
Plan sieci szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Górowski uwzględnia klasy dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych.
Zawarty w uchwale projekt planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych od 1 września 2019 r. obejmuje jedynie szkoły prowadzone przez Powiat Górowski, ponieważ na obszarze powiatu górowskiego nie są prowadzone ww. publiczne szkoły przez inne organy. Projekt planu umożliwia dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu górowskiego realizację odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki od 1 września 2019 r.
Projekt planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez powiat górowski od 1 września 2019 r. uwzględnia klasy dotychczasowych publicznych zasadniczych szkół zawodowych, publicznych trzyletnich liceów ogólnokształcących oraz klas dotychczasowych publicznych czteroletnich techników.
1. Przekształcenie z dniem 1 września 2017 r. sześcioletniej szkoły podstawowej
w ośmioletnią szkołę podstawową:
Struktura klas w kolejnych latach szkolnych:
- rok szkolny 2017/2018 – klasy I-VII,
- rok szkolny 2018/2019 – klasy I-VIII.
Od 1 września 2018 r. funkcjonować będzie ośmioletnia szkoła podstawowa o pełnej strukturze klas I-VIII.
dotyczy: Szkoły Podstawowej Specjalnej w Wąsoszu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wąsoszu
2. Zakończenie działalności gimnazjum:
Struktura klas w kolejnych latach szkolnych:
- rok szkolny 2017/2018 – klasy II-III,
- rok szkolny 2018/2019 – klasa III.
Zakończenie działalności szkoły z dniem 31 sierpnia 2019 r.
dotyczy: Gimnazjum Specjalnego w Wąsoszu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wąsoszu.
3. Przekształcenie z dniem 1 września 2017 r. trzyletniej szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.
Z dniem 1 września 2017 r. trzyletnia szkoła specjalna przysposabiająca do pracy utworzona na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty staje się trzyletnią szkołą specjalną przysposabiającą do pracy, o której mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe.
dotyczy: Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Wąsoszu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wąsoszu.
4. Przekształcenie z dniem 1 września 2017 r. trzyletniej zasadniczej szkoły zawodowej w trzyletnią szkołę branżową I stopnia.
Struktura klas dotychczasowej trzyletniej zasadniczej szkoły zawodowej w kolejnych latach szkolnych:
- rok szkolny 2017/2018 – klasy II-III,
- rok szkolny 2018/2019 – klasa III.
Struktura klas szkoły branżowej I stopnia z odrębnymi oddziałami dla absolwentów gimnazjum oraz dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej w kolejnych latach szkolnych:
- dla absolwentów gimnazjum:

- rok szkolny 2019/2020 – klasy I, II, III,
- rok szkolny 2020/2021 – klasy II, III,
- rok szkolny 2021/2022 – klasa III;
- dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej:
- rok szkolny 2019/2020 – klasa I,
- rok szkolny 2020/2021 – klasy I, II,
- rok szkolny 2021/2022 – klasy I, II, III.
Absolwenci szkoły branżowej I stopnia z dniem 1 września 2020 r. będą mogli kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia.

dotyczy: Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Górze w Zespole Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Wąsoszu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wąsoszu.
5. Przekształcenie szkoły policealnej.
Z dniem 1 września 2017 r. szkoła policealna utworzona na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty staje się szkołą policealną,
o której mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe
dotyczy: Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Praktycznego
i Ustawicznego w Górze
6. Przekształcenie z dniem 1 września 2019 r. trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych w czteroletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych.
Struktura klas dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych w kolejnych latach szkolnych:
- rok szkolny 2017/2018 – klasy I-III,
- rok szkolny 2018/2019 – klasy I-III,
- rok szkolny 2019/2020 – klasy I-III,
- rok szkolny 2020/2021 – klasy II-III,
- rok szkolny 2021/2022 – klasa III.
Struktura klas czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych w kolejnych latach szkolnych:
- rok szkolny 2019/2020 – klasa I,
- rok szkolny 2020/2021 – klasy I-II,
- rok szkolny 2021/2022 – klasy I-III,
- rok szkolny 2022/2023 – klasy I-IV.
Od 1 września 2022 r. funkcjonować będzie czteroletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych o pełnej strukturze klas.
dotyczy: Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Górze w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Górze
7. Przekształcenie z dniem 1 września 2019 r. zespołu szkół, w skład którego wchodzą gimnazjum oraz liceum ogólnokształcące w czteroletnie liceum ogólnokształcące:
Wygasające gimnazjum o strukturze klas w kolejnych latach szkolnych:
- rok szkolny 2017/2018 – klasy II-III,
- rok szkolny 2018/2019 – klasa III.
Zakończenie działalności gimnazjum nastąpi z dniem 31 sierpnia 2019 r.
Struktura klas dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego w kolejnych latach szkolnych:
- rok szkolny 2017/2018 – klasy I-III,
- rok szkolny 2018/2019 – klasy I-III,
- rok szkolny 2019/2020 – klasy I-III,
- rok szkolny 2020/2021 – klasy II-III,
- rok szkolny 2021/2022 – klasa III.
Struktura klas czteroletniego liceum ogólnokształcącego w kolejnych latach szkolnych:
- rok szkolny 2019/2020 – klasa I,
- rok szkolny 2020/2021 – klasy I-II,
- rok szkolny 2021/2022 – klasy I-III,
- rok szkolny 2022/2023 – klasy I-IV.
Od 1 września 2022 r. funkcjonować będzie czteroletnie liceum ogólnokształcące o pełnej strukturze klas.
dotyczy: Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze, w skład którego wchodzi Gimnazjum Dwujęzyczne i Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Górze.
Wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Gimnazjum Dwujęzyczne
w Górze nie jest wymienione w uchwale ponieważ nie jest szkołą ponadgimnazjalną ani ponadpodstawową.
8. Przekształcenie z dniem 1 września 2019 r. czteroletniego technikum w pięcioletnie technikum.
Struktura klas dotychczasowego czteroletniego technikum w kolejnych latach szkolnych:
- rok szkolny 2017/2018 – klasy I-IV,
- rok szkolny 2018/2019 – klasy I-IV,
- rok szkolny 2019/2020 – klasy I-IV,
- rok szkolny 2020/2021 – klasy II-IV,
- rok szkolny 2021/2022 – klasa III-IV,
- rok szkolny 2022/2023 – klasa IV.
Struktura klas pięcioletniego technikum w kolejnych latach szkolnych:
- rok szkolny 2019/2020 – klasa I,
- rok szkolny 2020/2021 – klasy I-II,
- rok szkolny 2021/2022 – klasy I-III,
- rok szkolny 2022/2023 – klasy I-IV,
- rok szkolny 2023/2024 – klasy I-V.
Od 1 września 2023r. funkcjonować będzie pięcioletnie technikum o pełnej strukturze klas.
dotyczy: Technikum w Górze w Zespole Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze.

Niniejsza uchwała stanowi podstawę do zasięgania obligatoryjnych opinii Kuratora Oświaty (art. 215 ustawy) oraz związków zawodowych (art. 216 ustawy).
Opinia Kuratora Oświaty jest wiążąca i odnosi się do oceny zgodności z prawem rozwiązań zaproponowanych w tej uchwale oraz oceny zapewnienia przez powiat górowski możliwości realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży zamieszkałym na terenie powiatu.
Zgodnie z art. 214 ustawy niniejsza uchwała nie stanowi aktu prawa miejscowego, podlega jedynie publikacji w BIP lub na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Górze.Plik do pobrania: uchwala_nr_xvii-102-2017_z_10_lutego_2017_dot_sieci_szkol.pdf

Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iodo@amt24.biz