Wykaz stacji kontroli pojazdów na terenie powiatu górowskiego.


1. Auto- SERWIS Sp. c., W. Hanulak, M. Hanulak
2. Auto- SERWIS Sp. c., W. Hanulak, R. Hanulak
3. HUTA SZKŁA, OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW
Elżbieta, Ryszard i Monika Popławscy Spółka Jawna
4. AUTO- TECH Rafał i Maciej Hanulak
5. Jacek Bezwerchny, Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów

Poniższy plik zawiera pełny rejestr przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów na terenie powiatu górowskiego według stanu na dzień 30 kwietnia 2013 r. zawierający numer, nazwę, adres i zakres badań stacji kontroli pojazdów


Plik do pobrania: rejestr_skp_2013.pdf

 

WYDANIE UPRAWNIENIA DIAGNOSTY

KARTA INFORMACYJNA (KM-32)

 


I. Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 4 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów (Dz. U. z 2004r. Nr 246, poz. 2469 ze zm.).

II. Wykaz wymaganych dokumentów

1. Wniosek o wydanie uprawnienia diagnosty,
2. Dokument potwierdzający posiadanie wymaganego wykształcenia,
3. Dokumenty potwierdzające praktykę zawodową,
4. Zaświadczenie o odbyciu wymaganych szkoleń,
5. Potwierdzenie zdania egzaminu kwalifikacyjnego,
6. Dowód opłaty.

III. Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie uprawnienia diagnosty - 48,00 zł

Opłatę należy dokonać w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Górze ul. Mickiewicza 1 lub przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy w Górze nr 82 1020 5226 0000 6102 0496 6893.

IV. Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni

V. Miejsce załatwienia sprawy


Wydział Komunikacji i Dróg w Górze, ul. Mickiewicza 1 , pokój nr 15, 17, I piętro
tel. 65 544-39-47,
Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek 8.15 – 14.30, wtorek - piątek 7.15 – 14.00

VI. Informacja o trybie odwoławczym

Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy, w terminie 14 dni za pośrednictwem Starosty Górowskiego.

VII. Dodatkowe informacje

1. Starosta cofa diagnoście uprawnienie do wykonywania badań technicznych, jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:
- przeprowadzenie przez diagnostę badania technicznego niezgodnie z określonym zakresem i sposobem wykonania,
- wydanie przez diagnostę zaświadczenia albo dokonanie wpisu do dowodu rejestracyjnego pojazdu niezgodnie ze stanem faktycznym lub przepisami.
2. W przypadku cofnięcia diagnoście uprawnienia do wykonywania badań technicznych, ponowne uprawnienie nie może być wydane wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o cofnięciu stała się ostateczna.

 

WPIS LUB ZMIANA WPISU DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH STACJE KONTROLI POJAZDÓW

KARTA INFORMACYJNA (KM-33)

 


I. Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r. poz. 1137),
2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz. U. z 2006 r. Nr 40, poz. 275),
3. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze. zm.).

II. Wykaz wymaganych dokumentów

1. Wniosek
2. Oświadczenie (na podstawie art. 83a ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym)
3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

III. Opłaty

Opłata skarbowa za dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej - 412,00 zł.

Za zmianę wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli, jeżeli dotyczy ona rozszerzenia zakresu działalności - 206,00 zł

Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Górze ul. Mickiewicza 1 lub przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy w Górze nr 82 1020 5226 0000 6102 0496 6893.

IV. Termin załatwienia sprawy

Do 7 dni

V. Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Komunikacji i Dróg w Górze, ul. Mickiewicza 1 , pokój nr 15, 17, I piętro
tel. 65 544-39-47,
Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek 8.15 – 14.30, wtorek - piątek 7.15 – 14.00

VI. Informacja o trybie odwoławczym

Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy, w terminie 14 dni za pośrednictwem Starosty Górowskiego.

VII. Dodatkowe informacje

Stację kontroli pojazdów może prowadzić przedsiębiorca, który:
1. posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium RP,
2. nie jest przedsiębiorcą, w stosunku do którego otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość,
3. nie jest prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom - dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej,
4. posiada wyposażenie kontrolno-pomiarowe oraz warunki lokalowe gwarantujące wykonywanie odpowiedniego zakresu badań technicznych pojazdów zgodnie ze szczegółowymi warunkami przeprowadzania tych badań,
5. posiada poświadczenie zgodności wyposażenia i warunków lokalowych z wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów,
6. zatrudnia uprawnionych diagnostów.

Poświadczenie, o którym mowa w pkt 5, wydaje za opłatą, w drodze decyzji, dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego, po dokonaniu sprawdzenia stacji kontroli pojazdów. Poświadczenie zachowuje ważność do czasu zmiany stanu faktycznego, dla którego zostało wydane, nie dłużej niż przez 5 lat od daty jego wydania.

Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iodo@amt24.biz