1. Ośrodek Szkolenia Kierowców – Jarosław Pytłosz, Sławęcice 26
2. Ośrodek Szkolenia Kierowców – Józef Włodarczyk, ul. Piastów 17, 56-200 Góra
3. Ośrodek Szkolenia Kierowców – Rafał Pękala, ul. M. Konopnickiej 2, 56-200 Góra
4. Firma Handlowo-Usługowa „BEST” OSK Mariusz Czerniak, Czernina Rynek 22, 56-200 Góra
5. Ośrodek Szkolenia Kierowców – Jacek Olejnik, ul. 1-ego Maja 27, 56-210 Wąsosz
6. Ośrodek Szkolenia Kierowców – SŁAWEK, Ryczeń 49 m.2, 56-200 Góra
7. Ośrodek Szkolenia Kierowców AGOLA – Maria Polak, ul. Poznańska 5a/2 e, 56-200 Góra
8. Ośrodek Szkolenia Kierowców – Marek Włodarczyk, ul. Dworcowa 15, 56-200 Góra

Poniższy plik zawiera pełny rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców na terenie powiatu górowskiego według stanu na dzień 30 kwietnia 2013 r. zawierający numer ośrodka, nazwę i adres ośrodka, zakres szkolenia, imię i nazwisko oraz numer uprawnień instruktora.

Plik do pobrania: wykaz_osk_2015.pdf

 

WPIS DO EWIDENCJI INSTRUKTORÓW/WYKŁADOWCÓW

 

KARTA INFORMACYJNA (KM-30)


I. Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011r. Nr 30, poz. 151 ze zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U. z 2013r., poz. 93).

II. Wykaz wymaganych dokumentów


1. Wniosek,
2. Jedna fotografia o wym. 3,5 x 4,5 cm,
3. Kserokopia prawa jazdy,
4. Zaświadczenie lekarskie,
5. Orzeczenie psychologiczne,
6. Zaświadczenie o niekaralności,
7. Zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego,
8. Dokument potwierdzający posiadanie co najmniej średniego wykształcenia,
9. Dowód uiszczenia opłaty.

III. Opłaty

Opłata za wydanie legitymacji instruktora - 50,00 zł

Opłaty wnosi się w kasie Starostwa, Góra, ul. Mickiewicza 1, II piętro
Godziny otwarcia kasy: poniedziałek 8.30 – 14.30, wtorek - piątek 7.30 - 14.00.

IV. Termin załatwienia sprawy

Do 7 dni.

V. Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Komunikacji i Dróg w Górze, ul. Mickiewicza 1 , pokój nr 15, 17, I piętro
tel. 65 544-39-47,
Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek 8.15 – 14.30, wtorek - piątek 7.15 – 14.00

VI. Informacja o trybie odwoławczym


Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy, w terminie 14 dni za pośrednictwem Starosty Górowskiego.

VII. Dodatkowe informacje

Wymagania jakie musi spełniać kandydat na instruktora został szczegółowo opisane w art. 33 ustawy o kierujących pojazdami.

 

WPIS DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW

 

 

KARTA INFORMACYJNA (KM-31)

 


I. Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011r. Nr 30, poz. 151 ze zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013r. w sprawie sposobu tworzenia i nadawania numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców (Dz. U. z 2013r., poz. 31).

II. Wykaz wymaganych dokumentów

1. Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców,
2. Dowód uiszczenia opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.

III. Opłaty

Opłata za dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców - 500,00 zł

Opłaty wnosi się w kasie Starostwa, Góra, ul. Mickiewicza 1, II piętro
Godziny otwarcia kasy: poniedziałek 8.30 – 14.30, wtorek - piątek 7.30 - 14.00.

IV. Termin załatwienia sprawy

Do 7 dni.

V. Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Komunikacji i Dróg w Górze ul. Mickiewicza 1 , pokój nr 15, 17, I piętro
tel. 65 544-39-47,
Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek 8.15 – 14.30, wtorek - piątek 7.15 – 14.00

VI. Informacja o trybie odwoławczym

Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy, w terminie 14 dni za pośrednictwem Starosty Górowskiego.

VII. Dodatkowe informacje

Przedsiębiorca jest zobowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych.

Ośrodek szkolenia kierowców może prowadzić przedsiębiorca, który:
1. posiada infrastrukturę odpowiednią do zakresu prowadzonego szkolenia tj. salę wykładową, pomieszczenie biurowe, plac manewrowy oraz pojazd przeznaczony do nauki jazdy,
2. zatrudnia w ośrodku szkolenia kierowców co najmniej jednego instruktora posiadającego uprawnienia oraz udokumentowaną 3-letnią praktykę w szkoleniu kandydatów na kierowców pozwalającą na prowadzenie szkolenia w zakresie uzyskiwania uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi kategorii prawa jazdy określonej we wniosku, lub sam jest instruktorem spełniającym te wymagania,
3. posiada w ośrodku szkolenia kierowców zbiory przepisów ruchu drogowego oraz pomoce dydaktyczne właściwe ze względu na rodzaj prowadzonego szkolenia,
4. nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów - dotyczy to osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej.

 

 

Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iodo@amt24.biz