Wydział Zarządzania Kryzysowego

W zakresie obrony cywilnej:
1. Określanie i planowanie procesu zapobiegania zagrożeniom.
2. Przygotowanie i koordynowanie wniosków w zakresie procedur planowania cywilnego.

3. Opracowywanie i aktualizacja powiatowych planów obrony cywilnej i ustalanie procedur reagowania kryzysowego w tym zakresie.
4. Przygotowanie i zapewnienie funkcjonowania powiatowego systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania.
5. Organizacja i nadzór nad szkoleniem z zakresu obrony cywilnej kadr kierowniczych i członków formacji obrony cywilnej.
6. Monitorowanie zagrożeń i alarmowanie ludności w wypadku wystąpienia skażeń.
7. Nadzór nad tworzeniem i przygotowaniem do działania formacji obrony cywilnej oraz innych jednostek organizacyjnych związanych z ratownictwem.
8. Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w dziedzinie obrony cywilnej.
9. Współudział w zabezpieczeniu dóbr kultury i urządzeń użyteczności publicznej przed zagrożeniami.
10. Przygotowanie i organizowanie planowej ewakuacji ludności.
11. Nadzór nad organizacją ochrony płodów rolnych i zwierząt gospodarskich oraz produktów żywnościowych i pasz, a także ujęć i urządzeń wodnych przed środkami rażenia.
12. Koordynowanie przedsięwzięć w zakresie integracji sił obrony cywilnej do prowadzenia akcji ratunkowych oraz współudział w likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska.
13. Przygotowywanie projektów aktów prawnych Szefa Obrony Cywilnej Powiatu - Starosty w zakresie obrony cywilnej.
14. Planowanie, koordynowanie oraz organizowanie zaopatrzenia materiałowego na potrzeby obrony cywilnej.
15. Opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego, dokumentacji projektowej budownictwa oraz infrastruktury technicznej pod względem potrzeb obrony cywilnej.
16. Koordynowanie zadań w zakresie przygotowania do funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach szczególnych.
17. Nadzór nad przygotowaniem i zapewnieniem funkcjonowania budowli schronowych.
18. Prowadzenie powiatowego magazynu obrony cywilnej.
19. Realizacja pozostałych zadań Szefa Obrony Cywilnej Powiatu wynikających z przepisów prawa.
20. Ochrona przeciwpożarowa Starostwa Powiatowego.
21. Wykonywanie zlecanych przez Starostę zadań związanych z koordynacją współdziałania jednostek administracji zespolonej i niezespolonej oraz samorządowej działającej na obszarze powiatu w zakresie utrzymania porządku publicznego, bezpieczeństwa państwa i ochrony praw obywatelskich.
22. Opracowanie i bieżąca aktualizacja Planu operacyjnego funkcjonowania Starostwa w warunkach zewnętrznych zagrożeń bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
23. Organizacja i przeprowadzanie poboru w ramach powszechnego obowiązku obrony.
24. Przygotowywanie projektów corocznych wytycznych Starosty do realizacji zadań obronnych i szkolenia obronnego.
25. Opracowanie i bieżąca aktualizacja „Planu akcji kurierskiej Starostwa Powiatowego" oraz nadzór nad realizacją zadań akcji kurierskiej przez organy samorządu terytorialnego niższego szczebla.
26. Wykonywanie zadań na rzecz Sił Zbrojnych Państw - Stron Traktatu Północnoatlantyckiego przebywających na terenie powiatu - Punkt Kontaktowy państwa - gospodarza - HNS.
27. Ustalanie głównych przedsięwzięć szkolenia obronnego, organizacyjne przygotowanie i prowadzenie szkoleń i ćwiczeń na szczeblu powiatowym.
28. Przygotowywanie projektów aktów prawnych Starosty dotyczących spraw obronnych.
29. Prowadzenie zbioru aktów prawnych i dokumentacji obronnej Starostwa.
30. Realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.
31. Realizacja pozostałych zadań obronnych wynikających z odrębnych przepisów prawa.
32. Prowadzenie spraw z zakresu świadczeń osobistych i rzeczowych.


W zakresie Zarządzania Kryzysowego:
1. Zapewnienie należytego funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
2. Opracowywanie i aktualizacja planów: zarządzania kryzysowego, operacyjnego planu ochrony przed powodzią, ochrony zabytków, pracy powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego.
3. Kierowanie i koordynowanie działaniami ratowniczymi w sytuacjach kryzysowych.
4. Zbieranie i dokumentowanie dla potrzeb Starosty informacji w zakresie zapobiegania zagrożeniom życia, zdrowia, mienia, środowiska, bezpieczeństwa państwa i utrzymania porządku publicznego, ochrony praw obywatelskich, także zapobiegania klęskom żywiołowym.
5. Obsługa kancelaryjno - biurowa Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
6. Opracowywanie raportów strat, programów odbudowy w zakresie szkód i strat wyrządzonych przez klęski żywiołowe i inne nadzwyczajne zagrożenia.
7. Ochrona przeciwpowodziowa, w tym wyposażenie i utrzymanie powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, a także zapobieganie innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia w zakresie zdrowia ludzi oraz środowiska.
8. Przygotowywanie, protokołowanie i sporządzanie rocznego sprawozdania z posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa i Porządku działającej przy Staroście.
9. Koordynacja obowiązku pełnienia całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego.
10. Współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej.
11. Nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności.
12. Współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska.
13. Współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne.
14. Dokumentowanie działań podejmowanych przez PCZK.
15. Zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego.
16. Zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym.
17. Współdziałanie z Szefem ABW w zakresie przeciwdziałania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym.
18. Organizacja i realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej.

 

Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iodo@amt24.biz