Do zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w zakresie nieruchomości należy:
1. Tworzenie powiatowego zasobu nieruchomości oraz zasobu nieruchomości Skarbu Państwa.
2. Prowadzenie spraw dotyczących gospodarowania zasobem nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa.
3. Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu, a nie będącymi w zarządzie powiatowych jednostek organizacyjnych.
4. Prowadzenie spraw związanych z ustaleniem sposobu i terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowych.
5. Naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu.
6. Opiniowanie podziałów nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz Powiatu.
7. Prowadzenie postępowań wywłaszczeniowych.
8. Prowadzenie spraw związanych ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości, zwrotem odszkodowania, w tym także nieruchomości zamiennej. 9. Przygotowywanie zezwoleń na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraził na to zgody.
10. Przygotowywanie zezwoleń na prowadzenie działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu kopalin stanowiących własność Skarbu Państwa, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraził na to zgody.
11. Przygotowywanie zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstawaniu znacznej szkody.
 12. Zabezpieczenie wierzytelności Skarbu Państwa oraz Powiatu przez wpisanie w księdze wieczystej hipoteki oraz wydawanie zaświadczeń o spłaceniu wierzytelności.
13. Podejmowanie czynności związanych z regulacją prawną nieruchomości Skarbu Państwa będących w posiadaniu osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych. 14. Składanie wniosków o wpis do księgi wieczystej prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz Powiatu.
15. Prowadzenie spraw związanych z zakładaniem ksiąg wieczystych dla nieruchomości Powiatu lub Skarbu Państwa.
16. Przygotowywanie decyzji związanych z wyrażaniem zgody na nadanie resztówki.
17. Prowadzenie spraw związanych z orzekaniem o nadaniu na własność nieruchomości.
18. Prowadzenie spraw związanych ze stwierdzeniem wygaśnięcia dotychczasowych decyzji o oddaniu nieruchomości rolnych Skarbu Państwa w użytkowanie spółdzielniom, osobom fizycznym, a także innym niepaństwowym jednostkom organizacyjnym oraz o przekazaniu tego mienia do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. 19. Prowadzenie spraw związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo własności.
20. Prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym przyznawaniem na własność działki gruntu i działek pod budynkami osobie, która przekazała gospodarstwo rolne Państwu w zamian za rentę. 21. Prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem na wniosek organu wojskowego zarządu gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa.
22. Przygotowywanie decyzji o przejęciu nieruchomości lub jej części pozostającej w zarządzie organów wojskowych, uznanej za zbędną na cele obronności i bezpieczeństwa państwa.
23. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem na wniosek organu wojskowego decyzji o zajęciu nieruchomości Skarbu Państwa na zakwaterowanie przejściowe.
24. Ustalanie nieruchomości stanowiących wspólnotę gruntową bądź mienie gromadzkie.
25. Ustalanie uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej.
26. Prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem w zarząd nadleśnictwu gruntów Skarbu Państwa przeznaczonych do zalesienia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
27. Wnioskowanie o przekazanie na rzecz jednostek organizacyjnych lub osób prawnych budynków i budowli będących w zarządzie Lasów Państwowych, a nieprzydatnych dla gospodarki leśnej.
28. Nadzorowanie bieżącego funkcjonowania budynków zarządzanych przez Starostwo.
29. Przygotowanie umów i prowadzenie rejestru umów dotyczących wynajmu pomieszczeń w budynkach Powiatu.30. Rozliczanie czynszów oraz kosztów funkcjonowania podmiotów wynajmujących pomieszczenia których właścicielem jest Powiat.
II. W zakresie zabytków należy:1. Prowadzenie spraw związanych z umieszczaniem na zabytkach nieruchomych odpowiednich znaków lub zapisów.
2. Przyjmowanie informacji od osób prowadzących roboty budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu, który posiada cechy zabytku.
3. Zawiadamianie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wykopalisku lub znalezisku archeologicznym.
4. Przygotowywanie decyzji o zabezpieczeniu dobra kultury w formie ustanowienia tymczasowego zajęcia.
III. W zakresie dróg należy:
1. Opracowanie zadań projektów planów rozwoju sieci drogowej.
2. Opracowanie projektów planów finansowych budowy, utrzymanie i ochrony dróg oraz obiektów mostowych.
3. Pełnienie funkcji inwestora dla robót drogowych.
4. Utrzymanie nawierzchni jezdni, chodników, obiektów inżynieryjnych, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą.
5. Realizacja zadań związanych z inżynierią ruchu.
6. Przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju.
7. Koordynacja robót prowadzonych w pasie drogowym.
8. Sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad.
9. Przeprowadzenie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego.
10. Wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających.
11. Przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników.
12. Przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg.
13. Wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia.
14. Dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego.
15. Utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów.
16. Rozpatrzenie projektów organizacji ruchu oraz wniosków dotyczących zmian organizacji ruchu.
17. Opracowanie lub zlecanie opracowania projektów organizacji ruchu uwzględniających wnioski wynikające z przeprowadzonych analiz organizacji i bezpieczeństwa ruchu.
18. Zatwierdzanie organizacji ruchu na podstawie złożonych projektów.
19. Przekazywanie zatwierdzonych projektów organizacji ruchu do realizacji.
20. Przechowywanie projektów organizacji ruchu i prowadzenie ich ewidencji.
21. Opiniowanie geometrii drogi w projektach budowlanych.
22. Prowadzenie kontroli prawidłowości zastosowania i funkcjonowania znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ich zgodności z zatwierdzoną organizacją ruchu.
23. Współpraca w zakresie organizacji ruchu i jego bezpieczeństwa z innymi organami zarządzającymi ruchem, zarządami dróg i kolei, Policją oraz innymi jednostkami.
24. Wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego.
25. Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego oraz koordynacja robót prowadzonych w pasie drogowym.
26. Wydawanie zezwoleń na budowę zjazdów z dróg powiatowych.
27. Wydawanie zezwoleń na lokalizację reklam w pasie drogowym.
28. Koordynowanie zapytań dotyczących planowania realizacji inwestycji drogowych.
29. Realizacja zadań związanych z określaniem lokalizacji przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie dróg powiatowych
30. Realizacja zadań związanych z określaniem lokalizacji przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie dróg powiatowych
31. Bieżące kontrole stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego.
32. Wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających.
33. Przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników.
34. Wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia.
35. Utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów.
36. Realizacja zadań związanych z określaniem lokalizacji przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie dróg powiatowych.

Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iod@powiatgora.pl